Fynske godser stifter driftsfælleskab

Ravnholt og Egeskov uddelegerer nu planteproduktionen til et nyt og fremtidssikret driftsfællesskab, Agro-Alliancen, der i alt skal drive godt 2.100 hektar markbrug.

Optakten til dannelsen af Agro-alliancen mellem markbruget på Ravnholt Gods og Egeskov Gods stammer ifølge Egeskov Gods’ ejer Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille fra genansættelsen af Bo Jensen i sommeren 2016 som driftsleder.

- Jeg var kommet i en situation, hvor min daværende driftsleder i sommeren 2016 efter to år i jobbet ønskede nye udfordringer, og derfor ringede jeg til Bo Jensen, som gennem 13 år indtil 2014 havde været driftsleder på Egeskov Land- & Skovbrug.

- Bo Jensen, der på dette tidspunkt var ansat i en international forædlingsvirksomhed, kunne godt lokkes tilbage på betingelse af, at der blev lagt en mere langsigtet strategi for markbruget på godset.

- Jeg har altid sparret fantastisk godt med Bo Jensen, så efter en weekend med intense drøftelser om Egeskovs fremtid fik vi en aftale. Bo Jensen blev ansat, og vi gik straks gennem efteråret i gang med at kigge på en mere langsigtet udvikling af Egeskovs samlede agro-afdeling, forklarer Michael Ahlefeldt situationen.

Tænk lige på mig

En anden skelsættende begivenhed skete i oktober måned, hvor Michael Ahlefeldt ved et såkaldt 12-mandsmøde (under Sektionen for Større Jordbrug, Landbrug & Fødevarer) fortalte sine kolleger om det nu påbegyndte arbejde med den strategiske udvikling af godsets markbrug, Egeskov Agro.

- Tænk lige på mig, når I skal videre med arbejdet, indskyder godsejer Christian Sehestedt Juul fra Ravnholt lige på vejen ud af døren fra 12-mandsmødet.

To dage senere ringede Michael Ahlefeldt til sin kollega på Ravnholt.

Christian Sehestedt Juul er, efter faderens død i 2016, netop blevet eneejer af Ravnholt Gods efter en halv snes år i et I/S-samarbejde. I den nye situation var han netop ved at opdatere det strategiske grundlag i de allerede eksisterende strategier for det store østfynske gods.

Ravnholts særdeles velarronderede markbrug på 1.300 hektar udgør godt halvdelen af det samlede tilliggende, mens markbruget på Egeskov udgør godt 800 hektar ud af de 1.150 hektar jordtilliggende.

Rådgivere udefra

- Christian Sehestedt Juul og jeg har nu lært hinanden at kende rigtigt godt, og i perioden frem til dannelsen af Agro-Alliancen her pr. 1. august i år har vi, der ikke tidligere har haft specielt meget med hinanden at gøre, opnået et tillidsfuldt venskab og en stor faglig respekt, som for mig har været meget vigtigt, siger Michael Ahlefeldt om de forgangne måneders mange møder.

På Ravnholt ønskede Christian Sehestedt Juul yderligere at professionalisere sin organisation, og netop her var mødet med Egeskov inspirerende.

Den tekniske tilrettelæggelse, juraen og de mange kalkulationer bag grundlaget for dannelsen af Agro-Alliancen har de to ejere og Bo Jensen ikke været alene om. Hertil er der indkøbt rådgivning fra dels Peter Borreby fra Patriotisk Selskab og fra Henrik Severin, der netop som partner i Agrocom.dk har etableret sig som bedriftsrådgiver.

Henrik Severin har selv været driftsleder på Ravnholt i en årrække, og senere forestået etableringen af et velkørende driftsfælleskab mellem to store sjællandske godser.

Respekt og tillid

Agro-Alliancen er et driftsfællesskab, hvor de to ejere hver især har det fulde ejerskab over sine jorde, og hvor Agro-Alliancen til enhver tid er forpligtiget til at dyrke og drive planteproduktion på de arealer, ejerne kommer med.

Ledelsen af driftsselskabet består af de to ejere samt Bo Jensen som daglig leder. Det er planen at trække et eksternt medlem ind i driftsselskabets styrelse, men stadig med den klausul i beslutningsretten, at de to ejere begge skal stå bag enhver vigtig beslutning.

Udover et stort og gennembearbejdet grundlag om en lang række bløde værdier som ligeværdighed, rummelighed, respekt, attraktive medarbejderforhold er der også sat mere bastante og langsigtede mål for produktivitet og optimeret drift for de to allerede veldrevne markbrug, der hidtil begge har formået at placere sig i den absolutte superliga for rationel planteproduktion.

Fremtidssikring

Både Ravnholt og Egeskov har som bekendt andre og betydende forretningsområder. Ravnholt et stort jagtvæsen, konferencevirksomhed på det tilhørende Lykkesholm samt det store Ravnholt- og Lykkesholm Skovdistrikt, mens Egeskov har sin store turismevirksomhed med Egeskov Slot og tilhørende museer.

Begge godser forvalter udlejningsvirksomhed med omkring 20 huse hver.

- Det er således alene markbruget på sammenlagt godt 2.100 hektar, hvoraf Ravnholt udgør den største andel, der skal varetages i den nye Agro-Alliance med præcis 50 procents beslutningskompetence til hver. Selv kommer vi hver især til at forvalte de øvrige forretningsområder på godserne som hidtil, forklarer Christian Sehestedt Juul.

- Vi mener at have skabt et stærkt og meget stabilt langsigtet grundlag for de to godsers markbrug, og hvor der også er skabt rum for fortsat vækst og udvikling ud i fremtiden.

Øget sikkerhed

Netop den mere overordnede problemstilling omkring de store planteavlsbrug har Christian Sehestedt Juul et stærkt engagement i. Blandt andet i kraft af sit bestyrelsesarbejde i Sektionen for Større Jordbrug og Ravnholts historisk set stærke position som en af landets førende planteavlsbedrifter.

- Agro-Alliancen er en stærkt funderet organisation, og tåler faktisk, at en af os får en tagsten i hovedet, hvilket jeg naturligvis ikke ønsker skal ske, siger Christian Sehestedt Juul.

Samme sikkerhed præger Michael Ahlefeldt.

- Jeg har en god mavefornemmelse, og føler mig lige nu meget mere rolig omkring markbruget end i mange år, siger han.

Læs også