Endnu engang cementerer Højesteret gæsteprincippets styrke

Søren Nørgaard Sørensen 10-11-2018 11:00:51
Foto: Colourbox
Rettens afgørelse styrker rækkevidden af gæsteprincippet og støtter den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende.

Vi har tidligere omtalt sagen med Radius Elnet A/S og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der vedrørte, hvem der skulle afholde udgifter til prøvegravninger i forbindelse med en ombygning af et vejareal.

Sagen blev tilbage i februar afgjort ved Østre Landsret, der fandt, at Radius Elnet A/S som ledningsejer var forpligtet til at afholde omkostninger til prøvegravninger, idet gæsteprincippet var gældende.

Så blev sagen anket til Højesteret, der nu har afsagt dom.

Sag om nedgravning

Sagen drejede sig om, at prøvegravningerne var nødvendige for at fastslå den præcise placering af Radius Elnet A/S højspændingskabler, som var nedgravet i et vejareal.

Radius Elnet A/S og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet var enige om, at Radius Elnet A/S havde opfyldt sine forpligtelser til at registrere højspændingskablerne i ledningsregistreret.

Grunden til, at der skal ske en registrering af ledningerne i ledningsregistreret, er, at det så er muligt at finde oplysninger om ledningers placering, forinden der skal foretages opgravninger i givent område, så det undgås at ramme nedgravet ledninger.

Nødvendigt med en nøjagtig lokalisering

Når det alligevel var nødvendigt at foretage prøvegravninger for at fastslå Radius Elnet A/S højspændingskablers placering, selvom de var registreret i ledningsregistreret, så skyldes dette, at højspændingskablernes placering flere steder på den vejstrækning, som skulle ombygges, var uforenelig med projektets gennemførelse.

Det var derfor nødvendigt med en nøjagtig lokalisering af højspændingskablerne for at kunne vurdere, om det var muligt – eventuelt med tilpasninger – at gennemføre den planlagte ombygning af vejen uden omlægning af højspændingskablerne, eller om det var nødvendigt at kræve højspændingskablerne flyttet, hvilket ville være tidskrævende og medføre betydelige omkostninger for Radius Elnet A/S.

To vigtige spørgsmål

Sagen vedrørte derfor to vigtige spørgsmål, dels om en overholdelse af forpligtelserne i den dagældende ledningsregisterlov medførte, at en ledningsejer ikke var forpligtet til at gøre yderligere i forbindelse med at oplyse om ledningers placering, og dels om gæsteprincippet kunne medføre en betalingsforpligtelse ved prøvegravninger.

Højesteret fandt, at der ikke i ledningsregister var gjort udtømmende op med en ledningsejers forpligtelse til at give oplysninger om sine ledningers placering til en vejmyndighed. Det betyder konkret set, at blot fordi en ledningsejer på korrekt vis har registeret sine ledninger i ledningsregisteret, så kan ledningsejeren med henvisning til ledningsregisteret undlade, at give yderligere oplysninger om ledningers placering eller afvise at hjælpe med at finde den præcise placering.

Hvorvidt Radius Elnet A/S herefter skulle betale for de pågældende prøvegravninger afhang derfor af en fortolkning af det lovfæstede gæsteprincip i vejloven.

Ledningsejer er »gæst«

Gæsteprincippet er kort fortalt et princip om, at den ledningsejer, der som »gæst« har fået tilladelse til vederlagsfrit at anbringe sin ledning, skal bekoste ledningsarbejder, herunder flytning af ledningen, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.

Højesteret udtalte i sagen, at gæsteprincippet medførte, at der var en forpligtelse for ledningsejeren til at oplyse om en mere præcis placering af ledning, hvis det var nødvendigt for arealejeren, f.eks. i forbindelse med arealændringer.

Som Højesteret præcist udtaler, er det »gæsten«, der har gravet ledningen ned i vejen, og »gæsten« må være nærmest til at vide, hvor ledningen ligger, eller til at fremskaffe de – i forhold til vejmyndighedens anlægsprojekt – nødvendige oplysninger herom.

Styrker gæsteprincippet

På baggrund heraf fandt Højesteret – på samme vis som Landsretten havde gjort – at gæsteprincippet fandt anvendelse i denne situation, hvorfor Radius Elnet A/S som ledningsejer, var forpligtet til at afholde omkostningerne til prøvegravningerne.

Højesterets afgørelse styrker rækkevidden af gæsteprincippet og støtter den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende, idet Højesteret finder, at gæsteprincippet ikke blot omfatter egentlige flytninger af ledninger, men også alternativer til flytninger og eventuelle forundersøgelser.

Lodsejere, andre ledningsejere eller virksomheder kan også støtte ret på dommens overordnede princip, nemlig, at ligger man som gæst i et areal, så skal der være helt klare holdepunkter for, at ledningsejer ikke skal betale for flytning, graveundersøgelser e. lign. vedrørende kablet.

Interessant for landbruget

Landsretten får – forhåbentlig i løbet af 2019 – lejlighed til at tage stilling til, om gæsteprincippet også kan fraviges ved ekspropriation, dvs. ved tvang.

Dette afklares i den såkaldte Kriegers Flak-sag, hvor Landbrug & Fødevarer er indtrådt som mandatar for en række lodsejere.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller gæsteprincippet i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kort om gæsteprincippet

Gæsteprincippet er kort fortalt et princip om, at den ledningsejer, der som »gæst« har fået tilladelse til vederlagsfrit at anbringe sin ledning, skal bekoste ledningsarbejder, herunder flytning af ledningen, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.

Taber 180 kroner på hver gris

15-12-2018 16:00:40

Svineproducenten fik i sidste uge et tab på 180 kroner pr. gris, vurderer Agri Nord.


