Utilfredsstillende år i solidt selskab

(LANDBRUG FYN) Stigende skadeprocent samt tab på kapitalandele i et dataudviklingsselskab betød, at Ravnholtkassens overskud i 2003 kun blev godt en trediedel af 2002-resultatet. Ravnholtkassen er dog fortsat særdeles velkonsolideret.

Ravnholtkassens 166. regnskabsår, der omfatter kalenderåret 2003, udviser et overskud før skat på 1.135.000 kroner mod et overskud på 3.116.000 kroner i forrige regnskabsår. Årets resultat efter skat udgør et overskud på 1.077.000 kroner mod et overskud forrige år efter skat på 2.718.000 kroner.

Årets resultat er præget i negativ retning af en stigende skadeprocent, udløst af en enkelt storskade, samt et tab på kapitalandele i forbindelse med udvikling af edb-programmer i »Gensam Data Udvikling I/S«.

Det forsikringstekniske resultat er på niveau med sidste år, idet dette udviser et tab på 999.000 kroner mod et tab sidste år på 973.000 kroner.

Det oplyste formanden, kammerherre, hofjægermester Ove Sehestedt Juul, Ravnholt, i sin beretning på Forsikringsselskabet Ravnholtkassen G/S’ generalforsamling sidste mandag på Restaurant Næsbyhoved Skov i Odense.

- Selskabets samlede præmieindtægter andrager i regnskabsåret i alt 43,9 mio. kr. mod 39,4 mio. kr. i forrige regnskabsår, fortsatte Ove Sehestedt Juul. Præmieindtægterne fordeler sig med 21,3 mio. kr. i selskabets direkte forretning samt 22,6 mio. kr. i agenturforretning. Præmieindtægterne i selskabets direkte forretning er steget med 4.466.000 kr., svarende til en fremgang på 26,5 procent.

- I regnskabsåret er der på selskabets direkte forretning udbetalt bruttoerstatninger for i at 19,4 mio. kr., hvilket efter ændringer i bruttohensættelserne på yderligere 6,9 mio. kr. udløser en skadeprocent på 123,3 mod 74,5 procent i forrige regnskabsår. Erstatningsudgifterne for egen regning andrager 5,8 mio. kr., hvilket udløser en skadeprocent for egen regning på 90,5 mod 121,3 procent i forrige regnskabsår.

Formanden nævnte en række af de væsentligste udbetalte erstatninger, og her var den absolutte »topscorer« en brandskade på et snedkerværksted, som inklusive bygningsskade, løsøreskade og driftstab alene løb op i 13.765.000 kroner.

- Resultatet af selskabets investeringsvirksomhed, der omfatter renter, udbytter, fondspleje, ejendomsdrift samt resultatet af Ravnholtkassen-IT ApS, viser et samlet positivt resultat på 2.929.000 kroner mod 4.006.000 kroner i forrige regnskabsår. Tilbagegangen kan blandt andet henføres til et tab på 1.308.000 kroner i Ravnholtkassen-IT ApS, berettede formanden videre.

- Efter årets henlæggelser andrager selskabets egenkapital 80.002.000 kroner fordelt med 11.302.000 kroner i bunden egenkapital samt 68.700.000 kroner i fri egenkapital. Selskabets basiskapital, der er identisk med egenkapitalen, udgør 80.002.000 kroner, og solvensmargenen er beregnet til 5.063.000 kroner.

- Da selskabets solvensdækning overstiger lovens kapitalkrav 16 gange, kan Ravnholtkassen G/S betragtes som særdeles velkonsolideret, understregede Ove Sehestedt Juul. Han erkendte, at på grund af de store erstatningsudbetalinger kan årets resultat ikke betragtes som tilfredsstillende, men pegede samtidig på, at første kvartal i 2004 er forløbet meget tilfredsstillende.

Efter regnskabsårets udgang er der indgået aftale om, at Ravnholtkassen-IT ApS skal udtræde som interessent i Gensam Data Udvikling I/S. Aftalen indeholder en forpligtelse til afholdelse af en udgift til udvikling af edb-programmer på 4.500.000 kroner, der vil påvirke resultatet af selskabets investeringsvirksomhed for 2004 negativt.

Når Ravnholtkassens ledelse har valgt at udtræde af dette udviklingssamarbejde af edb-programmer er det for på længere sigt at begrænse disse udgifter, der for Ravnholtkassen G/S i de kommende fem år ville blive dobbelt så store. Ledelsens vurdering går på, at der primært efter Plus Forsikrings kollaps er for få aktionærer bag udviklingsselskabet, så udgifterne pr. deltager bliver for store.

Som ny samarbejdspartner og leverandør af edb-programmer har selskabet valgt Forsikringsselskabernes Data Central, hvilket fremover vil indebære en årlig besparelse af edb-omkostninger på ca. 8-900.000 kroner.

I lighed med de fleste andre forsikringsselskaber har Ravnholtkassen set sig nødsaget til at regulere nogle af selskabets præmier, hvilket vil tilføre en præmiestigning på ca. 1,2 mio. kroner. Den største stigning sker på stormskadeforsikringer, der stiger med 25 procent, mens ejendoms- og parcelhusforsikringer slipper billigst med en stigning på tre procent.

Afslutningsvis pegede Ove Sehestedt Juul på, at der efter præmieforhøjelser, effektiviseringer og øget skadeforebyggende indsats i de fleste danske forsikringsselskaber blev gode regnskabsresultater i 2003, så der omsider er udsigt til en forbedret rentabilitet efter lang tids dårlige resultater i det danske forsikringserhverv.

- Situationen kan naturligvis hurtigt ændre sig, og en generel forbedring af rentabiliteten er fremdeles ønskelig, sagde formanden, der understregede, at Ravnholtkassen fortsat vil arbejde på at dække medlemmernes forsikringsbehov i et nært samarbejde, så der kan ydes en hurtig og fair behandling, når medlemmerne har været udsat for ulykkelige hændelser.

- Som et godt alternativ til de meget store forsikringskoncerner vil Ravnholtkassen G/S også i de kommende år være aktiv i forsikringserhvervet, sluttede Ove Sehestedt Juul.

På valgt til bestyrelsen var hofjægermester Niels greve Iuel Reventlow, Hverringe, og gårdejer Jørgen Rud Juul Jørgensen, Rolund. Begge blev genvalgt. Det samme blev selskabets revisor, statsautoriseret revisor Mogens Hansen, Odense.

Læs også