Sponseret af: Yara Danmark A/S

NPK er vigtig for vårbyggen

En forudsætning for et højt udbytte i vårbyg er tidlig såning,

så afgrøden har lang tid til udvikling af sideskud og aks samt adgang til let optagelige næringsstoffer helt fra fremspiring.

I modsætning til vintersæd, som har flere måneder til at sætte rod og buske sig inden strækningsvæksten går i gang, har vårbyg en mere begræn­set periode at nå det hele på.

Derfor er det afgørende, at vårbyg har adgang til let optagelige næ­ringsstoffer helt fra fremspiring, så afgrøden hurtigt kommer i vækst.

Fosforunderskud koster udbytte

Alle næringsstofferne i NPK-gød­ning er vigtige for vårbygplanterne, men især fosfor er vigtig at få tæt på roden. Det skyldes flere ting.

Det er afgørende, at vårbyg har adgang til let optagelige næringsstoffer helt fra fremspiring, så afgrøden hurtigt kommer i vækst.

For det første bevæger fosfor sig meget langsomt og meget lidt i jorden, da det bindes til jordpar­tiklerne. Derfor skal roden vokse hen, hvor der er fosfor, før det kan optages i planten.

For det andet er fosfor et vigtigt element i planternes energistofskifte og planterne gror derfor langsom­mere, når fosfor er i underskud.

For det tredje er fosfor styrende for buskningen via hormonel påvirk­ning af sideskudsdannelsen. Et til­pas stort antal sideskud er essentielt for at opnå gode udbytter i vårbyg.

Anvendes en god NPK-gødning ved såning, som for eksempel YaraMila, enten ved sammenblanding med såsæden eller med placeringsudstyr, opnås en meget hurtig og sikker virkning af både N, P og K.

Når alle næringsstofferne er samlet i et gødningskorn i jorden, sker der en stor biologisk aktivitet rundt om gødningskornet. Der opstår et ”hotspot” af aktivitet, som sænker reaktionstallet (pH) lokalt i jorden, hvilket gør især fosfor, mangan og andre mikronæringsstoffer lettil­gængelige for planterne.

Deling af kvælstof til vårbyg

Når man anvender YaraMila-gødning med et højt indhold af fosfor og kalium, er det muligt at fuldgøde med disse næringsstoffer ved såning og samtidigt levne plads til en opfølgende mængde kvælstof senere i sæsonen.

Hermed bliver det muligt at tilpasse den samlede kvælstofmængde bedre til behovet og eventuelt tildele den sidste mængde kvælstof varieret over marken. Anvendes eksempelvis YaraMila STARTER, kan gødnings­planen se ud som vist i tabellen nedenfor.

Produkterne i YaraMila-serien er alle samgranulerede NPK-gødninger, hvor alle de deklarerede næringsstoffer er tilstede i samtlige gødningskorn.

Ved en gødningsmængde på 455 kg pr. hektar er der tildelt 80 kg N, som er nok til planternes behov, indtil strækningsvæksten starter (stadie 30). På det tidspunkt kan Yara N-Tester med fordel anven­des til at bestemme restbehovet af kvælstof.

Med de 455 kg gødning er der samtidigt tildelt 21 kg fosfor og 48 kg kalium. Disse mængder vil, i de fleste tilfælde, være passende og tilførslen er i balance med fraførslen. Det er dog ikke nok, hvis der er meget lave jordbundstal, halmen fjernes eller der avles meget høje udbytter. Her må den tilførte mængde af YaraMila STARTER øges tilsvarende.

 

Sammenblanding af gødning og såsæd

En del landmænd praktiserer at blande såsæd og gødning ved såning af vårsæd med god succes. Produkterne i YaraMila-serien er alle samgranulerede NPK-gød­ninger, hvor alle de deklarerede næringsstoffer er tilstede i samtli­ge gødningskorn. Det betyder, at næringsstofferne er bedre fordelt i jorden og man undgår områder med meget høje saltkoncentratio­ner, der kan være spireskadende.

 

Gødningsforslag vårbyg Mængde pr. ha Tidspunkt N P K S Mg B
Behov     130-15 16-22 40-60 16 43743 0,1
YaraMila® STARTER® 455 Ved såning 80 21 48 12 5 0,1
YaraBela® AXAN® 185* St. 30-31 N-Tester     7 1  

*Gødningsmængden fastsættes eventuelt ved en måling med Yara N-Tester.

Når man anvender en samgranu­leret NPK-gødning til sammen­blanding med såsæden, opnås en placering af de vigtige næringsstof­fer helt tæt på de første rødder og derved opnås en tidlig og sikker virkning af gødningen.

Forsøg viser, at gødningsmængder  svarende op til 50-60 kg N sammenblandet med såsæden kan ske uden afgrødeskade. 

Forsøg viser, at gødningsmængder svarende op til 50-60 kg N sam­menblandet med såsæden kan ske uden afgrødeskade. Anvendes en mekanisk blandet NPK-gødning, vil man have gødningskorn med høj koncentration af de enkelte næringsstoffer for eksempel kalium.

I langt de fleste mekanisk blandede gødninger anvendes kaliumklorid som kaliumkilde. Halvdelen af et sådan gødningskorn indeholder 50 procent klorid, som har et højt saltindex og derfor vil fremspirende planter, tæt på sådan et gødnings­korn, let blive skadet af den høje saltkoncentration.

Til sammenligning vil der kun være cirka 10 procent klorid i hvert gødningskorn, hvis der anvendes YaraMila 21-3-10 til sammenblan­ding med såsæden og svidningsrisi­koen vil være meget lille.

YaraMila® NPK-gødninger

  • Samgranulerede gødninger af højeste kvalitet
  • Alle næringsstoffer i et korn sikrer ens fordeling i marken
  • Tilpasset afgrødens behov for næringsstoffer
  • Testet op til 36 meter spredebredde
  • Optimal kornstørrelsesfordeling
  • Høj kornstyrke
  • Minimalt indhold af støv

Yara Danmark A/S

Vesterballevej 27
7000 Fredericia