Bred enighed om nye muligheder for havbrugsproduktion

Regeringen åbner sammen med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti for mere havbrugsproduktion i danske farvande ved at give mulighed for miljøgodkendelser med krav om kompensation. Dermed kan den danske akvakultursektor bedre imødekomme den stigende efterspørgsel.

Regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti er netop blevet enige om at give mulighed for at øge havbrugsproduktionen i Danmark, når det sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Fremover vil der nemlig kunne gives miljøgodkendelser med krav til havbrugsvirksomhederne om, at de skal fjerne næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra havmiljøet, hvor dette er nødvendigt af hensyn til vandmiljøet.

- Vi har haft en lang og god debat i Folketinget, og vi har fået afdækket en række emner, som knytter sig til havbrugsproduktion. Jeg er glad for, at der nu er bred enighed om at skabe mulighed for flere havbrug i Danmark. Vi har en klar ambition om, at Danmark skal have del i det voksende verdensmarked for akvakultur, samtidig med at vi sikrer balancen mellem vækst i havbrugsproduktionen og beskyttelse af havmiljøet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Muslinger fjerner næringsstoffer

Havbrug kan fremover kompensere for merudledning af næringsstoffer ved f.eks. at opdrætte muslinger. Muslinger spiser plankton, og derfor fjernes næringsstoffer fra havet, når man høster muslingerne.

- Næste skridt er at få lavet den bekendtgørelse, der skal fastsætte de nærmere regler for miljøgodkendelse af havbrug med kompenserende marine virkemidler. Dette vil give havbrugerne bedre mulighed for at øge produktionen og producere flere fisk af høj kvalitet til forbrugerne., siger Esben Lunde Larsen.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har i forbindelse med lovbehandlingen indgået en aftale, der nærmere fastlægger, hvordan miljøhensyn sikres i forbindelse med godkendelse af havbrug, som benytter kompenserende marine virkemidler.

Fakta om de kommende regler:

  • Loven skaber hjemmel til at udstede regler, som gør det muligt at godkende havbrug med kompenserende marine virkemidler.
  • Kravene til placering og omfang af kompenserende marine virkemidler vil afhænge af det konkrete havbrugs størrelse og beliggenhed samt af hav- og kystområdets miljømæssige råderum.
  • Effekten af de kompenserende marine virkemidler (f.eks. muslinger) skal beregnes konservativt for at sikre, at der opnås den nødvendige reduktion af næringsstoffer i vandmiljøet.
  • Der indføres krav om egenkontrol og tilsyn med havbrugenes kompenserende marine virkemidler, som skal dokumentere en tilstrækkelig fjernelse af næringsstoffer.
  • Kompenserende anlæg skal placeres, hvor anlægget har den største miljømæssige effekt i forhold til fjernelse af næringsstoffer fra det eller de relevante kystvande eller havområder.

Læs også