BioHunt lærer skolebørn om insekter i marken

En ny, digital læringsplatform til skolebørn er udviklet af Bornholms Landbrug og Fødevarer, Dansk Planteværn og Syngenta.

 3. b fra Bramsnæsvigskolen i Kirke Hyllinge var ivrige i deres søgen efter smådyr og insekter på den nye Biernes Dag 20. maj. Foto: Syngenta     Mangel på føde i biernes aktive periode er en af de primære årsager til de store tab af honningbifamilier, oplyser Danmarks Biavlerforening. Den store aktivitet med såning af blomsterstriber i landbruget hjælper i høj grad bier, øvrige insekter og biodiversiteten.

BioHunt er navnet på en ny, digital læringsplatform, der skal gøre det nemt og sjovt for skolebørn at lære om biodiversitet og naturen.

Platformen er udviklet af Bornholms Landbrug og Fødevarer, Dansk Planteværn og Syngenta med støtte fra blandt andet Friluftsrådet og Biologiforbundet for at rette fokus på biodiversitet og vigtigheden i at sikre et godt fødegrundlag for bier og andre insekter.

- BioHunt blev testet på Biernes Dag, som var den 20. maj, af elever fra Bramsnæsvigskolen i Kirke Hyllinge og via platformen kunne børnene lære en masse om de smådyr, de fandt i markkanten, fortæller man fra Syngenta.

Undervisning i markkant

Læring om pollensøgende insekter er det centrale element i BioHunt, som er udviklet til elever fra 2.-6. klassetrin.

3. b fra Bramsnæsvigskolen var ivrige i deres jagt på smådyr og ville gerne undersøge deres fund nærmere og svare på spørgsmål, der kunne artsbestemme insekterne.

- BioHunt er en sjov måde at lære om de insekter, der er omkring os i naturen og det har været lærerigt at være med til at teste platformen. Børnene bliver motiverede til at søge efter flere og nye smådyr – særligt fordi de får point for deres fund.

- Undervisning i det fri har et særligt i fokus i denne tid og derfor er BioHunt et godt værktøj, der kombinerer læring, motion og en masse frisk luft, siger Malene Baunsgaard Schreiber, lærer på Bramsnæsvigskolen.

Udviklingen af BioHunt har prioriteret at give gode, lærerige oplevelser i naturen samt at give underviserne tværfaglige muligheder.

- Det skal være sjovt at lære og vi har bestræbt os på at opbygge BioHunt som en slags læringsjagt, hvor eleverne finder, undersøger og artsbestemmer smådyr fra vej- og markkanter. Vi vil gerne skabe interesse og nysgerrighed – både blandt børn og voksne, siger Klaus H. Petersen, projektleder hos Bornholms Landbrug og Fødevarer.

Robuste bier nødvendigt

FN har udråbt 20. maj som international bi-dag, for at skabe opmærksomhed på bierne og deres store betydning for den globale fødevareproduktion.

Optimering af fremtidens produktion af fødevarer er afgørende for Dansk Planteværn, der sætter biodiversitet og bier højt på agendaen. Det er baggrunden for engagementet i udviklingen af BioHunt.

- Sunde og robuste bier er vigtige bestøvere for landbruget. Det er godt landmandskab at passe på bierne og sikre deres fødegrundlag. Principperne for integreret plantebeskyttelse, IPM, inkluderer tiltag i landbruget, som prioriterer bier og biodiversitet og vi støtter op om øget engagement i sådanne initiativer, siger Tanja Andersen, direktør i Dansk Planteværn.

Der kan ses mere på www.BioHunt.dk, hvor fristen for tilmelding er 1. juli.

Platformen stilles gratis til rådighed for alle landets skoler i skoleåret 2021-2022.

Bierne er pressede

● I Danmark er der gennem årene registreret 292 arter af bier.

● De 262 af dem er enlige bier, 29 af dem er humlebier og én er honningbien.

● I 2019 udkom den danske rødlistevurdering af 244 bi-arter. Heraf fremgår det, at 44 procent af arterne i større eller mindre grad er truet.

● Danmarks Biavlerforenings opgørelse over antal døde bifamilier i vinteren 2020 viste, at på landsplan døde hver femte bifamilie – visse steder helt op mod hver tredje bifamilie.

● Mangel på føde i biernes aktive periode er en af de primære årsager til de store tab af honningbifamilier og til tilbagegangen for nogle af de øvrige biarter.

● For de vilde bier spiller mangel på egnede levesteder med føde, redepladser og materialer til redebygning også en vigtig rolle for tilbagegang.

Kilde: Danmarks Biavlerforening

Læs også