bannerPos

Endnu engang cementerer Højesteret gæsteprincippets styrke

Foto: Colourbox

Søren Nørgaard Sørensen

Advokat (L), Partner HjulmandKaptain
10-11-2018 11:00
Rettens afgørelse styrker rækkevidden af gæsteprincippet og støtter den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende.

Vi har tidligere omtalt sagen med Radius Elnet A/S og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, der vedrørte, hvem der skulle afholde udgifter til prøvegravninger i forbindelse med en ombygning af et vejareal.

Sagen blev tilbage i februar afgjort ved Østre Landsret, der fandt, at Radius Elnet A/S som ledningsejer var forpligtet til at afholde omkostninger til prøvegravninger, idet gæsteprincippet var gældende.

Så blev sagen anket til Højesteret, der nu har afsagt dom.

Sag om nedgravning

Sagen drejede sig om, at prøvegravningerne var nødvendige for at fastslå den præcise placering af Radius Elnet A/S højspændingskabler, som var nedgravet i et vejareal.

Radius Elnet A/S og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet var enige om, at Radius Elnet A/S havde opfyldt sine forpligtelser til at registrere højspændingskablerne i ledningsregistreret.

Grunden til, at der skal ske en registrering af ledningerne i ledningsregistreret, er, at det så er muligt at finde oplysninger om ledningers placering, forinden der skal foretages opgravninger i givent område, så det undgås at ramme nedgravet ledninger.

Nødvendigt med en nøjagtig lokalisering

Når det alligevel var nødvendigt at foretage prøvegravninger for at fastslå Radius Elnet A/S højspændingskablers placering, selvom de var registreret i ledningsregistreret, så skyldes dette, at højspændingskablernes placering flere steder på den vejstrækning, som skulle ombygges, var uforenelig med projektets gennemførelse.

Det var derfor nødvendigt med en nøjagtig lokalisering af højspændingskablerne for at kunne vurdere, om det var muligt – eventuelt med tilpasninger – at gennemføre den planlagte ombygning af vejen uden omlægning af højspændingskablerne, eller om det var nødvendigt at kræve højspændingskablerne flyttet, hvilket ville være tidskrævende og medføre betydelige omkostninger for Radius Elnet A/S.

To vigtige spørgsmål

Sagen vedrørte derfor to vigtige spørgsmål, dels om en overholdelse af forpligtelserne i den dagældende ledningsregisterlov medførte, at en ledningsejer ikke var forpligtet til at gøre yderligere i forbindelse med at oplyse om ledningers placering, og dels om gæsteprincippet kunne medføre en betalingsforpligtelse ved prøvegravninger.

Højesteret fandt, at der ikke i ledningsregister var gjort udtømmende op med en ledningsejers forpligtelse til at give oplysninger om sine ledningers placering til en vejmyndighed. Det betyder konkret set, at blot fordi en ledningsejer på korrekt vis har registeret sine ledninger i ledningsregisteret, så kan ledningsejeren med henvisning til ledningsregisteret undlade, at give yderligere oplysninger om ledningers placering eller afvise at hjælpe med at finde den præcise placering.

Hvorvidt Radius Elnet A/S herefter skulle betale for de pågældende prøvegravninger afhang derfor af en fortolkning af det lovfæstede gæsteprincip i vejloven.

Ledningsejer er »gæst«

Gæsteprincippet er kort fortalt et princip om, at den ledningsejer, der som »gæst« har fået tilladelse til vederlagsfrit at anbringe sin ledning, skal bekoste ledningsarbejder, herunder flytning af ledningen, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.

Højesteret udtalte i sagen, at gæsteprincippet medførte, at der var en forpligtelse for ledningsejeren til at oplyse om en mere præcis placering af ledning, hvis det var nødvendigt for arealejeren, f.eks. i forbindelse med arealændringer.

Som Højesteret præcist udtaler, er det »gæsten«, der har gravet ledningen ned i vejen, og »gæsten« må være nærmest til at vide, hvor ledningen ligger, eller til at fremskaffe de – i forhold til vejmyndighedens anlægsprojekt – nødvendige oplysninger herom.