Kødbranchens Fællesråd ophører

15-12-2018 16:00:02

Kødbranchens Fællesråd vedtog den 13. december 2018 at gå i likvidation.


Landdistrikter scorer næsten hele bredbåndspuljen

15-12-2018 15:30:50

Landdistrikterne står som vinderne af dette års bredbåndspulje. Det er især landkommuner i Region Midtjylland og Region Sjælland, som gør et stort indhug i puljen.


Staten skulle passe egne bisoner

15-12-2018 14:30:54

Dyr med lungeorm behandles ikke. Vi må gå ud fra, at det nye dyreværns-politi vil tjekke statens egne dyr, mener skribenten.


Der er noget råddent i Danish Crown

15-12-2018 14:00:57

Hvis man ikke har styr på kerneforretningen, kan man stille sig dette spørgsmål: Er bestyrelsen og ledelsen i Danish Crown dygtige nok?


Ordentlighed efterlyses i måden landmænd reguleres på

15-12-2018 13:30:14

Målinger og en faglig baggrund for beslutningerne efterlyses af skribenten.


Kviernes betydning for kvægholdets produktionsøkonomi

15-12-2018 13:00:06

Få kvier kræver meget holdbare køer. F.eks. 0,7 kvie pr. årsko vil betyde, at hver ko skal malke 4 år i gennemsnit, når der tages højde for spild.


Alle ansatte i Landbrugsstyrelsen besøger kunder i 2019

15-12-2018 12:00:44

Medarbejderne i Landbrugsstyrelsen tager på besøg hos en landmand, konsulent, gartneri eller fødevarevirksomhed i 2019. Målet er at inddrage dem mere og få større indsigt i deres hverdag, lyder det.


Hereford-kvie kåret til Europas bedste inden for racen

15-12-2018 11:30:06

Den nu 23 måneder gamle Hereford kvie, Rosenkær Miss World, der er avlet af Bent Sørensen, Rosenkær Polled Hereford, Hovedgård ved Horsens, er netop blevet kåret til »The 2018 Hereford Miss Europe«, Europa’s Bedste Hereford Hundyr 2018.


Tænk på din skat inden nytår

15-12-2018 11:00:33

Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, før 2018 er forbi. Flere skatteregler har nemlig »skæringsdag« ved årsskiftet.


Imponeret over kalvevogn med plastbund

15-12-2018 10:30:37

Spøttrup Expressen er nyeste skud på stammen fra PC Maskiner ved Skive. En kalvevogn med plasticbund, hvor kalvenes urin trænger igennem i stedet for at blive suget op af halmen. En mælkeproducent har afprøvet vognen og oplever mere tørre kalve end en tilsvarende kalvevogn med træbund.


Gode køer starter som stærke kalve

15-12-2018 10:00:02

Ved at udvælge de kommende malkekøer blandt puljen af kviekalve ud fra genetik, tilvækst og eventuelt sygdomsforløb, maksimeres chancerne for at få de bedst mulige malkekøer.


I og vi kæmper videre

15-12-2018 08:00:50

Kofoed ærgrer sig over lange udsigter til vandløbslov

15-12-2018 07:30:33

I denne uge kom det frem, at først i slutningen af 2019, efter et Folketingsvalg, bliver der set på ny lovgivning på vandløbsområdet.


Blot 28 procent af ekstra mængde kvælstof fra landbrugspakke er brugt

15-12-2018 07:00:40

Embedsmænd bevæger sig på grænsen af vildledning, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug efter, at miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i et skriftligt svar i Folketinget henviser til nye beregninger fra Landbrugsstyrelsen omkring landmænds brug af kvælstof.


Rekordmange får etableringslån

14-12-2018 14:18:48

Vækstfonden mærker stigende efterspørgsel på etableringslån målrettet unge landmænd, som ønsker at blive selvstændige på egen bedrift.


Sælgerpantebrevsmodellen er win-win-win

14-12-2018 13:59:20

Tak for støtten – og kampen! Familielandbruget glæder sig over sejren og ser frem til at opleve alle de positive effekter af den nye model.


Sprøjteforbud: Populismens grimme ansigt

14-12-2018 12:27:20

Landet skal regeres på et grundlag af faglighed, ikke følelser. At forbyde sprøjtning ved drikkevandsboringer er at skyde ved siden af, mener Vagn Lundsteen, direktør, AgroPro Danmark.


Nutrifair: Skab netværk og få ny viden i januar

10-12-2018 10:50:51

Der er mange gode grunde til at besøge Nutrifair. Hør både svineproducent Claus Bruun Jørgensen og kvægavler Rick van Heesch fortælle om, hvorfor du også bør dukke op i Fredericia den 16. og 17. januar.


Køb olien til 50 dollar

30-11-2018 15:30:50

Olieproduktionen tog et ryk op i november måned og det har resulteret i det kraftigste prisfald på en enkelt måned i mere end 6 år. Det tyder på, at olieprisen skal længere ned frem mod årsskiftet. Målet ligger nu nede ved 50 dollar og det vil i givet fald være et attraktivt købsniveau.


Side 1 af 1417 (28336 artikler)Prev1234567141514161417Next

Digitale brochurer

A-One Danmark er den danske del af Devenish & A-One Feeds og har over 60 års erfaring i landbrugsindustrien. Devenish er førende inden for udvikling og levering af avancerede ernæringsmæssige løsninger i forbindelse med de forskellige udfordringer, som vores kunder står over for inden for svine- og fjerkræsektoren samt i forbindelse med drøvtyggere, kæledyr og heste.

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

Se flere brochurer