Redaktion & Ekspedition:
Odensevej 29
DK-5550 Langeskov

Telefon +45 70 15 12 37
Telefax +45 65 38 33 37