Nu skal der sås ålegræs i fjorden

Redaktionen 01-01-2013 08:00:00
Selvom ålegræsset er udskældt som ubrugeligt værktøj og indikatorplante for N-udledning, er planten alligevel nyttig for havmiljøet.

Frøhøsten foregår som bekendt midt på sommeren. Herefterskal frøet opbevares og for nogle arter er forårsudlæg at foretrække. Så undgårde spæde spirer det voldsomme vintervejr og andre trusler, men kan underoptimale forhold sætte rødder og komme godt i gang.

Der er mange ting, der ligner hinanden, når der skaldyrkes frøgræs på land og hvis der skal dyrkes ålegræsfrø i havet. Men ogsåstore forskelle.

Videncentret for Landbrug har netop fået del i enbevilling på 14,1 million kroner fra Det Strategiske Forskningsråd for at læresig kunsten at dyrke ålegræsfrø samt at etablere ålegræs ved hjælp affrøspredning.

Godt for diversiteten

Selv om det har været diskuteret voldsomt, hvorvidtålegræsset er en brugbar indikatorplante for en kortsigtet betragtning af vandkvaliteten,er alle enige om, at ålegræsset er godt for vandmiljøet og diversiteten ivandmiljøet.

- Men selv om der er sket forbedringer af vandkvaliteten,så kommer ålegræsset ikke særligt nemt igen. Det har svært ved at reetableresig når det først er ude af et område, og det er altså et problem i forhold tilvandmiljøet. I vort projekt, skal vi over en fem års periode finde metoder, såvi kan hjælpe ålegræsset på vej og derigennem styrke vandmiljøet og på den mådebåde opnå en bedre miljøtilstand og lette presset for kraftigekvælstofreduktioner i fremtiden, fortæller Flemming Gertz, der er landskonsulenti Planteproduktion, Natur, miljø og landskab hos Videncentret for Landbrug.

Grundlæggende skal det nye projekt og Flemming Gertzarbejde ud fra en metode, der er udviklet på den amerikanske østkyst. Under ensygdom i ålegræsset i 30-erne forsvandt frøpuljen af ålegræsfrø fra storehavområder, og det er i nogle af disse områder, man har haft held til atgenetablere ålegræsset ved simpelthen at så ålegræsfrø.

- Det er ikke sikkert, at ålegræsset spirer og fårordentligt fat det første eller andet år, men så lige pludselig visererfaringerne, at det tager det fart og kulturen bliver herefter selvsupplerendemed frø, og en ny bestand er dermed sikret. Det forudsætter naturligvis, at manhar et rimeligt godt vandmiljø, således det nyplantede ålegræs ikke dør vediltsvind eller overbegroning med frøpuljenforsvandt

Sårbare planter

Ifølge Flemming Gertz kan det sagtens forekomme, at der,selvom vandet i dag er klart og et tilpas lavt næringsstofniveau, ikke findesålegræs af den simple grund, at frøpuljen er forsvundet.

- Et ålegræsfrø skal helst ligge i et tyndt lag sedimentpå måske en centimeters tykkelse. Så spirer en masse frø, og de spirer retnemt, men når måske ikke at få fat, hvis der er for mange bølger, der river denspæde plante op med rode. Det kan også hænde, at for mange sandorme dækkerfrøene til med for tykt et lag mudder og sand. Så går frøet også til grunde.Man skal forstå, at der helst skal være enorme mængder frø tilstede for atsikre overlevelse, forklarer Flemming Gertz..

- Ålegræsbevoksningerne har lidt under de udledninger afnæringsstoffer der i fjorde og indre farvande, for 20-30 år eller mere lagde etfor tykt mudderlag på bunden med iltsvind og uklart vand til følge. Det kanogså være trådalger eller fysiske påvirkninger, der har ødelagt bestanden afålegræsplanter.

Som det er tilfældet, når en planteavler etablerer etfalsk såbed på marken, forbruger de mange små fremspiringer, der bevidstødelægges med mekaniske eller biologiske metoder, til sidst hele frøpuljen. Skerdet samme for ålegræsset, kommer den ikke i gang igen ved egen kraft.

Modvirker iltsvind

Flemming Gertz mener, der i debatten er skabt nogle forkertesammenhænge mellem udbredelsen af ålegræs og tilførslen af næringsstoffer.

