Usikkerhed om 20 procent-regel ved generationsskifter

Hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent bliver den 1. juli til en 20 procent-regel. Men det er usikkert, om reglen overhovedet kan bruges ved generationsskifter, påpeger rådgivningsselskab.

Et ændret cirkulære om værdiansættelse skaber usikkerhed ved generationsskifter og familiehandler og bryder med den nuværende mulighed for forudberegnelighed, påpeger Patriotisk Selskab. 

Ændringerne betyder, at hovedreglen om, at en ejendom kan handles i familien til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent, istedet bliver til en plus/minus 20 procent-regel – men det er desværre meget usikkert, hvorvidt denne regel overhovedet kan anvendes ved generationsskifter, vurderer Patriotisk Selskab.

Cirkulæret, der er ændret i forbindelse med de kommende nye ejendomsvurderinger, skal erstatte et cirkulære fra 1982, som indtil nu har givet tryghed ved for eksempel familiehandler og generationsskifter, påpeger rådgivningsselskabet. 

- Med cirkulæret fra 1982 kan værdien af en ejendom som hovedregel fastsættes til den offentlige ejendomsværdi plus/minus 15 procent, hvilket giver næste generation bedre mulighed for at overtage ejendommen. Men i det ændrede cirkulære foreslås det blandt andet at ændre plus/minus 15 procent-reglen til en plus/minus 20 procent-regel. Umiddelbart lyder det tillokkende og som noget, der med fordel kan ventes på. Det er dog ingenlunde sikkert, konstaterer juridisk seniorkonsulent Claus Munk fra Patriotisk Selskab.

Klar stramning

Chefkonsulent i Patriotisk Selskab, Michael Mortensen, peger på, at 20 procent-reglen ses i sammenhæng med, at ejendomsvurderingerne måske bliver højere. Desuden kan Skattestyrelsen se bort fra de plus/minus 20 procent, hvis der foreligger »særlige omstændigheder«.

- Det er en klar stramning i forhold til tidligere, siger han.

Skattestyrelsen har desuden sendt et udkast til et såkaldt styresignal i høring, der øger usikkerheden om, hvad der kan udgøre »særlige omstændigheder«.

- Der vil derfor, ved det enkelte generationsskifte, være stor usikkerhed om, hvorvidt plus/minus 20 procent-reglen overhovedet gælder. I forhold til overdragelser i levende live finder Skattestyrelsen ikke, at Landsskatterettens praksis giver noget egentligt retskrav på at kunne anvende plus/minus 20 procent-reglen. Hvis styresignalet ender med at danne baggrund for den endelige, fremtidige praksis, vil det hermed blive meget uforudsigeligt, om plus/minus 20 procent-reglen kan anvendes ved generationsskifter, supplerer Claus Munk.

Der lægges op til, at det ændrede cirkulære skal træde i kraft den 1. juli, men det er uvist, hvornår styresignalet vil gælde fra.

mip

 

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også