Planteavlsformand: Drop Vandmiljøplan III

Landbruget er kommet stærkt med i miljøarbejdet. Det blev i flere sammenhænge dokumenteret, da der i sidst uge blev afholdt årsmøde i Landsudvalget for Planteavl.

Står det til formanden for Landsudvalget for Planteavl, Esben Oddershede, Nors, er der ingen faglig begrundelse for at lave en ny vandmiljøplan herhjemme.

- Vores oversigt over behandlingshyppigheden viser et kraftigt fald i anvendelsen af pesticider de seneste år. Faktisk er vi sikre på, at vi i 2001 har været under det niveau, vi ifølge Pesticidhandlingsplan II skulle nå ved udgangen af 2002. Internationalt set ligger vi særdeles lavt med hensyn til forbruget. Selv svenskerne bruger nu større mængder pesticider end vi går, pointerede formanden.

- Den position er vi bestemt ikke kommet sovende til. Vi har via vort forsøgs- og rådgivningsarbejde været med til at sætte fokus på emnet, og vi har i fællesskab opnået og formidlet den viden, der er nødvendig for, at et så lavt pesticidforbrug ikke skal få urimeligt negative konsekvenser for udbytte og kvalitet af vore afgrøder.

- Vi har de seneste år været forskånet for meget alvorlige og tabsgivende sygdoms- og skadeangreb. Men det er helt sikkert, at vi vil opleve sådanne år igen. Under disse omstændigheder vil forbruget blive væsentligt større, end det har været de seneste år. Det skal der også være plads til, hvis udbytte og kvalitet skal fastholdes på et højt niveau, påpegede Esben Oddershede.

Oveni den store reduktion i kvælstofoverskud og udvaskning kommer så , at ammoniakfordampningen falder år for år, og at der gøres en ihærdig indsats for at mindske fosforoverskuddet. Både ved aftaler om andre fosforkilder til fodring af husdyrene, og ved en utrolig stor indsats for at udvikle driftssikre separationsanlæg, som gør det muligt at få næringsstofferne i husdyrgødning spredt over et større areal end hidtil.

- Med det fald i handelsgødningsforbruget, der har været fra 2000 til 2001 har vi helt uden ekstra indgreb fra det offentliges side nået det forbrug, DMU og DJF ved midtvejsevalueringen af Vandmiljøplan II anførte som maksimum, for at man havde tillid til, at målet ville blive nået.

Esben Oddershede fastslog på den baggrund, at hvis der er rimelighed i tingene, bør politikerne kvittere for erhvervets positive resultater ved at fjerne nogle eller alle de opstramninger, der blev vedtaget for et års tid siden, og som vi begynder at se de alvorligste konsekvenser af i disse dage, hvor vi udarbejder gødningsplaner for det kommende år.

- Tillad mig at erindre om, at de nuværende regeringspartier ikke stod bag den tidligere regerings bestilling til DJF og DMU af et oplæg til Vandmiljøplan III. Med den positive udvikling, erhvervet er inde i med hensyn til næringsstofhusholdning, må jeg gå ud fra, at denne plan er overflødig. Skal man tro på, at man vil anvende de statslige midler dér, hvor samfundet får størst gevinst, må det nødvendigvis betyde, at Vandmiljøplan III er opgivet, mente landsformanden for danske planteavlere.

- Det er uhyre vigtigt, fremhævede Esben Oddershede, at vi er opmærksomme og spille konstruktivt med, når disse målsætninger skal opstilles. Ikke bare for landbrugets skyld, men for hele samfundets skyld er det nødvendigt, at man allerede ved opstillingen af målsætningerne er klar over, hvad det vil koste at få dem opfyldt.

- Hvis målsætningerne bliver fastsat ud fra ønsketænkning kan det gå helt galt. Vi kan håbe, at regeringens nye Institut for Miljøvurdering vil kunne bidrage til et objektivt og sagligt grundlag for dette stykke arbejde, sagde han.

Det 31. landsplanteavlsmøde havde samlet godt 800 deltagere på Scandinavian Congress Center i Århus.

Læs også