bannerPos

Klappladser og bramgæs er et problem

Foto: Colorbox

Henrik Sieben

Journalist
13-03-2019 17:38
98 ud af DLS’ 589 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling, der bød på fire genvalg, deriblandt til formanden John Nielsen.

Formanden for DLS, John Nielsen kom ind på såvel lokale som regionale og landsdækkende forhold, da han mandag aften aflagde beretning for de 98 fremmødte stemmeberettigede og godt 50 gæster, ved foreningens generalforsamling i Sakskøbing.

Blandt emnerne i beretningen var klappladser, tørkepakke, Berlingskes dækning af kvælstofproblematikken, bramgæs, datotyranni, BNBO, pesticider, spildevand og arbejdsulykker.

Formanden tog udgangspunkt i februars varmerekord og konkluderede, at man i gamle dage tog varsel af fuglenes træk, vejret ved kyndelmisse, og om månen gik ned i en sæk.

- I dag henter vi vejrudsigten på mobilen, den opdateres hver time eller oftere og hvert år i april kommer de første bud på, hvordan sommerens vejr vil blive. Som regel er de varsler forkerte, lød det fra John Nielsen.

Bramgæs

Af lokale forhold nævnte John Nielsen blandt andet problemer med bramgæs.

- Der er ingen tvivl om at ekstremvejr og klimaforandringer har fået og vil få en enorm indflydelse på landbrugsdriften i Danmark. Nye afgrøder, nye skadedyr, øget tryk på vores vandløb og vi vil også se, at nye fuglearter finder og har fundet vej til Danmark. En af dem er bramgåsen, som kun har været i Danmark i 25 år, men allerede er gået hen og blevet et problem.

John Nielsen anførte, at de fleste landmænd på Sydhavsøerne nok ville give ham ret i at bramgæsbestanden har nået et niveau, som ikke længere kan accepteres.

Opgørelser viser, at der i 1940’erne var omkring 300 par tilbage, så fredningen af bramgåsen har helt sikkert været på sin plads. I dag er bestanden på 1,5 millioner.

- Og hvis vi ikke får bedre reguleringsmuligheder, end vi har i dag, så vil der om fem år være en bestand på omkring tre millioner bramgæs. Sydhavsøerne er det område i Danmark, hvor bramgæsbestanden udgør det største problem.

Bramgæs er fredet, men John Nielsen glædede sig over, at Miljøstyrelsen har givet grønt lys til, at gæssene på bestemte lokaliteter på Sydlolland og Sydfalster bliver reguleret så meget, at de ikke ved, hvilket ben de er landet på, som han formulerede det.

Klappladser

I beretningen fastslog formanden, at der er meget andet end landbruget, der påvirker vandmiljøet.

- Havne og sejlrender skal med jævne mellemrum oprenses. Det materiale, der graves væk, er fyldt med tungmetaller, samt olie- og klorforbindelser.

Det opgravede materiale kan i nogle tilfælde bruges som kystfodring og opfyldning, men oftest dumpes det bare i havet på de såkaldte klappladser. Udtrykket klapplads kommer af, at man åbner for klapperne i bunden af skibet, hvorefter slammet dumpes. 

- Grænseværdierne for klapmateriale er for tungmetaller to-tre gange højere end det slam, vi udbringer på markerne. For olieforbindelser er grænseværdien 20 gange højere og for de farlige klorforbindelser, som især optages og ophobes i de fede fisk, er grænseværdien cirka 1.000 gange højere.

I Danmark klappes der årligt cirka 4.500.000 kubikmeter havnemateriale. En stor del ender i Smålandsfarvandet, hvor landbruget af mange miljøfolk beskyldes for at have ødelagt havmiljøet.

Klapning er med Miljøstyrelsens egne ord potentielt miljøskadeligt.

- Det tror jeg på, lød det fra John Nielsen.

Debat om beretningen

Ved den efterfølgende debat fandt Niels Rasmussen, at hvor miljøtilsyn tidligere havde været smidigt og dialogsøgende, var det nu blevet regelorienteret og usmidigt.

- Tiden er kommet, hvor vi skal tilbage til det gode kontrolbesøg, sagde han.

Formanden svarede, at han vil tage dialog med de pågældende kommuner, og han nikkede genkendende til, at det ikke er alle kontrollanter, der opfører sig lige pænt.

Valg til bestyrelsen

Såvel formand John Nielsen som næstformand Jesper Tambour blev genvalgt. Genvalg var der også til Jens Bring og Jens Ringsing.

Regnskabet for DLS viste et overskud på 824.000 kroner mod 292.000 kroner i 2017.

 

BL vil debattere natur med økologerne

Bæredygtigt Landbrug arrangerer debat med deltagelse af Økologisk Landsforening i dag på Naturmøde i Hirtshals.

Kalvenotering til debat

På Danske Slagtekalveproducenters sommermøde slap direktøren for Himmerlandskød, Lars Andersen, ikke uden om kritiske spørgsmål fra producenterne.

Landbrugets lavbundsjorder udfordrer klimaet

Jeg er rigtig glad for at se, at erhvervet har besluttet sig for at være en del af løsningen og ikke fremstå som klimaproblemet, skriver Poul Erik Jørgensen.

Stemningen er vendt fuldstændigt

Afregningsprisen er ved at komme på rette kurs, årsregnskabet for et barskt år er landet, og optimismen kan spores. Ifølge chefkonsulent i driftsøkonomi hos Centrovice, Søren Bækholm, er det nu oplagt at få lagt en strategi for den fremadrettede produktion.

DLG opkøber grovvareselskab i Sønderjylland

DLG har opkøbt Hindrichsens Eftf. A/S i Højer ved Tønder. Ejer af Hindrichsen ønsker at gå på pension.

Roedag på Sofiehøj ved Maribo i juni

Forskellige skadevoldere er i søgelyset, når roedagen holdes for alle interesserede.
Side 1 af 1548 (30941 artikler)Prev1234567154615471548Next