Stigende ydelse hos de nordvestfynske køer

(LANDBRUG FYN) Antallet af køer i besætningerne LandboFyn’s område er det sidste år vokset med fem-ti procent i gennemsnit. Samtidig er den gennemsnitlige ydelse pr. ko steget.

Ikke færre end 115 nordvestfynske mælkeproducenter var tirsdag før påske samlet til årets »PK-møde« på LandboFyn i Vissenbjerg, hvor det sidste års resultater i malkekvægholdet blev gennemgået, diskuteret og analyseret ud fra opgørelserne fra produktionskontrollen (PK).

PK-resultaterne blev gennemgået af kvægbrugsrådgiver Hanne Dahl. Hendes kollega, Inger-Marie Antonsen, satte fokus på foder og kom herunder ind på forskelle i fodereffektivitet og foderpriser samt planlægning og udfodring. Endelig orienterede kvægbrugsrådgiver John Jensen om fordele og ulemper ved rene råvarer kontra færdigblandet kraftfoder samt om celletalsproblematikken set fra rådgivernes placering.

Siden 2001 er den gennemsnitlige besætningsstørrelse vokset med fem-ti procent. Samtidig er ydelsen også steget, så den gennemsnitlige mængde af produceret mælk pr. ko for Jersey nåede op på 7865 kg EKM (energikorrigeret mælk) og for de store racer på 8620 kg EKM.

Sammen med den højere ydelse lykkedes det at fastholde den gennemsnitlige foderudnyttelse - endda med »pil opad«, idet jerseykøerne producerede 1,44 kg EKM pr. FE, og de store racer producerede 1,34 kg EKM pr. FE.

Procent døde af levende fødte kalve er for alle racernes vedkommende faldet lidt, men er dog stadig for høj.

- Der er store spredninger i materialet på mange poster, påpeger ledende kvægbrugskonsulent Per Einshøj over for Landbrug Fyn. Foderomkostningerne er væsentlige, når vi snakker om DB-niveau, ikke mindst med hensyn til de hjemmeavlede foderenheder. Dels er det vigtigt, at man har så lille et tab som muligt under opbevaring og udfodring, men det er også vigtigt, at rationerne bliver sammensat, så foderet udnyttes bedst muligt.

- Ca. 60 procent af LandboFyn’s malkekøer er med i denne opgørelse, som vi betragter som basis og fundament for rådgivningen i kvægbrugsafdelingen, understreger Per Einshøj.

Der har været holdt fire halvdagsmøder i gruppen, hvis arbejde har været koncentreret om det psykiske arbejdsmiljø på kvægbrug. Ideen er, at der skal udkomme en pjece med titlen »Den gode arbejdsplads«. Pjecen er under udarbejdelse efter, at det praktiske i projektet er tilendebragt, og den ventes udgivet omkring sommerferien.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg beskæftiger sig med alle arbejdsmiljøspørgsmål, som har relation til de nævnte områder. Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og landbrugets organisationer. Fra Fyn deltager - udpeget af De Danske Landboforeninger (nu Dansk Landbrug) - gårdejer Jørgen Elkjær Knudsen, Nørre Søby, og han er den, der har fået projektet til Fyn.

Læs også