Politisk interesse for at ændre krav om gyllenedfældning

De radikale er positive overfor at fritage græsmarker på lerjorde for krav om nedfældning og først kræve nedfældning på sandjorde efter maj.

Økologisk Landsforening arbejder på at få ændret kravet om, at flydende husdyrgødning fremover skal nedfældes på græsmarker. Foreningen foreslår, at bekendtgørelsen ændres, så græsmarker på lerjorde fritages fra kravet om nedfældning, og at kravet på sandjorde først gøres gældende efter 1. maj, således at gyllen kan lægges ud med slanger inden 1. slæt.

Kravet er en del af forliget om Husdyrloven fra 2006. De nødvendige ændringer kan derfor ikke gennemføres uden, at der træffes en ny politisk beslutning blandt forligsparterne. Med en henvendelse til Folketingets Miljøudvalg skaber økologerne nu politisk opmærksomhed omkring sagen.

- Økologisk Landsforening henvender sig til jer for at få ændret det nuværende krav om gyllenedfældning, således at det ikke skader de økologiske kløvergræsmarker. I sin nuværende form vil kravet forårsage større skade, end det gør gavn, skriver organisationen i brevet.

Positiv miljøminister
Foreningen mener, at der er tale om en helt usammenhængende miljøpolitik, hvis landbruget underlægges et krav, hvor de negative sideeffekter langt overstiger den tiltænkte virkning af tiltaget.

Samtidig har Johs. Poulsen fra de radikale rejst sagen overfor miljøministeren.

- Jeg synes, man skal ændre reglerne, og jeg har talt med miljøministeren om det for ikke at risikere en unødig forsinkelse. Det er mit indtryk, at hun i sit udgangspunkt også er positivt indstillet i forhold til at se på sagen, siger den radikale miljøordfører til Effektivt Landbrug.

- Men det afhænger af, om regeringspartierne og Dansk Folkeparti, vil være med til det. Jeg ved ikke, hvordan de stiller sig, tilføjer han.

Ikke kun økologer
- Som minimum skal økologerne undtages fra kravet om nedfældning i græs i det tidlige forår samt på lerjord, men jeg er positiv overfor, at en undtagelse fra kravet kommer til at omfatte alle landmænd. Det handler jo i virkeligheden om, at tingene gøres bedre, ved at åbne muligheden for at gøre det anderledes, forklarer Johs. Poulsen.

- Vi er i øjeblikket i gang med at aftale et møde – der er jo fem, som skal involveres – men alt tyder på, at vi mødes inden udgangen af januar, vurderer han.

Hvis ændringerne først er vedtaget, kan det derefter i princippet ifølge Johs. Poulsen gå meget hurtigt med at få bekendtgørelsen ændret.

Ufuldstændigt beslutningsgrundlag
Økologisk Landsforening mener, at det nuværende krav er vedtaget på et ufuldstændigt beslutningsgrundlag og peger på et nyt notat fra Videncentret for Landbrug.

- En væsentlig del af den dokumentation, der ligger til grund for notatet er kun to år gammel. Det vil sige, der er opnået meget ny viden på området, som der ikke er taget hensyn til, da kravet indgik i det politiske forlig, hedder det i henvendelsen til politikerne.

Der peges blandt andet på, at der kun kan hentes fire kilo kvælstof pr. hektar ved at nedfælde i stedet for at lægge gylle ud med slanger. Sammenholdt med omkostningerne til nedfældningen betyder det, at det koster 200 kroner pr. kilo kvælstof pr. hektar.

Økologerne peger også på, at der er foretaget en vurdering af effekt sammenholdt med de økonomiske omkostninger, når det handler om vintersæd.

- Vi kan konstatere, at det er besluttet, at udgifterne ikke står mål med effekten, når det handler om vintersæd, hvorfor myndigheder og politikere har undtaget vintersæd, raps og frøgræs, fremføres det videre.

Ringere klimaregnskab
Kravet om nedfældning i kløvergræsmarker skader kløveren, som skal fiksere kvælstof, afgrødeskaderne giver desuden en dårligere udnyttelse af den udbragte kvælstof, og endelig giver tyndere afgrøder også større ukrudtsproblemer.

Alene skaden på kløveren betyder ifølge Økologisk Landsforening, at de økologiske planteavlere samlet set vil ende ud med et ringere klimaregnskab pr. produceret enhed.

Dertil kommer, at nedfældningen medfører en forøgelse af lattergasudviklingen med en faktor to eller tre og et væsentligt øget dieselforbrug.

Læs også