Ny husdyrlov gør husdyrproduktionen mere fleksibel

Henning K. Andersen 25-06-2018 16:10:04
Med de nye miljøgodkendelser og -tilladelser begrænses husdyrproduktionen ikke længere af et bestemt antal dyr, der må produceres på den enkelte ejendom – og der er på mange punkter mulighed for en mere fleksibel produktion. Dog giver husdyrloven udfordringer på enkelte bedrifter, konkluderer Patriotisk Selskab.

For snart et år siden trådte den nye husdyrlov i kraft – og hos Patriotisk Selskab har man efterhånden gjort sig nogle erfaringer med, hvad den betyder: 

- Godkendelsessystemet er i mange henseender blevet mere fleksibelt, da der ikke længere gives tilladelse eller godkendelse til et bestemt antal dyr i et givent vægtinterval. De nye tilladelser og godkendelser giver derimod lov til en produktion på et bestemt areal. Det er derfor nu muligt at producere det antal dyr, som staldene er indrettet til, i det vægtinterval, man ønsker, så længe dyrevelfærdsloven overholdes, fortæller miljørådgiver Kamilla From-Nielsen, Patriotisk Selskab.

Mulighed for skift mellem fx smågrise og slagtesvin uden anmeldelse
Det er desuden blevet muligt at få en godkendelse/tilladelse til en såkaldt flexgruppe, fortæller hun: 

- Det betyder, at man uden anmeldelse kan veksle mellem fx smågrise og slagtesvin. På den måde kan man tilpasse sin produktion til efterspørgslen på markedet, siger hun.

Ny lovgivning giver udfordringer på nogle bedrifter
Selvom den nye husdyrlov har mange fordele, giver den også udfordringer på nogle bedrifter:

- At det nu er produktionsarealet, som udgør grundlaget for tilladelserne/godkendelserne, kan i visse tilfælde give udfordringer med at overholde ammoniak- og lugtemissionen. Det skyldes, at ammoniak- og lugtemissionen under den tidligere lovgivning blev beregnet på det enkelte dyr, hvor emissionen nu beregnes på baggrund af produktionskvadratmeterne, fortæller Kamilla From-Nielsen (billedet) og uddyber:

- Udfordringerne med den nye lovgivning finder især sted på ejendomme, der har haft mere end de gældende kvadratmeter pr. dyr under den tidligere lovgivning eller ligger bynært, tæt på naboer, Natura 2000-områder eller anden sårbar natur. Hvis man oplever udfordringer med at få en godkendelse eller tilladelse til sin produktion under den nye lovgivning, kan det måske løses med ammoniak- eller lugtreducerende teknologi.

Ny definition af overproduktion
Også definitionen af overproduktion er ændret:

- Tidligere var der tale om overproduktion, hvis der var for mange dyr eller for mange dyr i et forkert vægtinterval. Nu er der tale om overproduktion, hvis der anvendes arealer, der ikke er godkendt som produktionsareal i godkendelsen eller tilladelsen, eller hvis dyrevelfærdsloven ikke overholdes, siger Kamilla From-Nielsen.

Forlænget frist for at udnytte tilladelsen/godkendelsen
Udnyttelsesfristen af godkendelsen eller tilladelsen er desuden blevet øget fra to til seks år:

- Det er blevet vedtaget for at undgå, at for mange godkendelser og tilladelser bortfalder. For at opretholde godkendelsen eller tilladelsen skal mindst 25 % af det godkendte eller tilladte produktionsareal anvendes driftsmæssigt i tre på hinanden følgende år – inden der er gået seks år.  Ved driftsmæssig anvendelse forstås, at der skal produceres mindst 50 % af det antal dyr, som det er muligt inden for dyrevelfærdsreglerne og de andre krav, husdyrbruget er underlagt, forklarer Kamilla From-Nielsen.

Arealer reguleres ikke længere sammen med husdyrproduktionen
Med den nye husdyrlov er reguleringen af arealer og anlæg blevet adskilt – der kan dog være undtagelser:

- Arealvilkårene er bortfaldet, også i godkendelser og tilladelser fra før august 2017. Dog skal man være opmærksom på, at hvis et arealvilkår er begrundet i BAT eller ammoniakemissionen fra husdyrbruget, så er vilkåret ikke bortfaldet. Det kan fx være, hvis der er krav om fosforindholdet i foderet eller vilkår om udbringningstidspunkterne for husdyrgødning, siger Kamilla From-Nielsen.

