Lempelse i reglerne om ejendomsavance

Landmænd, der har solgt ejendom i perioden 1993-2000, opfordres til at få kigget på, om skal vende tilbage til anskaffelsessummen med pristalsregulering i stedet for, siger advokat Peter Skjødt.

Hvis landmanden har solgt sin ejendom i indkomståret 1999 og frem, så kan omberegning af skatten søges efter den almindelige 3-års frist som udløber ved udgangen af år 2002.

Har landmanden solgt tidligere end 1999, så kan han søge sagen genoptaget ekstraordinært, og det beror her på en konkret bedømmelse. Men kan man anføre, at skatten er beregnet efter forkerte principper, må mulighederne være gode for genoptagelse.

Før 1993 var enhver fortjeneste skattefri, hvis landmanden havde ejet sin ejendom i mere end syv år. Med stramningen i 1993 fik skatteydere, som havde købt deres ejendom før 19/5 1993, hvor loven trådte i kraft, mulighed for at vælge mellem forskellige måder at opgøre deres anskaffelsespris på ved opgørelse af en ejendomsavance.

Loven giver følgende fire muligheder for fastlæggelse af anskaffelsessummen:

1. Enten tog man ejendomsværdi pr. 1/1 1993, forhøjet med 10%.

2. Da der efter 1993 kom nogle ret store ejendomsværdistigninger lavede man mulighed nr. 2, at man anvendte ejendomsværdien pr. 1/1 1993 forhøjet med 10% samt herudover yderligere forhøjet med halvdelen af forskellen op til vurderingen pr. 1/1 1996.

3. Endvidere kunne man få en § 4 B-vurdering. Hvis man i 1993 mente, at ejendommen var vurderet alt for lavt, kunne man få vurderingsmyndighederne ekstraordinært ud for at vurdere ejendommen, og i så fald blev denne værdi lagt til grund, men uden procentforhøjelser.

4. Endelig kunne man anvende den faktiske købesum, man havde givet for ejendommen med tillæg af de forbedringsudgifter, man havde afholdt.

Pristalsreguleringen for f.eks. perioden fra 1986-1993 medfører en forhøjelse af anskaffelsessummen på 27,7%.

Det er her praksisændringen kommer ind, fordi, hvis man valgte at anvende den faktiske købesum med tillæg af forbedringsudgifter har skattemyndighederne hidtil ment, at der ikke var hjemmel til at pristalsregulere denne anskaffelsessum. Dette betød, at man mange gange ville falde tilbage på 1993-vurderingen med en forhøjelse på 10%, fordi dette ville give en højere anskaffelsessum.

Men skattevæsenet har nu besluttet, at hvis man vælger sin reelle anskaffelsessum, så har man lov til at forhøje værdien ved pristalsregulering frem til 1993. Dette betyder, at man faktisk kan forhøje sin anskaffelsessum med 27,7%, hvis man f.eks. har anskaffet ejendommen 1986, og dette betyder igen, at de landmænd, der i stedet for har brugt den offentlige vurdering som udgangspunkt, fordi den har været højere, kan komme ud for, at de er kommet til at betale for meget i skat.

Derfor opfordres alle landmænd, der har solgt deres landbrugsejendom i perioden 1993-2000, og som har skullet betale en ejendomsavance, at få dem gennemgået med revisoren for at vurdere, om man skal vende tilbage til anskaffelsessummen med pristalsregulering i stedet for.

Læs også