Stort debatmøde om staldudvidelser

(LANDBRUG FYN) Fyns Amt afholder 1. december et møde om det fynske husdyrbrug. Landboforeningernes formand kalder det modigt på den måde at lægge spørgsmålet ud til offentlig høring.

Der er på forhånd dømt debat, når Fyns Amt næste mandag inviterer til et stort, offentligt møde om de fynske landmænds staldudvidelser.

Baggrunden for mødet er en politisk beslutning i amtsrådet om, at der skal sættes gang i en proces, der ender med, at amtsrådet i løbet af næste forår tager stilling til eventuelle ændringer af amtets praksis for behandling af sager om husdyrbrug.

Som en central del af processen har amtet inviteret til dette offentlige informations- og debatmøde, som foregår mandag 1. december kl. 19.00 i Odense Congress Center.

På mødet, hvor der både vil være en generelt orientering om amtets håndtering af sagerne, lovgivningen på området og en indledning ved formanden for Trafik- og Miljøudvalget, Poul Weber, kan der givetvis forventes meningsudvekslinger fra parterne. Interesserne går jo lige fra lempeligere vilkår for udvidelse af husdyrbrug til helt at stoppe udvidelser af fynske svineproduktioner.

- Vi må erkende, at debatten om VVM-godkendelserne er strammet til i det seneste halve års tid. Derfor var det et kompromis i de politiske forhandlinger af budgetforslaget, at der skal kigges på administrationsgrundlaget for sagsbehandlingen på området, forklarer Poul Weber og understreger, at den nye lovgivning med Vandmiljøplan III og Vandrammedirektivet naturligvis også kommer til at indgå.

- Men, fortsætter udvalgsformanden, behovet for at få alle udsagn og regelsæt op på bordet ved en offentlig debat er synlig for enhver. Den slørede lovgivning på området har været med til at skabe en dårlig stemning mellem erhvervet og offentligheden.

Det håber han, at debatmødet kan rette op på. Derfor håber han på en almen interesse for mødet - med bred repræsentation fra borgerne, interessegrupper og landbrugserhvervet.

- Vi i amtsrådet har ved flere lejligheder udtrykt vor stolthed over landbruget, men især debatten om lugtproblematikken er taget til på det seneste. Derfor glæder det os, at landbruget også erkender dette problem.

Formanden for De fynske Landboforeninger, Niels Hansen, ser frem til det åbne debatmøde, om end han undrer sig over, at spørgsmålet om landbrugets staldudvidelser på den facon lægges ud til offentlig høring.

- Det er modigt gjort af amtet. Man kan frygte, at der kun kommer folk af særlig observans i forhold til emnet. Det forventer jeg imidlertid, at man har overvejet og ikke mindst tager højde for i afvejningen og konklusionen efter aftenens debat.

- Fra landbrugets side har vi intet at skjule, og jeg vil opfordre flest mulige fynske landmænd til at møde op, da det er et område, som interesserer os meget. Og naturligvis er det vigtigt for os at deltage i debatten, siger Niels Hansen, der selv vil være til stede i salen på Odense Congress Center næste mandag.

Læs også