Sidste frist for ansøgning om vådområde

Vådområderne bidrager til at reducere udledningen af næringsstoffer til gavn for vandmiljøet, og projekterne bidrager til at opfylde Vandrammedirektivet.

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan frem til 12. april 2022 søge om tilskud til forundersøgelse og etablering af kvælstofvådområder og fosforvådområder.

Både kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder kan søge om tilskud til kvælstofvådområdeprojekter, mens det kun er kommuner, der kan søge om tilskud til fosforvådområdeprojekter.

Landbrugsstyrelsen administrerer vådområdeordningen i samarbejde med Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen foretager en vurdering af de natur- og miljøfaglige forhold i ansøgningerne.

Inden der søges om tilskud til et vådområdeprojekt, skal man derfor også orientere sig på Miljøstyrelsens hjemmeside for vådområdeprojekter, www.vandprojekter.dk.

Projektstøtteordningen for vådområdeordninger er en del af det danske Landdistriktsprogram og den politiske aftale om Grøn omstilling af dansk landbrug fra oktober 2021. Projekterne er medfinansieret af EU.

Læs også