Sponseret af: Yara Danmark A/S

20 procent bedre optagelse: Selen-tilførsel giver Jacob en stærkere bundlinje

Mangel på selen i kvægbesætninger øger risikoen for højere celletal og øget forekomst af yverbetændelse. Det er relativt nemt, effektivt og billigt at berige ensilagen med selen via gødskning med mineralske gødninger.

Hos Ørskov Agro er der ingen tvivl om, at det er en fordel at tilføre selen til grovfoderet via gødskning med selenberiget gødninger:

- Vi har brugt YaraBela SELEN i mere end 10 år til vores kløvergræsmarker. Vi kan se på analyser, at selenindholdet er højt i græsset - det giver både en sundere besætning og en bedre bundlinje, fortæller Jacob Ørskov fra Ørskov Agro i Skjern.

Mangel på selen i kvægbesætninger øger risikoen for højere celletal og øget forekomst af yverbetændelse. Det er relativt nemt, effektivt og billigt at berige ensilagen med selen via gødskning med mineralske gødninger.

Ved at gødske med selen opnår du et langt højere indhold af selen i græsset. Dermed kan sundheden i besætningen øges, og/eller der kan spares på indkøbte mineraler. Optagelsen af selen i dyrene er dog afhængig af kilden. Faktisk optages organisk selen tilført via grovfoder cirka 20 procent bedre end uorganisk selen. Det er derfor en god ide at øge selenindholdet i grovfoderet via gødskning (Kvæginfo nr. 1660).

VA: - Hvis ikke vi gør noget, vil grovfoderet næsten ikke indeholde selen

- Hos Vestjyllands Andel har vi forhandlet YaraBela SELEN gennem mange år. Produktet har en stor og trofast kundeskare, der værdsætter at få sikret selenforsyningen til køerne gennem grovfoderet med en gødning i den velkendte Yarakvalitet. I de vestjyske jorde og på sandede jorde generelt er selenindholdet meget lavt, så hvis ikke vi gør noget, vil grovfoderet næsten ikke indeholde selen.

- Med YaraBela SELEN kan vi øge indholdet af selen i grovfoderet markant, og med en veltilrettelagt gødningsplan og slætstrategi kan vi sikre selenforsyningen til køerne gennem hele året. Selen, der tildeles via grovfoder, giver en stor fordel i stalden, da selen i grovfoder er organisk bundet og derfor optages bedre i køerne en mineralsk selen.

- YaraBela SELEN er derfor et meget vigtigt produkt i vores portefølje til kvægkunderne, udtaler Carsten Holmgaard der er salgsleder grovfoder og Peter Ditlevsen, produktkonsulent - begge fra Vestjyllands Andel.

Selen kan effektivt tildeles med gødningen

Selen er et grundstof, der er livsvigtigt for både dyr og mennesker. Mangel på selen i kvægbesætninger øger risikoen for højere celletal og øget forekomst af yverbetændelse. Det er relativt nemt, effektivt og billigt at berige ensilagen med selen via gødskning med mineralske gødninger.

Hos kvæg kan mangel på selen blandt andet forårsage dødfødte kalve og tilbageholdt efterbyrd. Selenmangel kan desuden medføre forhøjede celletal i mælken og øge forekomsten af yverbetændelse, se figur 1.

Tilfør selen via gødskning

Det anbefalede selenniveau i foder til kvæg i foderplanlægningsprogrammet NorFor er 0,2 mg selen pr. kg tørstof. Imidlertid indeholder dansk grovfoder i gennemsnit kun 0,055 mg pr. kg. tørstof, og det er derfor almindeligt at tilsætte uorganisk selen til foderblandingerne.

Optagelsen af selen i dyrene er afhængig af kilden, og det anslås i Kvæginfo nr. 1660, at organisk selen tilført via grovfoder optages 20 procent bedre end uorganisk selen. Det er derfor gavnligt at øge selenindholdet i grovfoderet via gødskning.

Til det formål anbefaler vi YaraBela SELEN. Optagelsen af selen i planter er grundigt beskrevet i DJF rapport nr. 125. Her fastslås det, at det ikke er ligegyldigt i hvilken form, selen tilføres. Planterne optager selen enten i form af selenationer (SeO4 2-) eller selenitioner (SeO3 2-), men planterne optager meget lettere selen i form af selenationer end selenitioner. Yaras selenholdige gødninger indeholder selen i form af natriumselenat, som er letoptageligt for planterne.

Selenindholdet i græs kan øges 10 gange via gødskning

Selen er ikke essentielt for planter, men som dokumenteret ovenfor er det et vigtigt mineral for alle dyr. Ved at bruge YaraBela SELEN opnår du et passende indhold af selen i græsset.

Dermed kan sundheden i besætningen øges, og/eller der kan spares på indkøbte mineraler. Der er lavet landsforsøg med Yaras selenberigede handelsgødninger i flere år, og konklusionen er klar. Yaras selenberigede handelsgødninger kan øge selenindholdet i græsset op til 10 gange. Se figur 2.

Ram det rigtige niveau

Selenindholdet i grovfoderet er afhængigt af udbytteniveauet og mængden af tilført selen, der optages i planterne. Planterne optager cirka 20 procent af det tilførte selen (DJF rapport nr. 125), og koncentrationen falder med stigende udbytte, da der sker en fortyndingseffekt ved høje udbytter. Desuden skal man huske at indregne en baggrundstilførsel fra jordpuljen, der giver et indhold på cirka 0,05 mg/kg tørstof i afgrøden. I Tabel 1 er vist den nødvendige tilførsel af YaraBela SELEN afhængig af udbytte og ønsket selenniveau i afgrøden.

På Yaras hjemmeside kan du finde komplette gødningsforslag til alle afgrøder herunder slætgræs. Her finder du også hvordan du bruger YaraBela SELEN i din græsproduktion.

Læs mere!

Yara Danmark A/S

Vesterballevej 27
7000 Fredericia