bannerPos

Overvintrende efterafgrøder bør nedmuldes ved først givne lejlighed

Når arter som olieræddike ikke er udvintret fuldstændigt, kan de fortsat optage kvælstof, oplyser Lea Staal.

Henriette Lemvig

Journalist (Planter)
12-03-2019 10:00
Det er vigtigt at nedmulde eller nedvisne overvintrende efterafgrøder tidligt. Der bør være mindst en til to uger fra nedmuldning af en efterafgrøde af rajgræs til såning af hovedafgrøden.

Tidlig og grundig nedmuldning er ifølge Lea Staal, konsulent, planteinnovation, Seges især vigtig i meget vinterfaste efterafgrøder som rajgræs, rødsvingel, engrapgræs, vinterraps, cikorie og vintersæd.

- I år har den milde vinter og det varme efterår bevirket, at efterafgrøder har haft en kraftig vækst, og at arter som olieræddike ikke er udvintret fuldstændigt og fortsat kan optage kvælstof, siger hun og konkluderer, at der dermed også er behov for tidlig nedmuldning af korsblomstrede efterafgrøder.

Ved sen nedmuldning skal man ifølge Seges være opmærksom på, at afgrøderne kan have brugt så meget af vinternedbøren, at det kan give udfordringer med fremspiringen i et tørt forår.

- Hvis tidspunktet for nedmuldning/nedvisning udsættes til sent på foråret, vil nogle efterafgrøder begynde at vokse igen, og det kan føre til, at efterafgrøden mere eller mindre tømmer jorden for kvælstof om foråret, og at kvælstoffet dermed vil blive frigivet for sent i vækstsæsonen, siger Lea Staal.

Hun fremhæver, at det er vigtigt med en grundig og tidlig nedmuldning af de overvintrende efterafgrøder, for at mineraliseringen af kvælstoffet i efterafgrøderne kan komme i gang og blive frigivet, så hovedafgrøden i 2019 kan udnytte det.

Hurtigst mineralisering og eftervirkning af kvælstof opnås, når efterafgrøden indarbejdes i jorden.

Tidlig nedvisning kan være tilstrækkelig

Den rette metode til at stoppe væksten af en efterafgrøde afhænger af arten, og skal derudover tilpasses jordbearbejdningsstrategien på den enkelte ejendom og de maskiner, der er til rådighed.

Pløjning eller nedvisning og efterfølgende harvning er sikre metoder til at stoppe væksten i efterafgrøden og få ryddet op i ukrudt og spildkorn.

Der kan dog være mange argumenter for en mere skånsom jordbearbejdning, og i så fald kan tidlig nedvisning med glyphosat være tilstrækkeligt.

- Glyphosat er helt nødvendig til nedvisning af græsefterafgrøder og overvintrende ukrudt, hvor man ikke pløjer, siger Lea Staal.

Ønsker man i olieræddike eller andre korsblomstrede efterafgrøder at undgå glyphosat-sprøjtningen, henviser konsulenten til, at der kan hentes inspiration fra særligt udenlandske erfaringer med såning direkte i en efterafgrøde.

- Strategien er, at man ved overkørsel, for eksempel med en knivtromle som Dalbo Maxi-Cut eller lignende, får stoppet væksten i efterafgrøden, siger hun.

Afgrøderester beskytter mod ukrudt

Afgrøderesterne på overfladen tilfører udover gødningsværdi en vis effekt mod ukrudt ved at dække for ny fremspiring af ukrudtsplanter. Effekten er i sagens natur størst, hvis der sås med en såmaskine, der er egnet til strip-till eller no-till – altså en såmaskine, der udfører begrænset jordbearbejdning.

Ved store mængder af afgrøderester skal man ved såning med skiveskær være ekstra opmærksom på risikoen for såkaldt »hair-pinning« – altså, at skiveskærene trykker afgrøderester ned i jorden, som således ligger under kernerne med dårlig fremspiring til følge.

- Man skal være opmærksom på, at overlevende græsukrudt og flerårige ukrudtsarter normalt ikke kan bekæmpes i den etablerede afgrøde. Derfor skal efterafgrøden af olieræddike eller anden korsblomstret art stort set være fri for ukrudt, lyder det fra Lea Staal.

Nedvisning af græsefterafgrøder med glyphosat

Til nedvisning af rajgræs anvendes 540-720 gram glyphosat pr. hektar svarende til 1,5-2,0 liter af et 360 gram pr. liter glyphosatmiddel. Rødsvingel og engrapgræs kan nedvisnes med 1080 gram glyphosat pr. hektar svarende til 3 liter glyphosat (360 g/l) pr. hektar. Endelig anvendes 720 gram pr. hektar mod strandsvingel (2 liter 360 g/l glyphosatmiddel pr. hektar).

- Hvor efterafgrøden skal pløjes ned, vil det ofte være hensigtsmæssigt at nedvisne efterafgrøden i sammenfuringer og hjørner, hvor pløjningen vender planterne op igen eller ikke kan dække græsset fuldstændigt, siger Lea Staal og minder om, at selv om olieræddike og andre korsblomstrede efterafgrøder efter den milde vinter kan have grønne stængler i foråret, vil planterne formentlig ikke kunne tåle jordbearbejdningen i forbindelse med tilberedning af såbed.

- Skulle enkelte planter skyde igen, er der gode muligheder for bekæmpelse i kornafgrøder. Skal der være afgrøder, hvor bekæmpelse af eventuel genvækst af olieræddike ikke er mulig, kan olieræddiken nedvisnes med 720 gram glyphosat pr. hektar, siger Lea Staal.

Lovgivning

Pligtige-, husdyr-, målrettede- og MFO-efterafgrøder måtte nedmuldes i efteråret fra 3. november

Nedmuldning af græsudlæg i majs, herunder udlæg der tæller med i »80 procent-reglen« på kvægundtagelsesbrug, må først nedmuldes fra 1. marts

Vi herude skaber velfærds-grundlaget

Vi vil gerne producere og bidrage til en sund økonomi, men vi har brug for, at vilkårene for landbruget forbedres markant, påpeger næstformanden for Landbo Syd.

Hestebønner har erstattet soja

Mælkeproducent Martin Agesen, Vestervig, prøvede for første gang at dyrke og fodre med hestebønner sidste år til sine økologiske malkekøer. Ser man bort fra tørken, blev det en så stor succes, at hestebønnerne nu er en fast del af foderplanen.

Nordjyske landmænd vil naturen og miljøet

Ansøgningsrunden for minivådområder 2019 er nu overstået, og her har landmændene i det nordjyske igen vist, at de tager de miljøudfordringer, landbruget står overfor, seriøst.

Landbrugets indtægter faldt med 21 procent sidste år

Selvom tørken gjorde ondt sidste år, blev landbrugets resultat bedre end i 2015 og 2016, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Både økologisk og konventionelt landbrug skal omstille til klimaneutralitet

Både økologisk og konventionel drift er udfordret i forhold til klimaaftrykket. Begge skal omstille til klimaneutralitet, og det skal gå stærkt, skriver Michael Minter fra Concito i en replik til Jens Iversen, Bæredygtigt Landbrug.
Side 1 af 1545 (30888 artikler)Prev1234567154315441545Next