Ærø gi’r den gas

Vedvarende energi er et værdsat emne på Ærø, og de ærøske landmand vurderer fortsat på udviklingen. Både til gavn for landbruget selv, men også for ø-samfundet.

Et biogasanlæg med efterfølgende separering af gylle har længe været et ønske blandt mange ærøske landmænd. Ærø Landboforening har derfor haft taget via medlemskabet af den vedvarende energiorganisation på Ærø et initiativ til undersøgelse af mulighederne, og i den forbindelse haft interessenter med projekter på besøg på øen.

Gårdejer Kaj Jørgensen, Tranderup, der er formand for Ærø Landboforening, nævner, at et besøg sidste sommer fra Bioscan i Odense skulle have været fulgt op, men er stillet i bero.

- Dels forekommer løsningen at være ret dyr, og vi vil gerne have en model, hvor alt organisk materiale skal kunne genanvendes. Derfor vil deres anlæg nok ikke komme i første række.

- Samtidig har vi næret betænkeligheder på grund af omtalen af firmaets økonomiske situation, men jeg kan bekræfte, at de for nylig har henvendt sig, og stadig har stor interesse i at være med på banen, siger Kaj Jørgensen.

Han er i færd med at bygge et biogasanlæg i tilknytning til hans landbrugsejendomme, og det skulle ud over at være en energigevinst kunne løse flere miljø- og lugtgener i forbindelse med landbrug og husdyrholdet.

- I den biogasgruppe, som vi har nedsat på Ærø, fandt vi dette projekt så spændende, at firmaet i februar var her for at fortælle om anlægget. Umiddelbart svarer det til vores forventninger, og efterfølgende har vi fået mange positive tilsagn om at fortsætte kontakten, oplyser Kaj Jørgensen.

- De to kommuner på Ærø har faktisk sat deres forprojekt til et slammineraliseringsanlæg i bero, indtil vi ser, om der bliver en praktisk mulighed for, at et anlæg kan placeres på Ærø. Med uforpligtende tilkendegivelser fra de enkelte landbrug på øen er Green Farm Energy indstillet på at bearbejde situationen med henblik på en økonomiberegning.

Det er en kombination af biogas og gylleseparering, og det kaldes udtrykkeligt for et energianlæg, så det ikke opfattes som et anlæg, der bortskaffer gylle.

Energianlægget skal årligt behandle 20.000 kubikmeter gylle samt 10.000 tons fast biomasse i form af dybstrøelse, fast møg, foderrester og energiafgrøder. Denne sammensætning skulle give en høj produktion af gas, og derfor være med til at give en fornuftig forretning trods investeringen på op mod 30 mio. kroner.

Ud over biogas leverer anlægget en fast fraktion med fosfor, ren kvælstofgødning på flydende form samt rent vand. Med hensyn til det flydende kvælstof, så omdannes det allerede i anlægget til en handelsgødning af typen NS 25:5, som vil kunne sælges på linie med andre flydende gødninger.

- Den slags lyder spændende for os på Ærø, så vi vil ganske sikkert gøre brug af invitationen til at besigtige anlægget ved Langå senere på året, siger Kaj Jørgensen.

Læs også