Styrker gæsteprincippet

På baggrund heraf fandt Højesteret – på samme vis som Landsretten havde gjort – at gæsteprincippet fandt anvendelse i denne situation, hvorfor Radius Elnet A/S som ledningsejer, var forpligtet til at afholde omkostningerne til prøvegravningerne.

Højesterets afgørelse styrker rækkevidden af gæsteprincippet og støtter den hidtidige praksis om, at gæsteprincippet ikke skal fortolkes indskrænkende, idet Højesteret finder, at gæsteprincippet ikke blot omfatter egentlige flytninger af ledninger, men også alternativer til flytninger og eventuelle forundersøgelser.

Lodsejere, andre ledningsejere eller virksomheder kan også støtte ret på dommens overordnede princip, nemlig, at ligger man som gæst i et areal, så skal der være helt klare holdepunkter for, at ledningsejer ikke skal betale for flytning, graveundersøgelser e. lign. vedrørende kablet.

Interessant for landbruget

Landsretten får – forhåbentlig i løbet af 2019 – lejlighed til at tage stilling til, om gæsteprincippet også kan fraviges ved ekspropriation, dvs. ved tvang.

Dette afklares i den såkaldte Kriegers Flak-sag, hvor Landbrug & Fødevarer er indtrådt som mandatar for en række lodsejere.

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller gæsteprincippet i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kort om gæsteprincippet

Gæsteprincippet er kort fortalt et princip om, at den ledningsejer, der som »gæst« har fået tilladelse til vederlagsfrit at anbringe sin ledning, skal bekoste ledningsarbejder, herunder flytning af ledningen, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.

Ny type afdækning til ensilagestakken

Silage Safe er navnet på et nyt system til afdækning af ensilagestakkene, der går udenom dæksider.

Landbrugsuddannelsen lukker i Holstebro

Der var glæde, optimisme og en tro på flere elever, da Uddannelsescenter Holstebro og Landboforeningen Holstebro Struer i efteråret kunne meddele at landbrugsuddannelsen skulle flytte fra Lægaard Landbrugsskole til Uddannelsescenter Holstebro. Men glæden holdt kun kort og nu nedlægges uddannelsen.

Styrelse ændrer i vilkår for efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen har ændret i vilkårene for at indberette efterafgrøder, alternativer herfor samt for at opgøre sit krav om pligtige og husdyrefterafgrøder.

Danish Crown sænker noteringen

Danish Crown sænker noteringen for slagtesvin med 40 øre, så den fremover er på 11,40 kroner.

Nyt biogasanlæg rykker tættere på

De nødvendige tilladelser til et nyt biogasanlæg i Sønderjylland er nu kommet i hus, og hvis landmændene bakker op, kan der indbydes til rejsegilde i efteråret.

Store stigninger i traktorsalget

John Deere indtager førstepladsen for juni måned og er også nummer ét for første halvår af 2019.

Korn i amerikanersiloer kræver korrekt management

- Husk, at korn opbevaret i amerikanersiloer skal beluftes hver tredje uge hele året rundt. Det er blot en af anbefalingerne fra chefkonsulent Jan Brochstedt Olsen.

EU’s miljøpolitik skal være et forbillede for resten af verden

Miljøminister Lea Wermelin tager i dag til Helsinki for at mødes med de europæiske kollegaer for at drøfte fremtidens miljøpolitik med det klare mål, at de europæiske lande skal sætte sig i spidsen for arbejdet for en mere grøn og bæredygtig fremtid.

Landbruget fik ros på havnen i Aalborg

Agri Nords tiltag ved The Tall Ships Races i Aalborg blev positivt modtaget af både forbrugere, landmænd og politikere.

- Vi bør øge landbrugsproduktionen, ikke sænke den, i klimaets navn

Det danske landbrug er et af de mest klimavenlige i verden, så det vil være en katastrofe for klimaet, hvis vi vælger at lukke ned for produktionen for at leve op til diverse klimakrav, mener områdedirektør i Landbrug & Fødevarer Niels Peter Nørring. Se videoen og hør hans argumenter.
Side 1 af 1583 (31644 artikler)Prev1234567158115821583Next