- Der er naturligvis ting, som ålegræsset ikke kan klare.For eksempel et massivt iltsvind. Men ellers er det ofte de mekaniskepåvirkninger i det meget dynamiske havmiljø, der spiller ind. Og kommerbestanden af ålegræs under en kritisk tærskel, kan det altså gå galt og plantenforsvinder i området. Så er det, vi nu ved fra de amerikanske forsøg, at envedholdende indsats med frøspredning lige pludselig kan give stor effekt.

- Man skal forstå, at når der er etableret ålegræs, er dertale om et helt andet økosystem på havbunden og endda med store påvirkninger afhele kystområdet. Da ålegræsset forsvandt i 30-erne på grund af ålegræssygen,ændrede det kystlinjerne i Danmark. Et tæt bunddække af ålegræs dæmper påmaterialestrømmene langs kysterne og er godt for diversiteten på havbunden,ligesom ålegræsset jo optager kvælstoffet og lagrer kulstof, hvorved der ermindre kvælstof tilstede til de hurtigt voksende plankton alger der når deligger sig på bunden i for store mængder fører til iltsvind

Høster frø i Øresund

Med en slags undervandsmejetærsker vil forskerne forsøgeat klippe aksene af frøbærende ålegræs i Øresund og i Smålandsfarvandet, hvorder i dag er fine sammenhængende bestande af ålegræs. Herefter skal frøeneopbevares nogle måneder under de rette omstændigheder i saltvand, hvorefter desenere sås ud i for eksempel Odense Fjord, hvor en del af projektet skalgennemføres.

- Nu skal vi først lære af de amerikanske erfaringer, ogderefter regner vi med i større skala at komme i gang i 2014, forklarerFlemming Gertz.

Direkte adspurgt om ålegræs er et billigere eller dyrereværktøj til at fjerne kvælstof fra havmiljøet end stenrev, drager FlemmingGertz fosforproblematikken ind.

- Jeg tror faktisk på, at etablering af ålegræs er enbilligere metode end stenrev, hvis man vil binde kvælstoffet. Derimod byggerstenrev på en anden mekanisme og kan være et virkemiddel til at undgå iltsvindog til at undgå fosfor kommer op fra havbunden. Derfor er metoderne ikke helt sammenlignelige.

Restaurering

I projektet skal der eksperimenteres med teknikker til athøste ålegræssets frø og få dem til at spire, og at udså dem på en måde, så devinder fodfæste og ikke rives op igen af storm og blæsevejr.

- Videncentret har ansvar for at føre resultaterne fraforskningsstadiet og op til en skala, hvor man kan tale om det som etrestaureringsvirkemiddel. Det sker i samarbejde med de private deltagere ogforskerne i projektet, siger Flemming Gertz, der forventer, at projektet kanhjælpe Danmark til at blive førende på området.

- Der er efterspørgsel på teknologi og løsninger tilrestaurering af økosystemer. Og problemet med tilbagegang af ålegræs i fjordeog kystnære områder er udbredt i hele verden. Der er helt sikkert mulighederfor, at Danmark kan blive markedsleder inden for området, siger Flemming Gertz.

Videncentret for Landbrug samarbejder som partner iprojektet med Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet,Naturstyrelsen, DHI, NyFAm AB, Multidyk. Der er desuden samarbejde med VirginiaInstitute of Marine Science, USA, Radboud University i Nijmegen, Holland, ogGöteborgs Universitet i Sverige.

Taber 180 kroner på hver gris

15-12-2018 16:00:40

Svineproducenten fik i sidste uge et tab på 180 kroner pr. gris, vurderer Agri Nord.


Kødbranchens Fællesråd ophører

15-12-2018 16:00:02

Kødbranchens Fællesråd vedtog den 13. december 2018 at gå i likvidation.


Landdistrikter scorer næsten hele bredbåndspuljen

15-12-2018 15:30:50

Landdistrikterne står som vinderne af dette års bredbåndspulje. Det er især landkommuner i Region Midtjylland og Region Sjælland, som gør et stort indhug i puljen.


Staten skulle passe egne bisoner

15-12-2018 14:30:54

Dyr med lungeorm behandles ikke. Vi må gå ud fra, at det nye dyreværns-politi vil tjekke statens egne dyr, mener skribenten.


