Sponseret af: AB Neo A/S

Hæv overlevelsen i farestalden med mælk og jern

Seges’ senest opgjorte landsgennemsnit for produktiviteten i produktionen af grise i 2020 viser, at smågriseoverlevelsen er stagneret, og døde indtil fravænning er steget med et procentpoint. Stigende levendefødte per kuld giver en grund til at være endnu mere opmærksom på smågrisene i de første dage af deres liv. Det er her, du skal sætte ind, hvis du vil hæve overlevelsen i farestalden.

Skal overlevelsen hæves i farestalden, er de første dage efter faring dér, du skal være allermest opmærksom. 

En undersøgelse lavet i 2010 påviste, at sult og klemte grise udgjorde over 60 procent af årsagerne til en nedsat overlevelse blandt pattegrise. Disse data blev opsamlet fra 10 tilfældige danske besætninger, hvor i alt 302 døde pattegrise blev obduceret for at fastslå den nøjagtige dødsårsag. Grisene, som blev obduceret, blev taget fra 84 faringer, og det blev påvist, at over 2/3 af grisene blev tabt i løbet af de første tre levedøgn.

Overordnet ligger den danske griseproduktion som altid med en høj produktivitet, hvor tilvækst, foderforbrug og foderudnyttelse er forbedret og hævet for slagtesvin og i nogen grad for smågrise. Derimod har pattegrisedødeligheden i farestalden ikke ændret sig markant siden 2011. I takt med at antallet af levendefødte er steget fra 14,8 i 2011 til 17,7 i 2020, er det blevet mere krævende at holde overlevelsen af pattegrise på et acceptabelt niveau. 

Mål dine grises hæmoglobinniveau

Grise er født med meget lave jernreserver i kroppen, og derfor er et supplement vitalt. Reserverne udgør omkring 50 mg, hvilket kun rækker til den første leveuge. Supplementet af jern via soens mælk er yderst begrænset, da det kun indeholder omkring 1 mg jern pr. liter.

- Normal praksis har indtil nu været at tildele 200 mg jern/gris efter faring, hvilket har været anset som værende den nødvendige mængde. Det skal dog tages i betragtning, at der gennem årene har været en betydelig fremgang i antallet af levendefødte grise og dermed flere svage grise samt det faktum, at flere grise skal deles om den mælk, soen producerer, siger Kristian Juul Volshøj, Technical Manager hos AB Neo og pointerer, at mælkeerstatning også spiller ind:

- Tilvæksten hæves betydeligt, når smågrisene, ud over somælk, bliver tilbudt supplerende mælk som for eksempel vores DanMilk Supreme, der viser positive resultater i forsøg om vækst. Man skal derfor have for øje, at »højere tilvækst er lig med større behov for jern.«

Flere dyrlæger har haft øget fokus på hæmoglobinmålinger i danske besætninger, hvilket har resulteret i spændende data herfra. Ovenstående figur viser resultaterne af hæmoglobinniveauer målt i 49 danske svinebesætninger. 

Kristian Juul Volshøj anbefaler at bruge et supplement, som for eksempel AB Neo’s specialfremstillede jernprodukt, Piglet Boozt, til smågrise. Det er designet til anvendelse i mælkeerstatning, og doseringen kan styres via de populære Pump’n’Grow mælkeanlæg. Man indstiller selv til den ønskede dosering, og det doseres dermed automatisk ved hver opblanding af mælk. 

 

- Resultater af Piglet Boozt, som et supplement til eksisterende jernkilde fra danske besætninger, er god. En testbesætning kørte i en periode udelukkende med injektionsjern, og målinger på grisene viste, at grisene opnåede et gennemsnitligt hæmoglobinniveau på 80 mg jern/gris. Herefter blev der tilsat Piglet Boozt i mælken, og nye hæmoglobinmålinger viste 100 mg jern/smågris, siger Kristian Juul Volshøj.

 

Landmand flytter ammesøer for at sikre pattegriseoverlevelsen i farestalden

Efter faring starter pasningen, og her viser hverdagens høje fokus på Farm Management hos I/S Gammelbygaard ved Thy sig. Den første uge efter faring flytter medarbejderne rundt på smågrisene, så de passer i størrelsen hos soen. Grisene fordeles efter vægt og sundhed.

- Efter den første uge stopper vi med at flytte rundt på smågrisene. I stedet flytter vi søerne. Hvis vi kan se, at en so malker dårligt og går med et kuld små grise, så flytter vi soen til et stærkere kuld, der kan finde ud af at malke og drikke af mælkekoppen. Omvendt flytter vi en god so ind til de svage grise. Det har vist sig at være en rigtig god løsning for os i vores stald, siger Jens Nicolajsen.

Han fortæller, at det er vigtigt, at de stærke grise, inden de får en »dårlig« so, har lært at drikke af mælkekoppen fra anlægget Pump’n’Grow.

At flytte soen bevirker, at Gammelbygaard fravænner ensartede grise, der i lettere grad tilpasser sig at komme over i klimastalden. Hvis et kuld døjer med diarré, får de en so, der malker godt. Dermed har Jens Nicolajsen heller ikke de store problemer med diarré i farestalden. Overlevelsesprocenten i farestalden er derfor også høj med et gennemsnit på 92,8 procent i 2020.

- Vi har fundet en metode, der fungerer rigtig godt her hos os. Vi bruger meget tid på at flytte søer og grise, så vi i sidste ende opnår meget ensartede grise, siger Jens Nicolajsen.

Forsøg viser, at kvalitetsmælk hæver overlevelsen

University of Bologna, Italien forestod i efteråret 2020 et forsøg på en italiensk kommerciel besætning, der undersøgte, hvorvidt tildeling af DanMilk Supreme via Pump’n’Grow eller manuel tildeling påvirkede pattegriseoverlevelsen i forhold til manuelt tildelt hollandsk produceret mælk. Man testede op imod en gruppe, der modtog en hollandsk produceret mælkeerstatning tilsat blodplasma mod en kontrolgruppe (ingen mælkeerstatning).

Resultater fra forsøget viser, at DanMilk Supreme via Pump’n’Grow forbedrer overlevelsen med lige knap en gris per kuld, svarende til over to grise per årsso. En manuel tildeling af mælkeerstatningen viste ikke samme effekt, men stadig en betydelig effekt i forhold til ingen mælk eller den hollandske mælkeerstatning, tildelt manuelt.

- Resultatet er egentlig ikke ny viden, fordi vi længe har vidst, baseret på besætningserfaring i stalden, at både DanMilk Supreme og Pump’n’Grow har en positiv effekt i farestalden. Nu har vi et eksternt forsøg foretaget under kontrollerede forhold, der cementerer de erfaringer, vi allerede har gjort os og understreger, hvordan man kan sikre en høj overlevelse tidligt i grisens liv, fortæller Kristian Juul Volshøj.

- I AB Neo vil vi gerne bidrage til, at overlevelsen blandt smågrise stiger, og forsøget foretaget af University of Bologna viser, at et mælkeanlæg med kvalitetsmælkeerstatning kan være et vigtigt skridt mod højere overlevelse i kuldene, siger Kristian Juul Volshøj, Technical Manager hos AB Neo, der pointerer, at det er de velfungerende besætninger, med et højt management, der vil se de bedste resultater i besætningen.

 

AB Neo A/S

Skjernvej 42
6920 Videbæk