Vådområde af frivillighedens vej

(LANDBRUG SYD) Lodsejerne protesterede mod fredningsforslag af område ved Grejs Å – til gengæld var de villige til at indgå frivillige aftaler, og et 72 hektar stort vådområde er nu indviet.

Foto: Svend Erik Christensen

Tryk avler modtryk, og tvang er et dårligt udgangspunkt. Det viser et vådområdeprojekt ved Grejs Å i Vejle Amt meget tydeligt. Lodsejerne var utilfredse med et forslag om fredning af et stort område, men frivillige aftaler fik tingene i gang, og et 72 hektar stort vådområde er nu officielt indviet.

Projektområdet udgør en central del af et større område i den øvre Grejs Ådal, som Danmarks Naturfredningsforening i 1996 fremlagde fredningsforslag for. Naturforbedringerne, der kommer af det nye vådområdeprojekt, opfylder ganske væsentlige dele af fredningsforslaget.

Det glæder amtsborgmester Otto Herskind Jørgensen (V):

- Efter, at berørte lodsejere på et offentligt møde udtrykte modstand mod fredningsplanen, anbefalede vi fra amtets side naturfredningsforeningen at stille deres forslag i bero. Det skete mod, at amtet gik i forhandlinger med lodsejerne om ad frivillighedens vej at opnå aftaler om naturforbedringer. Det mål har vi nu nået, og jeg vil gerne takke alle deltagende lodsejere for velvillig og konstruktiv medvirken, siger Otto Herskind Jørgensen, der klippede den røde snor ved den officielle åbning.

Projektområdet omfatter 72 hektar, der strækker sig fra Fårup Sø og godt to kilometer langs Grejs Å.

Det er lavet efter forskrifterne i Folketingets vandmiljøplan II, hvor hovedformålet er at fjerne kvælstof fra vandløbsvandet. Det nye projekt forventes at fjerne 15–20 tons kvælstof pr. år. I forbindelse med projektet er der gravet nyt åløb, anlagt søer, bygget broer, ryddet krat, afbrudt dræn og udlagt gydegrus til fiskene.

Det nye åløb bugter sig i åens oprindelige slyngninger. Samlet kan projektet derfor betegnes som et naturgenopretningsprojekt, hvor der også er indbygget beskyttelse af områdets meget værdifulde eksisterende naturtyper, bl.a. nogle kildekalkfelter.

Der er skabt adgang til området ved at renovere en ældre natursti, der krydser over ådalen som en rundtur og med ny forbindelse til en lille P-plads med udsigtspunkt ved Skovdallundvej.

Grejs Å-projektet er det fjerde projekt, Vejle Amt indvier i år. Der er nu næsten 500 hektar nyetablerede vådområder i Vejle Amt.

Med fortsat forventning om konstruktiv medvirken fra lodsejere forventer amtet, at yderligere seks projekter med i alt ca. 400 hektar bliver udført i Vejle Amt de næste to år. Resultatet kommer dermed tæt på det oprindelige mål, som er 1000 hektar vådområder under vandmiljøplan II.

Læs også