Sponseret af: Danish Pig Genetics P/S

Øget fodereffektivitet gavner både miljø og bundlinje

Fokus på og ikke mindst behovet for mere bæredygtige systemer og produktionsformer er stigende. Også inden for svineproduktion må der derfor tages stilling til, hvordan branchen kan integrere et større fokus på bæredygtighed i både avlen og produktionen.

Et af de områder, hvor der er en stor gevinst at hente, er på foderet. Derfor har Danish Genetics fokus på, hvordan man kan øge fodereffektiviteten – til gavn for både miljøet og bundlinjen hos den enkelte svineproducent. 

Det har fået avlsselskabet til at indføre et avlsmål, der handler om »sparet foder«. Det handler om at få mest muligt ud af det foder, der bruges – altså at øge fodereffektiviteten. Hvis man kan få mere ud af det foder, man bruger, har det en positiv indvirkning på både økonomi og miljø. Økonomien, fordi omkostninger til foder står for omkring 60 procent af de totale omkostninger i en svineproduktion. Miljøet, fordi man bruger mindre foder og dermed belaster miljøet mindre – både med dyrkning og transport af foder.

Virksomheden har en unik tilgang til at registrere foderforbruget for de enkelte dyr fra 30 kg til slagt. Det gøres ved hjælp af 270 avancerede elektroniske foderstationer, som er fordelt på Danish Genetics’ avlsbesætninger. Det betyder, at der indsamles tre gange mere data end tidligere.

- Det gør os langt mere præcise i avlsselektionen, og dermed øges avlsfremgangen inden for foderudnyttelse. Det betyder bedre datakvalitet, større variation i indsamlede data – og dermed mulighed for hurtigere genetisk fremskridt, lyder det fra Dr. Mahmoud Shirali, Senior Geneticist i Danish Genetics.

En bæredygtig fremtid gennem balanceret avl

Det er dog ikke kun virksomhedens avlsmål for effektivitet, der supporterer en mere bæredygtig svineproduktion. Danish Genetics’ filosofi om balanceret avl sikrer, at det er tilfældet for alle avlsmål.

Fokus på bæredygtighed kommer både til udtryk i egenskaberne i avlsprogrammet, men også i udformningen af programmet, da den balancerede avl betyder, at der fokuseres på samspillet mellem egenskaberne samtidig med, at der fokuseres på, hvordan de kan forstærke hinanden i modsætning til et fokus på egenskaberne separat. På den måde udnyttes ressourcerne internt i avlsprogrammet til fulde.
 

Det balancerede avlsprogram hos Danish Genetics er inddelt i kategorierne »Effektivitet«, »Vækst«, »Moderegenskaber«, »Reproduktion«, »Slagtekvalitet« og »Robusthed«. Det er netop mellem disse kategorier, den balancerede avl opstår, hvor der tages højde for hver kategori og de dertilhørende avlsmålsegenskaber. Dette skal sikre en stigning i den samlede produktionsøkonomi, styrke det genetiske fremskridt, øge kundens profit samt bidrage til et mere bæredygtigt system. 

Et mere bæredygtigt system

For at understøtte et bæredygtigt system er der brug for en kombination af flere egenskaber. Effektivitet i form af fodereffektivitet skal være med til at sikre mere output i form af produceret kød for et mindre input i form af foder. Med et fokus på vækst som egenskab sikres det, at den ønskede vægt og derved outputtet nås så hurtigt som muligt. Gennem fokus på slagtekvalitet sikres, at der ikke bliver gået på kompromis med kvaliteten trods et effektivt og bæredygtigt system. 

Gennem fokus på egenskaberne effektivitet, vækst og slagtekvalitet sikres den økonomiske bæredygtighed, da alle ressourcer udnyttes til fulde, og der skabes mere output for mindre input. Ligeledes bidrager en forbedret fodereffektivitet til det klimamæssige aspekt af bæredygtighed, da der gennem en besparelse i foderet kan skæres ned på produktionen af foder og dennes klimaaftryk. 

For at understøtte og bidrage til den sociale bæredygtighed er et fokus på reproduktion en nødvendighed, som i kombination med et fokus på moderegenskaber sikrer et højt antal sunde og stærke pattegrise per kuld. Derudover sikrer et fokus på robusthed et bæredygtigt system med stærke og sunde grise samt søer, der har en længere produktiv levetid. 

Det balancerede avlsprogram hos Danish Genetics bidrager altså til at øge bæredygtigheden både ud fra et økonomisk, miljømæssigt og dyrevelfærdsmæssigt perspektiv.

Danish Genetics’ definition på bæredygtighed

Hos Danish Genetics defineres bæredygtighed inden for tre områder: Miljø, økonomi og det sociale aspekt.

Det miljømæssige aspekt dækker over reducering i udledningen af drivhusgasser og den generelle miljøpåvirkning fra griseproduktion. Det sociale aspekt omhandler dyrevelfærden, dyrs adfærd samt dyrenes sundhed. Sidst, men ikke mindst er der et fokus på økonomisk bæredygtighed, som skal bidrage til, at de økonomiske midler, der investeres, udnyttes til fulde og medvirker til en positiv bundlinje, så der sikres økonomisk vækst. 

Danish Pig Genetics P/S

Lysholt Allé 10
7100 Vejle

Øvrige artikler fra Danish Pig Genetics P/S