Flere års usikkerhed om vandindvindingstilladelser

(LANDBRUG SYD) Markvandingen får skylden for, at dele af Ribe og Vejle amter nu også er med i GEUS opgørelse over områder, der overudnytter grundvandet.

Vanddistrikterne Midt- og Vestjylland, som geologisk også indbefatter de nordligste halvdele af Ribe Amt og Vejle Amt er nu også med i Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) vurdering af, hvilke områder, der overudnytter grundvandsressourcerne. Dermed er der skabt usikkerhed mange år frem om landbrugets vandindvindingstilladelser.

Den ændrede vurdering fremgår af GEUS nyhedsbrev Vand & Data nr. 2, som indeholder en opdatering af den meget omtalte rapport Grundvandsovervågning 2003, som udkom i maj 2003.

Den var den rapport, der vakte stor opmærksomhed ved næsten at halvere den dengang 11 år gamle overslagsmæssige opgørelse over den mængde grundvand, der kan udnyttes fra 1,8 milliarder kubikmeter årligt til 1,0 milliarder kubikmeter om året.

»Først nu har vi pålidelige tal for, hvor meget ressourcen udgør, når der tages udgangspunkt i de fastlagte målsætninger for, at vandløbenes kvalitet skal opnås« hedder det i opdateringen i Vand og Data.

I første omgang har der været meget fokus på nitrat- og fosfortab til det åbne vandmiljø og nedsivning af nedbrydningsprodukter fra pesticider til grundvandet, under vurderingen af Vandrammedirektivets betydning for planteavlen. Imidlertid får direktivet, der blev vedtaget af Folketinget 11. december 2003 sandsynligvis også betydning for vandindvindingstilladelserne, inden direktivet skal være fuldstændigt implementeret 22. december 2015.

Lidt længere nede i en pressemeddelelse fra GEUS 8. maj sidste år, der varslede rapporten, og som siden tilgik Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg forud for udvalgsbehandlingen af Vandrammedirektivet, advares der om overudnyttelse af dybereliggende grundvandsressourcer omkring København, Odense og Århus.

I opdateringen i den nævnte udgave af Vand & Data er sætningen om storbyerne nu tilføjet endnu et led, så der står »…, samt på de lette jorder i Midt- og Vestjylland, hvor behovet for markvanding er stort. Inden for større områder udnyttes grundvandsressourcen udover denne balancetilstand«.

I den oprindelige rapport fra maj på 110 sider blev grundvandsressourcerne i Sydvestjylland og Vestjylland tværtimod opskrevet, men nu mener GEUS altså, at hensynet til det åbne vandmiljø betyder, at det tilgængelige grundvand ikke bør pumpes op til markvanding i samme omfang som hidtil:

»I de fleste af disse områder er problemet, at der pumpes så meget vand op, at påvirkningen af vandløb er for kraftig. I andre områder er det risikoen for at trække nitrat og pesticider ned fra de øvre forurenede magasiner og frigivelse af stoffer som fx nikkel fra undergrunden, der begrænser de mængder, vi kan pumpe op,« skriver GEUS.

Indvindingen til markvanding var i 2002 på 158 millioner kubikmeter for hele landet, hvilket er den lavest registrerede indvinding i 20 år. Sidste vækstsæson var som bekendt meget tør, så de nye tal må forventes at blive større, når amternes indberetninger offentliggøres.

Det bliver ikke i denne vækstsæson, at planteavlernes repræsentanter får lejlighed til at se, kommentere endsige påvirke myndighedernes udmøntning af Vandrammedirektivet. Myndighedernes nøglefolk er først nu ved at planlægge den udredning, som skal bruges under forhandlingerne med parterne.

8. januar afholdt GEUS et temamøde om Vandrammedirektivet og Grundvandsdirektivet med særlig fokus på grundvand. Mødet henvendte sig til specielt til amternes grundvandsafdelinger og folk der arbejder med udveksling mellem grundvand og vandløb. Endvidere deltog repræsentanter fra MST, DMU og GEUS, samt enkelte konsulentfirmaer og private. I alt deltog cirka 85 mennesker.

Af et talepapir, betitlet: »Status og perspektiv for implementeringen af vandrammedirektivet i amterne«, fra en af de syv oplægsholdere på mødet, jord & vandchef i Københavns Amt, Nils Bull, fremgår det, at »basisanalysen forventes at være intern«

Står det til de toneangivende folk hos myndighederne, skal udredningen, som skal være færdig til oktober og koster skatteyderne to til otte mandeår pr. vanddistrikt, altså så vidt mulig holdes hemmelig, hvilket hænger meget dårligt sammen med en anden af Nils Bulls pointer i samme dokument (Retskrivningen er bevaret, red.): »Interessenterne komme til at stille strenge krav til gennemskuelighed«.

Læs også