Det tager alt for lang tid!

Fyns Amts behandling af ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion tager alt for lang tid, siger ung Hindsholm-landmand, der er blandt de 13 husdyrproducenter, hvis sager af amtets trafik- og miljøudvalg netop er sendt til VVM-undersøgelse, selv om de alle er under 250 dyreenheder. Han kritiserer samtidig landbrugets egne ledere for manglende opbakning.

- Screeningen tager alt for lang tid. Alt for mange er involveret i det i amtet. Det kan ikke være rigtigt, at så mange skal have fat i sagerne.

- Politikerne er bange for at tage en holdning til sagerne. Jeg har talt med Carsten Abild (V), og han var tæt på at indrømme, at det hænger sammen med valget.

- Vore egne ledere – både i landboforeningernes bestyrelse og konsulenterne - er for dårlige til at stå frem og sige, hvad de mener - det har måske for nogles vedkommende også noget med valgkampen at gøre. Når vi ringer og siger noget til dem, siger de bare ja og amen. De kan heller ikke gøre noget.

Alex Pilkær driver i alt 135 ha, hvoraf 73 ha er ejet og resten forpagtet. Han har en produktion af slagtesvin, og han har ønsket at bygge en ny svinestald med 1.000 stipladser ved Pilkærgaard, hvorved den samlede besætning vil komme op på 173 dyreenheder (DE) mod de nuværende 53 DE.

Det handler altså om en udvidelse på 120 DE, men stadig langt fra de 250 DE, som før Fyns Amts og Naturklagenævnets afgørelser i den meget omtalte »Ståby-sag« var grænsen for iværksættelse af VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet, red.). Alligevel har Trafik- og Miljøudvalget i Fyns Amt på sit møde den 30. august besluttet, at Alex Pilkærs ansøgning om udvidelse – sammen med 12 andre - skal gennem en VVM-behandling.

- Ansøgningen om byggetilladelse blev sendt til Kerteminde Kommune den 9. marts. Fyns Amt har modtaget ansøgningen den 23. marts, og umiddelbart derefter har de fået en del oplysninger vedrørende det planlagte staldbyggeri, oplysninger om udledning af dræn nær gården samt kort over de marker, som gyllen skulle udbringes på.

Alex Pilkær understreger, at han med bedriftens 135 ha har jord nok til udbringning af hele den øgede mængde gylle. Et areal på 101,5 ha var nok til gyllen, og selv med de nye, strammere regler med 1,4 DE pr. ha ville der være rigeligt med jord til gyllen.

- Jeg tilbød at komme ind og gennemgå sagen med dem, men det var de absolut ikke interesseret i, beretter Alex Pilkær videre. Jeg fik at vide at der ville gå cirka to måneder, så ville sagen være færdigbehandlet. Derfor begyndte jeg at køre det hele i stilling med hensyn til økonomi, indhentning af tilbud, snak med håndværkere o.s.v. Med andre ord var en masse mennesker involveret i, hvad der senere skulle vise sig at være spildt arbejde.

- Den 14. april blev jeg ringet op og bedt om en yderligere redegørelse for fosforudledningen fra besætningen efter den påtænkte udvidelse. Den fik jeg en svineavlskonsulent til at hjælpe mig med at lave, og redegørelsen blev sendt til Fyns Amt den 15. april.

- Efter et par uger – nærmere bestemt den 14. juni – ringede jeg til amtet og fik at vide, at sagen endnu ikke var afsluttet, men at den stadig lå ude på de nævnte kontorer.

Samme besked får jeg den 27. juni og den 10. juli. 16. juli taler jeg med dem igen. Da får jeg at vide, at screeningen er afsluttet, og at sagen kommer på trafik- og miljøudvalgets møde den 2. august.

- 30. juli kunne jeg på internettet se, at min sag ikke var på dagsordenen for det pågældende møde. De beklagede, at de ikke havde nået det, og jeg blev lovet, at sagen ville komme på udvalgets dagsorden den 16. august.

- Jeg ringer så til Carsten Abild den 17. august. Han undskylder og forsvarer sig med, at det var fordi, de havde samlet nogle sager sammen. Han var dog sikker på, at min sag kom med den 30. august. Og det gjorde den også.

- Dagen efter ringede jeg til amtet og fik at vide, at Trafik- og Miljøudvalget havde besluttet, at min sag skulle videre til VVM – sammen med 12 andre.

- Nu er der en klagefrist på fire uger. Den vil jeg benytte mig af og klage til Naturklagenævnet over amtets afgørelse. Desværre, erkender Alex Pilkær, er det med til yderligere at forsinke sagen, idet VVM ikke starter, før Naturklagenævnet har taget stilling til klagen.

- Screeningen burde maksimalt vare en måned – og ikke som her over et halvt år. Og så skulle amtet bruge de regler, de har – med 250 DE som normal nedre grænse for krav om VVM. Desuden burde sagsbehandlingen være ens over hele landet. Der bør ikke være nogle amter, som er mere oppe på dupperne end andre.

- Hvis man så alligevel skulle igennem VVM, så burde denne – som det er tilfældet ved andre virksomheder – højst vare et halvt år.

(3) 38-22

(2) 38-23

Alex Pilkær, der ejer og driver to gårde på Hindsholm, har ønsket at bygge en ny svinestald med 1.000 stipladser ved den ene ejendom, Pilkærgaard ved Martofte. Derved vil hans besætning vokse fra 53 til 173 dyreenheder (DE).

Skønt det er langt under de 250 DE, der hidtil har været praktiseret som grænse for krav om VVM-behandling, har Fyns Amt alligevel den 30. august besluttet, at ansøgningen om udvidelse – tillige med 12 andre – skal igennem VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

I den forbindelse er Alex Pilkær – trods enkelte positive detaljer – tilbøjelig til at betegne en stor del af den »screening«, Fyns Amt har foretaget af hans ansøgning, som skrivebordsarbejde.

- I redegørelsen fra Fyns Amt nævnes det endvidere, at Dalby Bugt er målsat som område egnet for lyst- og/eller opvækstområde for fisk, og det vurderes, at en merbelastning af særligt Lillestrand og Dalby Bugt med kvælstof og fosfor vil være i strid med målsætningen for disse.

Med hensyn til fosfor betegner Alex Pilkær det som positivt, at efter at han har redegjort for, hvordan han med anvendelse af særlige foderblandinger nedbringer udledningen af fosfor, har amtet konkluderet, at fosforbelastningen på markerne efter en udvidelse ikke vil blive forøget.

- Den udvidelse, jeg har ansøgt om, vil skønsmæssigt betyde, at det samlede kvælstoftab til natur og vandmiljø forøges med 3.800 kg kvælstof pr. år. I det hele taget bygger amtets redegørelse vedrørende udledning af næringsstoffer i vid udstrækning på antagelser, vurderinger og overslag – og ikke på konkrete målinger.

- Når jeg har ønsket at bygge en ny stald, er det dels for at få en mere harmonisk virksomhed, som kan danne økonomisk grundlag for min familie, og dels for på et tidspunkt at få mulighed for at kunne ansætte en medhjælper i de travle perioder, understreger Alex Pilkær. Med de fremtidsudsigter, der er i kornavl m.v., er det vigtigt at kunne udvide virksomheden for også at kunne være her om 10 år.

- Nu frygter jeg, at jeg bliver nødt til at tænke mere alternativt med hensyn til afgrøder. Det kan medføre, at vi må til at »suge på labben«. Og at der ikke bliver råd til at få en medhjælper.

- Da jeg byggede ny stald for fem år siden, ringede jeg blot til Kerteminde Kommune og sagde, at nu bygger jeg. Og det var bare i orden. I dag er det blevet meget besværligt. Og det groteske er, at hvis Alex og jeg havde haft en gylleaftale, så måtte jeg uden problemer køre al gyllen fra mine grise ud på hans jord. Men så snart den samme mængde gylle kommer fra hans egen bedrift, så er den pludselig en stor fare for miljøet.

- Jeg tror, at embedsmændene i amtet er direkte imod landbruget. Vi har for nylig set, at en screening i Ringkøbing Amt kunne klares på tre uger. Så hurtigt burde det også kunne gå i Fyns Amt, siger Ole Birkholm. Hans bror er med blandt de 13, hvis ansøgninger skal VVM-behandles – for en udvidelse fra 34 til 92 dyreenheder.

Læs også