Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion

Det foreslås i et lovforslag, at arbejdsgivere får ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der bliver udbetalt til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende ret sygedagpenge de første 2 uger af sygeperioden for fravær som følge af COVID-19.

Efter gældende regler har arbejdsgivere som udgangspunkt først ret til sygedagpengerefusion efter de første 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden). 

Det foreslås, at arbejdsgiverne får ret til at få refusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden, hvis lønmodtagers uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom skyldes COVID-19. Ligeledes kan der opnås refusion for den periode, hvor en lønmodtager ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19, selvom sygedagpengelovens almindelige krav om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom ikke er opfyldt.

Det er en betingelse, at lovens øvrige krav, herunder beskæftigelseskravet er opfyldt.

Selvstændigt erhvervsdrivendes ret til sygedagpenge fra første sygedag som følge af COVID-1

En selvstændig erhvervsdrivende, som i øvrigt opfylder lovens betingelser, har ret til sygedagpenge fra kommunen i de første 2 uger af sygeperioden, hvis den selvstændiges uarbejdsdygtighed skyldes COVID-19.

Er der tale om, at den selvstændige erhvervsdrivende helt eller delvist arbejder hjemmefra, vil sygedagpengene helt eller delvist skulle bortfalde efter lovens almindelige regler herom.

Det er således en betingelse, at der er tale om, at den selvstændige tilhører en af de grupper, hvor sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmeophold på grund af COVID-19. Det kan f.eks. være på grund af rejse i bestemte områder, hvor sundhedsmyndighederne i en periode anbefalede hjemmeophold, eller personen har opholdt sig på et bestemt sted et bestemt tidspunkt.

Det er også en betingelse, at den selvstændige ikke kan varetage sit arbejde på grund af hjemmeopholdet.

Læs mere om lovforslaget på www.seges.dk.

Læs også