Der er noget råddent i Danish Crown

15-12-2018 14:00:57

Hvis man ikke har styr på kerneforretningen, kan man stille sig dette spørgsmål: Er bestyrelsen og ledelsen i Danish Crown dygtige nok?


Ordentlighed efterlyses i måden landmænd reguleres på

15-12-2018 13:30:14

Målinger og en faglig baggrund for beslutningerne efterlyses af skribenten.


Kviernes betydning for kvægholdets produktionsøkonomi

15-12-2018 13:00:06

Få kvier kræver meget holdbare køer. F.eks. 0,7 kvie pr. årsko vil betyde, at hver ko skal malke 4 år i gennemsnit, når der tages højde for spild.


Alle ansatte i Landbrugsstyrelsen besøger kunder i 2019

15-12-2018 12:00:44

Medarbejderne i Landbrugsstyrelsen tager på besøg hos en landmand, konsulent, gartneri eller fødevarevirksomhed i 2019. Målet er at inddrage dem mere og få større indsigt i deres hverdag, lyder det.


Hereford-kvie kåret til Europas bedste inden for racen

15-12-2018 11:30:06

Den nu 23 måneder gamle Hereford kvie, Rosenkær Miss World, der er avlet af Bent Sørensen, Rosenkær Polled Hereford, Hovedgård ved Horsens, er netop blevet kåret til »The 2018 Hereford Miss Europe«, Europa’s Bedste Hereford Hundyr 2018.


Tænk på din skat inden nytår

15-12-2018 11:00:33

Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, før 2018 er forbi. Flere skatteregler har nemlig »skæringsdag« ved årsskiftet.


Imponeret over kalvevogn med plastbund

15-12-2018 10:30:37

Spøttrup Expressen er nyeste skud på stammen fra PC Maskiner ved Skive. En kalvevogn med plasticbund, hvor kalvenes urin trænger igennem i stedet for at blive suget op af halmen. En mælkeproducent har afprøvet vognen og oplever mere tørre kalve end en tilsvarende kalvevogn med træbund.


Gode køer starter som stærke kalve

15-12-2018 10:00:02

Ved at udvælge de kommende malkekøer blandt puljen af kviekalve ud fra genetik, tilvækst og eventuelt sygdomsforløb, maksimeres chancerne for at få de bedst mulige malkekøer.


I og vi kæmper videre

15-12-2018 08:00:50

Kofoed ærgrer sig over lange udsigter til vandløbslov

15-12-2018 07:30:33

I denne uge kom det frem, at først i slutningen af 2019, efter et Folketingsvalg, bliver der set på ny lovgivning på vandløbsområdet.


Blot 28 procent af ekstra mængde kvælstof fra landbrugspakke er brugt

15-12-2018 07:00:40

Embedsmænd bevæger sig på grænsen af vildledning, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug efter, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i et skriftligt svar i Folketinget henviser til nye beregninger fra Landbrugsstyrelsen omkring landmænds brug af kvælstof.


Rekordmange får etableringslån

14-12-2018 14:18:48

Vækstfonden mærker stigende efterspørgsel på etableringslån målrettet unge landmænd, som ønsker at blive selvstændige på egen bedrift.


Sælgerpantebrevsmodellen er win-win-win

14-12-2018 13:59:20

Tak for støtten – og kampen! Familielandbruget glæder sig over sejren og ser frem til at opleve alle de positive effekter af den nye model.


Sprøjteforbud: Populismens grimme ansigt

14-12-2018 12:27:20

Landet skal regeres på et grundlag af faglighed, ikke følelser. At forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringer er at skyde ved siden af, mener Vagn Lundsteen, direktør, AgroPro Danmark.


Nutrifair: Skab netværk og få ny viden i januar

10-12-2018 10:50:51

Der er mange gode grunde til at besøge Nutrifair. Hør både svineproducent Claus Bruun Jørgensen og kvægavler Rick van Heesch fortælle om, hvorfor du også bør dukke op i Fredericia den 16. og 17. januar.


Køb olien til 50 dollar

30-11-2018 15:30:50

Olieproduktionen tog et ryk op i november måned og det har resulteret i det kraftigste prisfald på en enkelt måned i mere end 6 år. Det tyder på, at olieprisen skal længere ned frem mod årsskiftet. Målet ligger nu nede ved 50 dollar og det vil i givet fald være et attraktivt købsniveau.


Side 1 af 1417 (28336 artikler)Prev1234567141514161417Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer