Danish Crown og Steff-Houlberg foreslår fusion

Bestyrelserne for Steff-Houlberg og Danish Crown har i dag (fredag den 2. november) indstillet til de respektive repræsentantskaber, at de to virksomheder fusionerer med virkning fra den 1. oktober 2001. Såfremt repræsentantskaberne følger indstillingerne, skal fusionen godkendes af konkurrencemyndighederne.

Steff-Houlberg har på baggrund af manglende resultater de seneste to år valgt at tage initiativet til at søge en fusion med Danish Crown gennemført.

- Da Danish Crown og Vestjyske Slagterier fusionerede i 1998, satte vi i Steff-Houlberg det som vort klare mål, at vi som minimum skulle kunne matche Danish Crown’s resultat. Dette mål har vi ikke nået de to foregående år, og vi vil heller ikke kunne matche det i år, siger formanden for Steff-Houlberg, Bent Maribo.

- Med den fortsatte koncentration i den internationale detailhandel må vi erkende, at vi ikke ser muligheder for inden for en kortere årrække at løfte selskabets indtjeningsniveau tilfredsstillende. I dag er situationen den, at man enten skal være lille og nicheorienteret, så man hurtigt og fleksibelt kan udnytte den skiftende efterspørgsel i markederne, eller også skal man have en størrelse, så man kan opnå en betydende international position med de stordriftsfordele, dette indebærer. Strukturudviklingen har bragt Steff-Houlberg i en situation, hvor vi størrelsesmæssigt ligger lige midt imellem, og vi er således ikke i stand til hverken at udnytte fordelene ved at være lille eller stor.

- Derfor har vi vurderet, at det er i vore andelshaveres interesse at undersøge alternativer til fortsat selvstændig drift. En eventuel alliance med udenlandske producenter er ikke realistisk, for i landene omkring os, har slagteriselskaberne økonomiske problemer. Derimod tror vi på en fusion med Danish Crown, som i løbet af meget kort tid har manifesteret sig stærkt på den internationale scene. Ved en fusion mellem vore to selskaber vil der kunne opnås betydelige synergier, og vi får derved mulighed for at indgå i den europæiske kødvirksomhed, der bedst har gjort sig gældende mellem de førende i verden. Det har også været væsentlig i vore overvejelser, at vi med en fusion kunne være med til at sikre andelsejet, siger Bent Maribo.

Danish Crown’’s aktiviteter er primært rettet mod de globale markeder for svinekød. Eksportandelen er i dag 85-90% af svinekødet leveret fra 12.000-13.000 svine- og soandelshavere, og denne andel forrykkes ikke væsentligt i forbindelse med fusionen, da også Steff-Houlberg eksporterer hovedparten af sin produktion fra 2.600 andelshavere.

Samling af afsætningen vil medføre lavere omkostninger pr. eksporteret enhed, hvilket vil øge konkurrenceevnen for koncernens salg af svinekød på de internationale markeder. Med fusionen når det nye Danish Crown’s totale eksport op på ca. 29 mia. kr.(1999/00-tal), hvilket svarer til godt 8 pct. af den samlede danske vareeksport

- Baggrunden for at danne Danish Crown var ønsket om, at danske svineproducenter skulle gøre sig gældende på verdensmarkedet for svinekød. På dette marked møder vi meget store amerikanske selskaber, men ved at danske landmænd er gået sammen, er det lykkedes at skabe en dansk kødvirksomhed, der kan matche de store, og som kan være med til at sætte dagsordenen for udviklingen. Derfor er vi særdeles tilfredse med, at det er lykkedes os og Steff-Houlberg at nå til enighed om fælles drift, som vil forbedre vor internationale position. Vi mener også, at vi med rette kan være stolte af denne position, for det er til gavn for både det danske samfund og for danske landmænd generelt, at dansk svineproduktion har tilkæmpet sig en så markant position på verdensmarkedet, siger Danish Crown’’s formand Niels Mikkelsen.

- Jeg tror, det overrasker mange, hvor stor en del af det danske marked, der forsynes af andre virksomheder, og derfor er der ingen tvivl om, at der fortsat vil være mange udbydere på det danske marked, siger Niels Mikkelsen

- Dertil kommer, at vi fremover i endnu højere grad vil have mulighed for at matche kravene fra detailhandelen, der i stigende grad præges af fusioner og stordrift, hvilket ikke mindst dokumenteres af de fusioner og aktiviteter, der p.t. finder sted inden for den skandinaviske detailhandel, siger Danish Crown-formanden.

Det er både Danish Crown’s og Steff-Houlberg’s målsætning at tilbyde forbrugerne en mangfoldighed af produkter, der ikke alene tager hensyn til forbrugernes ønske om sammenhæng mellem pris og kvalitet, men også til ønsker om økologi og dyrevelfærd. Denne mangfoldighed kommer i dag til udtryk i 7 forskellige specialgrise, hvoraf Antonius er det bedst kendte.

Også på forædlingsområdet er der en lang række specialiserede produkter fra Tulip, Danish Prime og Steff-Houlberg. Fusionen indebærer en styrkelse af dette område, hvor begge selskabers kendte varemærker og specialprodukter vil indgå. Desuden giver fusionen mulighed for yderligere dynamik i produktudviklingen, der allerede er højt prioriteret med bl.a. opførelsen af et selvstændigt udviklingscenter ved Tulip Internationals afdeling, Vejle Nord.

- Efter fusionens godkendelse samt en nærmere analyse af de fremtidige muligheder vil de to selskabers produktion og administration blive integreret. Den fulde konsekvens af fusionen kendes endnu ikke, men en sådan strukturomlægning vil ikke kunne gennemføres uden beskæftigelsesmæssige konsekvenser i de direkte berørte områder.

Der vil ske en omflytning af produktionen mellem anlæggene, men den samlede beskæftigelse i produktionen vil ikke forandre sig væsentligt. Hovedkontoret vil blive i Randers, hvilket vil påvirke beskæftigelsen på Steff-Houlbergs nuværende hovedkontor i Ringsted. Der er dog endnu ikke taget stilling til de enkelte funktioners placering, siger adm. direktør Kjeld Johannesen, Danish Crown.

- Det er imidlertid væsentligt at understrege, at den bedste måde at sikre beskæftigelsen på langt sigt er, at vi hele tiden tilpasser og optimerer produktionen, og her er fusionen med til at sikre en fortsat høj beskæftigelse inden for slagtning og forædling af svinekød, siger Danish Crown-direktøren.

Som led i fusionsaftalen indtræder adm. direktør Gert Kjeldsen, Steff Houlberg, i direktionen i Danish Crown, og Steff-Houlberg får i overgangsperioden frem til slutningen af 2002 fem medlemmer i Danish Crown’s bestyrelse (fire andelshavere + en medarbejder) – ét af Steff-Houlberg-medlemmerne indtræder i formandsskabet. Repræsentantskabet i det nye Danish Crown vil i overgangsåret bestå af de to selskabers repræsentanter, indtil nye vedtægter vil fastlægge den fremtidige repræsentation gældende for hele det nye selskab.

Læs også