Gødskningsforbud på §3-arealer

- Søg erstatning eller dispensation, hvis du rammes hårdt af gødskningsforbud på §3-beskyttet natur, lyder opfordringen fra Landbrugsrådgivning Syd.

Forbuddet mod sprøjtning, gødskning og omlægning af §3-beskyttede arealer trådte i kraft pr. 1. juli 2022 og senest samtidigt er der åbnet for ansøgninger om dispensation eller erstatning. Det betyder, at man som landmand skal ekstensivere driften yderligere på de §3-beskyttede arealer, der ellers hidtil lovligt har kunnet omlægges, gødes og sprøjtes i mindre omfang.

Det skriver Landbrugsrådgivning Syd i en meddelelse, hvor de samtidig oplyser, at de gør opmærksom på muligheden nu, selv om detaljerne ikke er plads, da en periode for gødningsplanlægning nærmer sig og nogle formentligt gerne vil forberede sig.

I de helt særlige tilfælde, hvor forbuddet udgør et ekspropriativt indgreb, rummer de nye bestemmelser muligheder for dispensation eller erstatning. Det vil bero på en konkret vurdering, om forbuddet i det enkelte tilfælde udgør et ekspropriativt indgreb og det er lodsejer selv, der skal søge om erstatning eller dispensation, eventuelt med hjælp fra en konsulent.

Det forventes endvidere, at man selv kan angive, om man foretrækker dispensation eller erstatning. Et velbegrundet valg vil formentligt blive inddraget i vurderingen.

På arealer der er omfattet af tilsagn om økologisk arealtilskud, træder forbuddet mod anvendelse af sprøjtemidler først i kraft pr. 1. september 2022.

Arealerne må gerne græsses og slås, men en intensivering af aktiviteterne vil kræve dispensation. Spørg din lokale konsulent, hvis du er usikker på om dine arealer er beskyttede eller om indsatser på beskyttede arealer forudsætter dispensation.

Ingen af de §3-beskyttede arealer må omlægges, tilsås, gødes og sprøjtes eller på anden vis jordbehandles eller jordforbedres med henblik på landbrugsmæssig udnyttelse, når forbuddet er trådt i kraft. Miljøministeriet kan kun i særlige tilfælde dispensere fra de nye bestemmelser.

Læs også