Landmændenes viden om de små vandløb er vigtig

Landbrugets repræsentanter i Vandrådene har brug for mere lokalkend-

skab til de små vandløb, og det kendskab har de enkelte landmænd.

Landbrugets vandrådsrepræsentanter var i maj samlet til et temamøde om vandrådsarbejdet arrangeret af Østlige Øers Landboforeninger, hvor miljøstyrelsens faglige kriterier for at medtage de små vandløb i vandområdeplanerne blev gennemgået.

Der blev vist eksempler på små vandløb, som officielt er slyngede varierede vandløb, men som ved et virkelighedstjek viser sig at være lange lige kanaler uden fysisk variation. Eksemplerne viste, at der er et stort behov for at få det lokale kendskab til de små vandløb samlet og formidlet til vandrådene.

Foreningerne Gefion og DLS står for at koordinere indsamlingen af den lokale viden om vandløbenes tilstand på Sjælland og omkringliggende øer. Til formålet er der på www.vkst.dk udarbejdet et indberetningsskema, som alle lodsejere, der har små vandløb, bedes udfylde.

- Vi sikrer med indsamlingen af landmændenes viden om de små vandløb, at landbrugets vandrådsrepræsentanter har de bedst mulige argumenter for at få taget små vandløb ud af vandplanerne, udtaler Erik Hansen Blegmand, erhvervspolitisk konsulent i VKST.

Beskyttet vandløb

Den lokale viden vil i første omgang kunne påvise eventuelle fejl i de registreringer som Miljøstyrelsen har på vandløbene. Men den vil også blive brugt til en dialog med vandrådsrepræsentanterne fra de grønne organisationer om kravene til målopfyldelse overhovedet kan nås.

- Der er en frygt blandt de grønne organisationer for, at landbruget bare vil gennemgrave og ødelægge de vandløb, som tages ud. Her glemmer man, at de fleste små vandløb i dag er beskyttet som §3-vandløb, og derfor ikke bare kan rørlægges ellers gennemgraves, fortæller Jens Kahr, erhvervspolitisk medarbejder fra VKST.

Er muligheden for at et vandløb kan nå målopfyldelse på alle parametre minimal eller ikke eksisterende, er det bedre at bruge ressourcerne i de vandløb, som ikke kan tages ud af vandområdeplanerne.

Svært at underkende

- Kommunerne har stadig rig mulighed for at arbejde med for eksempel fiskeyngel, gydebanker og andet, hvis et vandløb er godt fiskevand, selvom vandløbet ikke er med i vandområdeplanen, påpeger Erik Hansen Blegmand.

En registrering af de lokale forhold er ikke en garanti for at et lille vandløb tages ud af vandplanerne, men det er med til at kvalificere vandrådsrepræsentanters arbejde med at få taget vandløb ud.

Kan registreringen være med til, at et enigt vandråd anbefaler at tage en række små vandløb ud på grund af fejl eller manglende mulighed for målopfyldelse, vil miljøstyrelsen, ifølge Erik Hansen Blegmand, have meget svært ved at underkende en sådan anbefaling. 

Læs også