VVM-screening på rekordtid

(LANDBRUG FYN) Da en større jordfordelingssag på Sydlangeland var ved at strande på manglende screening af jorden for godkendelse til husdyrgødning kunne Fyns Amt klare sagen på ét døgn.

Ved et offentligt møde sidst i august før endelig aflevering af en jordfordeling i området omkring Nørreballe Nor og til Ristinge på Sydlangeland blev der pludselig dyb tavshed i forsamlingen.

- Det skete, da vi på landbrugets vegne forespurgte, om der var foretaget godkendelse af de nye, jordfordelte arealer til landmænd, som skulle benytte dem til gødning fra deres husdyrbrug, fortæller gårdejer Hans-Jakob Clausen, Kragholm ved Rudkøbing.

Uden denne godkendelse ville projektet ikke kunne afleveres og overdrages til Fugleværnsfonden. Efter planen skulle fonden 1. september modtage 68 hektar tidligere landbrugsjord til udvidelse af fuglereservatet Tryggelev Nor.

Sammen med formanden for Agrogården, Landboforeningen for Fyn og Øerne, Kurt Nissen, deltog Hans-Jakob Clausen - som bestyrelsens repræsentant i Life-Nature projektet, som medvirkede til jordfordelingen.

Hans-Jakob Clausen siger, at landbruget havde kendskab til, at lignende godkendelser skulle foretages andre steder på Fyn, og da landbrugsorganisationerne tidligere havde en dårlig oplevelse fra en sag ved Gulstav på Sydlangeland, skulle der bestemt ikke ske gentagelser. Derfor spørgsmålet om jorden var godkendt til udbringelse af husdyrgødning.

- Jeg må sige, at det var utrolig flot, at den aktuelle jord blev screenet af amtet på et døgn - inden fristens udløb. Det skal Fyns Amt have stor ros for, fremhæver Hans-Jakob Clausen.

- At det så kan undre, at der i mange andre sammenhænge kan forekomme ventetider på mere end et halvt år, det er naturligvis stof til eftertanke, tilføjer han.

- Egentlig var vi ikke inviteret til mødet, men da det var for alle med mulighed for at klage, deltog vi af interesse for projektets aflevering, og det skulle vise sig at være ganske nyttigt, bemærker Hans-Jakob Clausen.

I alt er der 46 ejendomme i Sydlangeland Kommune, som har tiltrådt jordfordelingen. Heraf er der 10 ejendomme med animalsk produktion.

- Projektet har en naturlig sammenhæng med landbrugets arbejde for Vandmiljøplan II. Men der var naturligvis stillet forudsætninger for landmændenes opretholdelse af produktionen og videre erhvervsudøvelse, nævner Hans-Jakob Clausen.

Han erkender, at der fra starten var en ikke unaturlig modstand hos lokale landmænd på grund af den store usikkerhed for deres eksistensgrundlag. Men da der først var købt arealer op af statens repræsentant, blev der skred i sagerne.

- Når der levnes mulighed for at blive tildelt anden landbrugsjord, som er mindst - hvis ikke bedre velegnet til produktion, så stiller sagen sig anderledes. Det begyndte med opkøbet af en afdød landmands ejendom og senere fulgte andre opkøb efter, nævner Hans-Jakob Clausen.

Formålet er at forbedre vandkvaliteten i Tryggelev Nor, som årligt vil få tilført 19 ton kvælstof mindre fra Nørreballe Nor, når pumpen stoppes, og området genskabes til en sø. Den skal give plads til et rigt fugleliv.

Fugleværnsfonden, som er en særlig afdeling af Dansk Ornitologisk Forening, driver 18 fugleområder over hele landet. I europæisk regi er det langelandske projekt særlig unikt, da det munder ud i en kystlagune. Den kendsgerning har sikret den europæiske finansiering.

Læs også