Nye regler for jorddække fra 2023

Fra 2023 kommer der nyt krav om jorddække som led i den kommende landbrugsreform.

Fra 2023 kommer et nyt krav om jorddække. Kravet indgår i de kommende regler om konditionalitet og hedder GLM 6. Kravet skal forebygge bar jord i udsatte perioder i efteråret og om vinteren, hvor der er størst risiko for jorderosion og tab af organisk materiale og næringsstoffer fra jorden. 

Man skal sikre, at der er jorddække i tre fastlagte perioder efter høst på dine omdriftsarealer og arealer med permanente afgrøder. Arealer med omdriftsgræs og permanent græs er ikke omfattet af kravet.

Der stilles ikke krav til typen af jorddække, som kan opfylde kravet. Jorddækket kan for eksempel være vintersæd, efterafgrøder, brak, lavskov, stub, planterester eller spildkorn.

I perioder med krav om jorddække må man til enhver tid omlægge til en anden afgrøde, da GLM 6-kravet ikke forhindrer jordbearbejdning i sig selv. Man skal blot være opmærksom på, at man skal udså et nyt plantedække senest fire uger efter jordbearbejdningen.

Kravet gælder som udgangspunkt for alle landbrugere, men planteskoler og arealer, hvor der er høstet kartofler det seneste år, er helt undtaget fra kravet. Har man økologiske arealer, må man godt jordbearbejde og undlade at etablere nyt plantedække, hvis der er behov for at bekæmpe rod- eller frøukrudt.

Fristen for at destruere efterafgrøder på sandjord (JB 1-4) i plantedækkebekendtgørelsen forventes at blive rykket fra 20. oktober til 1. februar i det følgende kalenderår.

Man skal være opmærksom på, at der kan være forskel på de nationale regler for jordbearbejdning i plantedækkebekendtgørelsen, og de arealer og afgrøder som er omfattet af GLM 6-kravet. Man skal derfor være opmærksom på begge sæt af regler, når man opfylder GLM 6-kravet om jorddække. 

Læs også