Hvilken type godkendelse/tilladelse til hvilke husdyrbrug?
Der skelnes mellem en § 16b-tilladelse og § 16a-godkendelse:

- En § 16b-miljøtilladelse svarer til de tidligere § 10- og 11-miljøgodkendelser, og en § 16a-miljøgodkendelse svarer til den tidligere § 12-miljøgodkendelse. Husdyrproduktionen skal godkendes efter § 16a, hvis der er en ammoniakemission på mere end 3.500 kg NH3 pr. år eller flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin over 30 kg eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ. Efter 8 år vil der ske en revurdering af ejendommen ligesom for IE-husdyrbrug under den tidligere lovgivning. En 16b-tilladelse skal til gengæld ikke revurderes. Den er til husdyrbrug med en ammoniakemission på mindre end 3.500 kg NH3 pr. år og et produktionsarealet på 100 m2 eller derover. Hvis husdyrproduktionen har et produktionsareal på under 100 m2, er det som udgangspunkt ikke nødvendigt med en godkendelse eller tilladelse - produktionen skal blot anmeldes til kommunen”, afslutter Kamilla From-Nielsen.


 

Næppe lettelser for landbruget til at ansætte udenlandsk arbejdskraft

25-09-2018 16:00:46

Det er mere et valgudspil end et udspil til reelle finanslovsforhandlinger, når Løkke og Pape lufter lettere adgang for arbejdskraft fra lande uden for EU.


Med tak fra bierne

25-09-2018 15:46:49

Nabo til faunastriber sagde tak med honning


Kontrol finder stigende antal fejl

25-09-2018 15:00:30

Nu udkommer kontrolstatistikken fra Landbrugsstyrelsen for økologiske jordbrugsbedrifter for 2014-2017. Kontrollen finder et stigende antal fejl i takt med, at de er blevet bedre til at vurdere, hvor der er størst risiko for fejl.


Lokale landmænds fauna-ideer har bredt sig

25-09-2018 14:39:35

Nu er der sået faunastriber, der kan strække sig fra Skagen til den dansk-tyske grænse.


Tid for manganbehandling

25-09-2018 14:00:17

Planteavlskonsulent giver status på efterårets marker og anbefaler udbringning af mangan på alle vinterbygmarker.


Arla hæver mælkeprisen

25-09-2018 13:58:27

Arlas acontopris for konventionel mælk stiger med 1 eurocent pr. kilo i oktober 2018. Prisen for økologisk mælk stiger med 2 eurocent.


Nedgang i europæisk sukkerhøst

25-09-2018 13:52:23

Det er ikke kun den europæiske hvedehøst, der skuffer i år. Den tørre og varme sommer får nu også en negativ effekt på dette års europæiske høstudbytter af sukkerrør. Dermed ser økonomien hos de europæiske sukkerproducenter ikke for lovende ud, når vi tager den i forvejen lave sukkerpris i betragtning.


Roekampagnen igangsat

25-09-2018 13:45:04

Anders Kruse var første mand til at læsse roer af mandag morgen på fabrikken i Nakskov: Roekampagnen 2018 begynder i dag tirsdag med tørre roer på forpladsen.


Ukrudtet skal kendes, genkendes og bekæmpes

25-09-2018 13:20:19

Omdrejningspunktet for Udbyneder Østergaards økologiske planteproduktion er det rette grej til mekanisk ukrudtsbekæmpelse og afgrøder, der egner sig til mejetærskning.


1.100 hektars økolog har fremtidssikret sig

25-09-2018 13:14:39

Der er fuld fart på udviklingen hos Ib Hjorth i Udbyneder nær Mariager, der for snart en generation siden blev økolog. Som en fremtidssikring er bedriftens aktiviteter opdelt i fire selskaber.


Nyt projekt skal minimere varmestress hos søer

25-09-2018 10:09:42

Varmestress hos højproduktive søer i subtropiske og tropiske områder er udtalt og kan betyde store økonomiske og dyrevelfærdsmæssige konsekvenser, hvis ikke grisene køles effektivt ned. Et nyt ventilationsprojekt tager nu fat på denne problemstilling.


Agri Nord-formand: Minivådområder er en fordel for landbruget

25-09-2018 09:49:15

Både landbruget, miljøet og naturen får gavn af minivådområder. Det mener Agri Nords formand.


Gødskning og sprøjtning trin for trin

25-09-2018 09:30:22

Opfølgningsstrategien med gødning og mikronæringsstoffer samt behov for vækstregulering og sprøjtning af skadegørere er i år anderledes på Egemarke Gods efter den tørre sommer og det varme efterår.


Markbruget på Egemarke Gods drives med erfaring og fornemmelse

25-09-2018 09:18:50

Trods en beliggenhed på én af Danmarks mest regnfattige lokaliteter høstede godsejer Claus Lohmann Poulsen alligevel 9 tons pr. hektar i hvede og forholdsvis gode udbytter i andre afgrøder såsom spinat. Men i år er hans dyrkningsstrategi foreløbig anderledes.


