S.A.B. på rette kurs

I løbet af regnskabsåret 2001 er det lykkedes den nye ledelse og medarbejderne i Foderstofforeningen S.A.B. i Skamby at rette op på et underskud, så der atter er sorte tal på bundlinien.

- Skibet S.A.B. er bragt flot, lasten er på plads, kursen er sat, og der rettes lynhurtigt ind ved afvigelser af den afstukne kurs. Med de forudsætninger, vi kender i dag, budgetteres der med et overskud på fem millioner kroner i indeværende år.

- I ledelsen af S.A.B. ser vi fortrøstningsfuldt på fremtiden, vel vidende at sund konkurrence stadig vil og skal være der. Vi har nogle af landets mest moderne anlæg for håndtering af grovvarer, placeret centralt ude i landbruget. Vi har et ungt veluddannet lederteam med Bent Juul Jørgensen i spidsen, en meget loyal medarbejderstab som ambassadører ud til landbruget, vi har et solidt økonomisk rygstød og – ikke mindst – en trofast medlemsskare, der bakker op om S.A.B.

Med denne optimistiske tone i bestyrelsens beretning slog formanden, gårdejer Henning Hansen, Ullerup, stemningen an på generalforsamlingen i Foderstofforeningen S.A.B. a.m.b.a., som fandt sted i Vissenbjerg Hallerne i onsdags.

- Udover de nødvendige opstramninger af forretningsgangene i virksomheden indgår der overførsel af årets resultat fra S.A.B. Oil på 431.000 kr.. Endvidere har en omlægning af foreningens beskatning medført en tilbagebetaling af skat på 1,4 mio. kr. som ekstraordinær indtægt. Resultatet før skat udgør således et minus på 1,2 mio. kr.

- Udviklingen i S.A.B. er igen fremadrettet, og beslutningerne, der er taget hen over året, står en enig bestyrelse bag, betonede Henning Hansen. Egenkapitalen udgør 69,9 mio. kr., svarende til 32,4 procent af den samlede balance, hvilket målt i branchen er en af de stærkeste. S.A.B. er igen i fin form og er klar til at leve op til de udfordringer, der måtte komme.

- Omsætningen på 452 mio. kr. og en foderproduktion på 176.000 tons er igen nye rekorder. Fabrikkerne i Skamby og Kværndrup kører for fuldt tryk, og hvad foderproduktionen angår, er loftet i vor kapacitet nået. Det indebærer, at der i dette års investeringsbudget indgår en fabriksudvidelse i Skamby med en kapacitetsforøgelse på 40.000 tons som første trin i udvidelsen op til vores miljøgodkendelse på ialt 250.000 tons.

- Kornindgangen på 140.000 tons er en smule mindre end sidste år. Det skyldes udelukkende, at der i høst ikke blev opkøbt korn til en gros.

- Det er sket, fordi S.A.B. er overgået fra andelsbeskatning til selskabsbeskatning, hvilket indebærer, at foreningen skal betale skat af sin indtjening i stedet for af sin formue. I alt har det givet en tilbageførsel af 5,2 mio. skattekroner, hvoraf de 1,4 mio. kr. indgår i resultatopgørelsen for i år.

- Omlægningen har været drøftet længe, da der i S.A.B. ligger en forholdsvis stor formue, idet egenkapitalen er på næsten 70 mio. kr. Imidlertid løste problemet sig selv, da Told & Skat - med henvisning til, at reglerne omkring samhandel med ikke-medlemmer i år 2000 var overskredet – bestemte, at vi fra starten af år 2001 skulle overføres til selskabsbeskatning.

- Før jul fik vi af Told & Skat bekræftet vores overførsel til selskabsbeskatning med tilbagevirkende kraft tre år længere tilbage. For os medlemmer har det den konsekvens, at der nu skal tilbageholdes 50 procent skat ved udlodninger fra andelskapital og driftslån. Men så er der til gengæld gjort op med skattevæsenet.

S.A.B. har i samarbejde med 13 andre lokalforeninger i DLA gruppen (Den lokale Andel) købt sig ind i Dansk Vilomix A/S, der producerer vitamin- og mineralforblandinger både til fabrikker og til hjemmeblandere.

S.A.B.’s struktur er blevet tilpasset ved salg af afdelingen i Vantinge. Desuden er lejemålet i Rudkøbing sagt op til august, og aktiviteterne flyttes til Kværndrup.

- I en periode, hvor udviklingen både i primærlandbruget og i vore andelsselskaber går mod større enheder, vil det blive en brat opvågnen, hvis sund konkurrence i grovvaredelen af vore andelsselskaber bukker under, påpegede S.A.B.’s formand. Konkurrenceevnen vil ligge i nærhed, effektivitet, kvalitet, troværdighed og service. Her har vi meget stærke kort på hånden. Og med den opbakning, I medlemmer har vist S.A.B. i det forgangne år, føler vi i bestyrelsen fuld opbakning til denne holdning.

På sidste års generalforsamling blev antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceret med en i kreds Syd, og i år skete det samme i kreds Nord. S.A.B.’s bestyrelse består herefter af 11 medlemmer (4 valgt i Nord, 4 i Syd, 2 i Vest og en medarbejderrepræsentant).

I kreds Nord genvalgtes Kjeld Grønbjerg, Bogense, mens Ove Eriksen, Søndersø, ikke ønskede genvalg.

I kreds Syd var der genvalg af Anders Rasmussen, Broby, og Poul Rasmussen, Ørbæk.

I kreds Vest ønskede Kristen Madsen, Jordrup, ikke genvalg. I hans sted nyvalgtes Kurt Johansen, Egtved.

I forbindelse med S.A.B.’s overgang til selskabsbeskatning blev revisionsfirmaet Deloitte & Touche valgt til at varetage revisionsopgaven i 2002 i stedet for virksomhedens hidtidige revisionsfirma, RVT.

- Vi skal behandle kunderne ordentligt, fastslog S.A.B.’s administrerende direktør, Bent Juul Jørgensen, i en uddybende kommentar til selskabets regnskab på generalforsamlingen.

- Jeg kan ikke i dag – ligesom visse andre i branchen - uddele en frygtelig masse penge som overskud til medlemmerne.

- Men, fortsatte Bent Juul Jørgensen, vi satte ikke prisen på foder op på grund af BSE, og vi har ikke reguleret foderenhederne ned. Alt i alt svarer det til en »udlodning« på ca. 1,8 mio. kr. i form af udgifter, som vi ikke har pålagt medlemmerne.

- Undladelse af prisstigning på foder i et halvt år à 1 kr. pr. 100 kg svarer til 632.000 kr. Undladelse af regulering af foderenheder à 1,20 kr. svarer til 758.000 kr. Dertil kommer en merudgift til transport af foder som følge af restriktioner omkring BSE, anslået i størrelsesorden 400.000 kr.

- Tilsammen har det påført S.A.B. et tab på 1.790.000 kr. – og det er vores overskudsdeling, understregede direktør Bent Juul Jørgensen.

Læs også