Dyrk tilskudslandbrug og få mere tid på sofaen

(LANDBRUG SYD) Mulighederne for tilskud er mange – men der skal søges nu til ordningerne der træder i kraft i år.

Det kan godt betale sig at se på sine muligheder for at dyrke landbrug med tilskud. Ansøgningsfristerne nærmer sig så beslutningen skal tages nu. Ordningerne gælder i en 5-årig periode og træder i kraft fra 1. september.

Den halvekstensive model – miljøbetinget tilskud (MB):

Alle dyrkede arealer kan tilmeldes ordningen hos Direktoratet for FødevareErhverv. Ordningen er ubureaukratisk og let at søge. Der kan ikke opnås tilskud til brak og andre udtagne arealer, skov, hede og lign.

Betingelserne er: 1 - Der må ikke sprøjtes. 2 - Der må maks. gødes med 140 kg total-N hvis hele bedriftens areal tilmeldes eller 75 procent af kvælstofkvoten hvis dele af bedriften tilmeldes. 3 - Der skal udarbejdes mark- og gødningsplaner.

Tilskuddets størrelse er 870 kr./ha./år. Ansøgningsfristen er 1. maj 2004. Skema kan hentes på direktoratets hjemmeside www.dffe.dk under jordbrug/miljø/miljøbetinget støtte/skemaer og vejledninger eller fås ved henvendelse på LandboSyds planteavlskontor.

Den ekstensive model – miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ):

Tilskud til de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) kan søges af alle, der ejer eller driver arealer indenfor de Særligt Miljøfølsomme Landbrugsområder (SFL-områder). Det eksisterende SFL område er i år udvidet med 6.000 ha. Oplysninger om udpegninger ligger på amtets hjemmeside www.sja.dk under natur og miljø/ GIS informationer på landkort, og kan også fås telefonisk.

Der kan søges tilskud til flg. ordninger: 1 - Nedsat kvælstoftilførsel (60 procent), 2 - Etablering af efterafgrøder (udover de lovpligtige), 3 - Ekstensive randzoner, 4 - Miljøvenlig drift af græs og naturarealer, 5 - Etablering af vådområder.

Tilskuddets størrelse varierer efter ordningen og hidtidige udbytte. For miljøvenlig drift af græs- og natur arealer på arealer der mindst ét år ud af de seneste fem vækstsæsoner har været dyrket med en agerjordsafgrøde eks. korn eller raps er grundbeløbet 2.950 kr./ha/år. Dertil kommer tillæg for pleje som afgræsning 570 kr., høslæt 910 kr. afpudsning 200 kr. eller rydning 500 kr. pr. hektar om året.

Helt optimalt er tilskuddets størrelse, hvis der forinden har været dyrket en højværdiafgrøde (eks. pyntegrønt, juletræer, fabriksroer, kartofler eller frø til udsæd), så starter man på 4.200 kr./ha/år og oveni lægges så tillæg for pleje. For eksisterende græsarealer giver det 930 kr./ha/år.

Ansøgningsfristen er 1. juni 2004. Skemaer kan fås ved henvendelse til amtets åbent land afdeling.

EU-reform: Det forventes, at der kan fås enhedspræmie til arealer, hvor der er indgået MVJ-aftaler. Dvs. at der f.eks. ved omlægning af agerjord til MVJ-græs med slæt kan opnås 6.230 kr./ha./år.

I samarbejde med Sønderjyllands amt holdes der informationsmøde om MVJ-ordningerne på SI-centret i Nr. Hostrup 5. maj kl. 13.00. Her opfordres alle, der har interesse i at høre mere om mulighederne til at komme.

Læs også