Salg af oplevelser er eneste driftsgren i fremgang

Medlemskab af 10-tonsklubben for hvededyrkere og salg af råtræ vil i industrisamfundets slutfase, komme under kraftigt prispres. Derfor satser sjællandsk godsejer på at udvikle en ny driftsgren.

Godsejer Johan Scheel, der ejer Ryegaard og Trudsholm mellem Holbæk og Roskilde, opdeler produktionen i tre driftsgrene, nemlig landbrug, skovbrug og oplevelser.

- De to første driftsgrene giver vigende indtægter, mens produktion og salg af oplevelser er den eneste driftsgren med fremgang, om end stadig i det små, siger han.

- At være medlem af 10-tonsklubben for hvededyrkere kan man ikke betragte som en styrke, ligesom salg af råtræ er helt elendigt for tiden. Råvarerne vil i industrisamfundets slutfase, som vi nu befinder os i, komme under kraftigt prispres.

- Der i mod er der i den rige vestlige verden en stigende efterspørgsel, betalingsevne og vilje til at opsøge de andre værdier, som vi her kalder oplevelser, forklarer Johan Scheel.

- For at komme med over i oplevelsessamfundet, må vi udvikle produkter, samfundet vil betale for.

- Jeg medgiver, at vi med vores beliggenhed så tæt på hovedstaden har bedre muligheder end så mange andre, siger Johan Scheel.

- Vi arbejder på at virksomhedens stærkeste sider, nemlig de store natur- og kulturværdier også skal bidrage til det økonomiske resultat. Derfor skal vi udvikle nye produkter, der bygger på de såkaldt bløde værdier, et smukt landskab, skoven og de mange fortidsminder. I modsætning til kornproduktion og industriproduktion, kan produktionen af oplevelserne i et smukt dansk godslandskab med 74 kæmpehøje 70 kilometer fra København jo ikke flyttes til et andet land.

- Der har aldrig været tale om at familien på skovtur skal betale for at færdes i skoven. Er der i stedet tale om organiserede grupper, færdsel udenfor stier og veje, eller hvis man vil tænde bål eller afholde manddomsprøver og klatre i træer og skyde med paintball, må det godt koste lidt, siger Johan Scheel.

- Det koster jo også penge at tage i svømmehallen.

- Sådan ser jeg ikke på det mere. Det er spændende hele tiden at udvikle den oplevelse, det er for familierne at hente deres eget juletræ.

- Men man må nok gøre op med sig selv, om man vil kunne forliges med at have gæster hele tiden inden man overvejer at inddrage oplevelser som driftsgren. Er man grundlæggende imod, at andre end én selv færdes på arealerne, går det ikke. Man skal kunne glæde sig over andres naturoplevelser og også selv synes det er sjovt.

Da Bramsnæs Kommune på Sjælland, hvor godset Ryegaard er beliggende, i 1990-erne undersøgte mulighederne for at etablere en skovbørnehave, gik godsejer Johan Scheel positivt ind i et samarbejde om at udvikle rammerne.

- Ved et tilfælde blev netop et af godsets 25 udlejningsboliger, der havde en praktisk beliggenhed og kunne udgøre en del af rammerne for oprettelsen af en skovbørnehave ledigt, forklarer Johan Scheel.

- Derfor gik vi ind i projektet og fastsatte priser for færdsel i skoven og andre ydelser. Udover leje af bygningen og de særligt indrettede arealer opkræver vi et beløb, der svarer til seks kroner pr. barn pr. dag for færdsel i skoven. Et beløb, som jeg har indtryk af, at alle parter finder rimeligt. Børnehaven sparer til gengæld blandt andet at etablere en legeplads.

- Det hegnede og dermed afgrænsede areal, hvor børnene kan boltre sig, viser også andre skovgæster, at der her foreligger en særlig ydelse.

- Desuden har børnehaven adgang til et markstykke og kan færdes i den øvrige skov.

- Vi orienterer naturligvis børnehaven, hvis der sker noget spændende i skoven, som børnene kan have glæde af at overvære. For eksempel hvis et stort træ skal fældes eller lignende, fortæller Johan Scheel.

- Selv om vi i starten var lidt famlende overfor, hvordan aftalen skulle laves, har det ikke givet anledning til vanskeligheder at have en skovbørnehave. Vi driver i øvrigt skovdriften i det indhegnede areal som på det øvrige. Kun drives der ikke jagt på arealet.

Et andet sted på godsets arealer, fungerer en anden type børnehave, en såkaldt udflytterbørnehave, hvor børnene fra det nærliggende Svogerslev bringes og hentes i en bus.

- Også den aktivitet fungerer efter vores opfattelse helt tilfredsstillende.

Når Dansk Skovforenings medlemmer og alle øvrige interesserede den 9. september inviteres på den årlige ekskursion til Ryegaard Gods ved Holbæk, vil de kunne høre om oplevelsesture, vildtvenlig skovdrift, filmoptagelser og naturlig tilgroning.

Ryegaards ejer, Johan Scheel, vil som vært for ekskursionen pege på de andre muligheder, skovejere kan udnytte for at få dækket de omkostninger, ejere af såvel produktionsskov som mere rekreative arealer, under alle omstændigheder har.

- Omkostningen for de landskabelige værdier, statsskovene repræsenterer, betales jo under alle omstændigheder af skatteyderne. Også de private skove indgår i borgernes muligheder for rekreative oplevelser. Der for må vi skovejere, uden i øvrigt at begrænse de eksisterende muligheder for offentlig adgang til de private skove, søge at få vore omkostninger til pleje og vedligeholdelse af disse arealer dækket, siger Johan Scheel.

Blandt andet vil medarbejdere fra Forskningscenter for Skov- og Landskab fortælle ekskursionsdeltagerne om de seneste studier fra ind- og udland om produktion og indsamling af forskellige former for naturmedicin og kosttilskud.

Så forskellige ting som produktion af tjørn til udvinding af hjertemedicin, kræftmedicin fra taks, decideret produktion af svampe og trøfler vil ekskursionsdeltagerne blive præsenteret for.

Læs også