Svinepriserne fortsætter nedturen

25-09-2018 08:36:58

Både Nord West-noteringen og afregningspriserne på svinekød i Danmark fortsætter med at falde. Det skyldes blandt andet fundet af afrikansk svinepest i Belgien.


Danske landmænd har købt langt færre pesticider end europæiske kolleger

25-09-2018 08:16:57

Salget af pesticider er faldet med 51 procent i Danmark fra 2011 til 2016, viser nye tal fra EU’s statistikkontor, Eurostat. Det faldende salg i Danmark er ikke kun resultat af den hamstring, som fandt sted op til omlæggelsen af de danske pesticidafgifter i 2013, mener chefkonsulent i L&F.


Påfaldende tavshed

25-09-2018 08:06:13

L&F: Nyt klimakatalog har for mange usikkerheder

24-09-2018 13:54:42

Landbrug & Fødevarer hilser mere viden om klimapåvirkninger i landbruget velkommen. Det nye virkemiddelkatalog fra Aarhus Universitet (DCA) og Københavns Universitet (IFRO) indeholder for mange usikkerheder og får desværre ikke set tingene i et helhedsperspektiv, mener erhvervsorganisationen.


En speciel uge på afgrødemarkedet sluttede

24-09-2018 13:48:47

Det er ikke altid nemt at finde en sammenhæng i det, der sker ude på børsmarkederne for afgrøder såvel som på aktier. Ugen, der nu går på hæld, var virkelig vanskelig at blive klog på, hvis vi fokuserer ikke kun på afgrødemarkedet, men også på aktiemarkedet.


Sojaskrå tæt på nyt stort og langsigtet købssignal

02-02-2018 09:12:17

I sidste uge var prisen for sojaskrå på afgrødebørsen i Chicago oppe og teste det vigtige modstandsniveau i opadgående retning ved 350 dollar pr. short ton. Testen er i første omgang blevet afvist, men som det fremgår nedenfor, så signalerer de tekniske indikatorer, at der fortsat er tiltagende styrketegn i opadgående retning, og at et brud i opadgående retning kan være nært forestående.


Side 1 af 1365 (27297 artikler)Prev1234567136313641365Next

Digitale brochurer

Gennem årene har Hansen & Larsen gennemført en lang række byggeprojekter i dansk landbrug. Vi har sat vores signatur på en bred vifte af kostalde, svinestalde, specialstalde, haller og gylletanke – for nu blot at nævne de mest oplagte projekter inden for dette felt.

Polaris ATV er amerikanske ATV maskiner i høj kvalitet. Polaris Sportsman ATV’er er driftsikre og har lang levetid til gode priser. Vores sortiment omfatter proffesionelle arbejds ATV’er, Rangere som er terrængående med kabine, lad og plads til to Sportsman ATV’er og Ranger er modeller som ofte bliver brugt i landbrug. Vi har også kraftige og sikre børneATV’er, EL-biler og meget mere. Vi har et bredt tilbehørssortiment og redskabssortiment til Sportsman ATV’erne og Ragner modellerne, med det rigtige udstyr og de rigtige redskaber bliver maskinerne nyttige arbejdsredskaber.

– DER ER RIGTIG MEGET VELFÆRD OG ØKONOMI I RENT DRIKKEVAND TIL PRODUKTIONSDYR I LANDBRUGET – Har du problemer med biofilm og bakterier i dyrenes drikkevandssystemer? Waterclean ApS er eneforhandler af det dansk producerede DCW Elektrolyseanlæg til produktion af det godkendte og helt neutrale desinfektionsmiddel NEUTHOX – også kaldet ECAvand, som tilsættes dyrenes drikkesystemer, og som er helt ufarligt for dyr og mennesker. Waterclean ApS har mere end 35 års erfaring i vandbehandling, og rådgivning! Anlæg og produkt er godkendt af Fødevareministeriet til brug i fødevareproducerende virksomheder og registreret under EU’s biocidforordning under ECHA liste 95 – Ét telefonopkald eller besøg koster ikke noget, men giver bedre vished! Vi kan træffes på tlf. +45 82 30 40 20 eller e-mail: lg@waterclean.dk

Læs de nyeste tilbudsaviser fra P. Lindberg

– troværdig samarbejdspartner i mere end 30 år. Vores viden og vision er at give vore kunder den bedste rådgivning samt kvalitetsprodukter ud fra deres behov, således vi opnår værdiskabende løsninger i fællesskab i den moderne produktion, som landbruget er. Vores aktiviteter dækker over udvikling, produktion, rådgivning i reproduktion, salg og markedsføring. Se vores aktuelle tilbudskatalog ”Svin Maj/Juni” - med masser af gode og spændende tilbud.

Se flere brochurer