Farvel til Danmarks ældste haglskadeselskab

(LANDBRUG FYN) Haglskadeforsikrings-Selskabet for Fyens Stift G/S opløses næste onsdag.

Efter 141 års virke til gavn for fynske landmænd er det fra og med onsdag den 19. januar slut med Danmarks ældste haglskadeforsikringsselskab.

Den dag afholder selskabet sin sidste ekstraordinære generalforsamling. Den finder sted kl. 14. i Restaurant Næsbyhoved Skov i Odense, og udover valg af dirigent indeholder dagsordenen kun ét punkt, nemlig »Beslutning om opløsning af selskabet ved solvent likvidation«.

Selskabets forsikringsbestand er - med praktisk virkning fra 1. april 2005 - overdraget til Fynbo Forsikring, og beslutningen om at opløse selskabet og udlodde dets formue til medlemmerne i henhold til selskabets vedtægter er allerede truffet på selskabets seneste ordinære generalforsamling. I henhold til vedtægterne kræver opløsning af selskabet to på hinanden følgende beslutninger. Derfor denne ekstraordinære generalforsamling.

- Haglskadeforsikrings-Selskabet for Fyens Stift G/S blev oprettet i 1864 - vist nok samme år, som H.C. Andersen skrev eventyret »Den grimme ælling«, fortæller selskabets tiende og sidste formand, Axel Beck, der i dag bor i Kerteminde, men som tidligere var gårdejer på Hindsholm.

- En af de væsentligste grunde til, at vi opløser selskabet, er strukturudviklingen i landbruget, påpeger Axel Beck. For 100 år siden var medlemstallet over 12.000, og ved 100-års jubilæet i 1964 havde selskabet halvdelen af de fynske landmænd som medlemmer og to trediedel af det fynske landbrugsareal forsikret.

- I det seneste regnskabsår var vi som følge af den kraftige strukturudvikling nede på 600 medlemmer. Det forsikrede areal var dog ikke faldet tilsvarende. Gennem flere år er antallet af medlemmer faldet med 10 procent om året, mens arealet er faldet med fem procent. Sideløbende hermed har de store forsikringsselskaber forsøgt at hugge medlemmer fra os - med fordelagtige tilbud, hvis folk har alle deres forsikringer samlet ét sted.

Af andre årsager til beslutningen om at stoppe nævner formanden, at selskabets forretningsfører gennem de sidste 19 år ønskede at gå på efterløn. Endvidere har Finanstilsynet - efter Plus Forsikrings krak - indført meget skærpede regler for forsikringsselskabers regnskaber. Finanstilsynet skal således nu have regnskab fra selskaberne hvert kvartal, hvilket for det fynske haglskadeselskab har betydet, at udgiften til revisor blev mere end fordoblet blot fra 2002 til 2003.

- Endelig, siger Axel Beck, betyder nye EU-regler, at det er forbudt at lave skadesforsikringer, hvis man ikke har en formue på mindst 3,5 millioner euro. Vores formue er på ca. 1,5 millioner euro. Det er med andre ord først og fremmest EU og Finanstilsynet, der er med til at ødelægge det for små forsikringsselskaber som os, selv om vi har en god økonomi.

- Ved selskabets ophør var der forsikret ca. 35.000 ha. I henhold til vedtægterne skal formuen uddeles til samtlige medlemmer i forhold til det areal, de havde forsikret den 13. marts 2002, der var datoen for beslutningen om nedlæggelse. For at komme i betragtning skal man desuden have haft forsikret i 2004.

- Efter at omkostningerne ved likvidationen er betalt, vil der være ca. 10-11 millioner kroner til fordeling på ca. 35.000 ha. Medlemmerne vil således »få deres penge igen« med ca. 300 kroner pr. ha. Sammenholdt med, at den årlige forsikringspræmie de sidste mange år har været 11 kroner pr. ha, er det jo faktisk ikke så ringe, konstaterer Axel Beck, der har varetaget formandshvervet de sidste fire år.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Det var fremsynede folk, der for 141 år siden, den 27. januar 1864, oprettede »Haglskadeforsikrings-Selskabet for Fyens Stift« - Danmarks ældste haglskadeforsikringsselskab, som med en endelig generalforsamlingsbeslutning onsdag den 19. januar opløses ved »solvent likvidation«, hvorefter selskabets formue uddeles til medlemmerne i henhold til vedtægterne.

Haglskadeforsikringsselskabet oprettedes på initiativ af hofjægermester, senere kammerherre N.F.B. Sehested til Broholm, bistået af 13 kendte, større fynske landmænd.

Selskabet startede med 117 medlemmer, og medlemstallet steg støt. I 1875 var medlemstallet 448 og i 1890 6.757. Det hjalp på tilgangen, da der i sommeren 1891 indtraf et ualmindelig ondartet haglvejr, der særlig hjemsøgte Vestfyn. Fra 1890-95 steg medlemstallet således til 11.207, og det toppede i 1905 med 12.476 medlemmer.

Selskabets stifter, kammerherre N.F.B. Sehested, Broholm, bestred formandsposten i det første tiår 1864-74. Siden har der været ni formænd, og den sidste, Axel Beck, tidligere gårdejer i Dalby og nu bosiddende i Kerteminde, tiltrådte for ca. fire år siden og har haft en central rolle i de til tider vanskelige forhandlinger og bureaukratiske »øvelser«, der kræves, når en forsikringsportefølje skal overføres til et andet selskab.

Det er forsikringsselskabet Fynbo Forsikring, der har overtaget navnene på de 600 medlemmer, der er tilbage i det ophørende selskab. Det første år er de pågældende automatisk forsikret mod haglskade til uændrede priser og vilkår. Medlemmerne kan melde sig ud med normalt varsel, men hvis Fynbo Forsikring ikke hører noget, fortsætter forsikringerne uændret.

Den første haglskadeerstatning blev udbetalt i 1873 til proprietær Petersen, Vikkelsø, Lunde, med 119 rigsdaler og 4 mark. Til og med 125-års jubilæet i 1989 var der udbetalt erstatninger på i alt 16.315.286 kroner. Den største skade var i juli 1985, da der til landmænd i det sydvest- og midtfynske område blev udbetalt i alt 6.087.395 kroner.

Landbrug FYN har ikke nøjagtige tal for erstatningerne siden 1989, men formanden, Axel Beck, oplyser, at de første 800.000 kroner erstatning er for selskabets egen regning, hvorefter de næste 10 millioner er genforsikret. Og 1985 er den eneste gang i de sidste 20 år, hvor genforsikringen har måttet betale.

Opløsningen af Danmarks ældste haglskadeforsikringsselskab har været forudset længe. Allerede ved selskabets 125-års jubilæum i 1989 var der tegn »i sol og måne« på, hvilken vej udviklingen ville gå. For eksempel havde sidste afsnit i jubilæumsskriftet følgende ordlyd:

»De større markedssammenslutninger ansporer til koncentration og sammenslutning i storvirksomheder inden for såvel industri som handel, og heller ikke forsikringsbranchen vil her gå ram forbi. Man drøfter allerede på internationalt plan sammenslutning af forskellige forsikringsbrancher i alt omfattende storkoncerner dækkende alle skadesområder, og hvilken indvirkning det vil få på vort selskab kan kun fremtiden fortælle os«.

TEKST: ANDERS KURT SIMONSEN

Læs også