Arealet under vådfoderkrybben er ikke fast gulvareal

Miljøstyrelsen har i en række helpdisk-svar beskrevet, at arealet under vådkrybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv. Ifølge Seges Svineproduktion har husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er indretningen af gulvarealerne i stalden afgørende for beregning af ammoniakemission. Spørgsmålet er, hvordan det faste gulvs arealandel beregnes.

Seges Svineproduktion meddeler, at man ved etablering af nogle slagtesvinestalde har medregnet arealet under vådfoderkrybbe (langkrybbe) som en andel af stiens faste gulvareal.

Miljøstyrelsen har via flere helpdesk-svar imidlertid underkendt denne praksis, hvor det her er præciseret, at det faste gulv skal udgøre mindst 25 procent af stiens netto produktionsareal.

Det betyder, at gulve med delvist spaltegulv, hvor arealet under vådfoderkrybber er medregnet som andel af det 25 procent fast gulv, reelt set skal betragtes som drænet gulv med spalter i forhold til beregning af emission.

Fortolkning og lovliggørelse

I notat nr. 2016 meddeler Seges Svineproduktion, at det er deres vurdering, at det er fagligt korrekt, som anført af Miljøstyrelsen, at krybben ikke kan medregnes som andel af det faste gulv, når procentandelen ved gulvtyper skal opgøres. Det skyldes en ren ordlydsfortolkning, men der er også retspraksis, som understøtter denne fortolkning.

I notatet meddeler de endvidere, at husdyrbrug, som hidtil har medregnet arealet under krybbe som fast gulvareal, har mulighed for enten en retlig eller fysisk lovliggørelse.

Fysisk eller retlig lovliggørelse

Ved retlig lovliggørelse forstås, at man juridisk set lovliggør de eksisterende fysiske forhold ved at husdyrbruget får en ny godkendelse/tilladelse, hvor ammoniakemissionen er beregnet ud fra den gulvtype, som gulvet kan kvalificeres som. Det forudsætter selvsagt, at der er mulighed for en produktion med en højere beregnet ammoniakudledning og lugtemission end den hidtidige beregning.

Hvis den ændrede beregning af ammoniakudledningen betyder, at husdyrbruget ikke kan opnå en tilladelse/godkendelse, skal der ske fysisk lovliggørelse.

Ved fysisk lovliggørelse forstås, at man tilpasser de fysiske forhold til det tilladte/hvad der kan tillades.

Fysisk lovliggørelse af gulvet i en stald, som efter tilladelsen/godkendelsen skal have delvist spaltegulv, 25-49 procent fast gulv, men hvor man har medregnet krybben som fast gulv, kan ske ved fysisk at øge det faste gulv.

Læs hele notat nr. 2016 via svineproduktion.dk, hvori der også er forslag til, hvordan gyllekummearealet kan reduceres.

cab

 

Emission fra slagtesvinestalde

Emission af ammoniak fra forskellige staldtyper til slagtesvin angives i bekendtgørelsens bilag 3, tabel 1 til følgende:

Slagtesvinestalde             kg NH3-N pr. m2 produktionsareal pr. år

Drænet gulv + spalter (33% / 67%)                                  2,3

Delvist spaltegulv, 25-49% fast gulv                                  1,9

Delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv                                  1,4

Fast gulv                                                                        2,3

Kilde: svineproduktion.dk

Læs også