Nationalbanken: Landbrug kan få banker i problemer

Antallet af tvangsauktioner i landbruget fortsætter stigningen i 2010, vurderer Nationalbanken i en ny rapport.

Mens konkurssandsynligheder for erhvervsvirksomheder vil være en anelse lavere i 2010 end 2009, ventes antallet af tvangsauktioner inden for landbruget at fortsætte stigningen i 2010.

Det vurderer Nationalbanken i sin nye rapport, Finansiel Stabilitet.

- Hvis et landbrug ikke længere kan servicere gælden, må pengeinstituttet i den konkrete situation vurdere, om akkord eller tvangsauktion er det mest hensigtsmæssige instrument til at komme videre. I vurderingen må indgå, at nogle af de mest forgældede landbrug også er de mest effektive, hedder det i rapporten.

Nationalbanken konstaterer, priserne på landbrugsejendomme steg betydeligt hurtigere i 2006 og 2007 end priserne på ejerboliger, »uden at det er muligt at pege på realøkonomiske begrundelser herfor«.

- Den dårlige indtjening i landbruget afspejler sig nu i prisen på landbrugsejendomme, som frem til 3. kvartal 2009 er faldet med over 20 pct. siden toppunktet i midten af 2008. De store reale kapitalgevinster på ejendommene op til finanskrisen har gjort det muligt for mange bedrifter fortsat at eksistere, selv ved negative dækningsbidrag.

Lav rente
Landbruget havde ved udgangen af 2009 en gæld til penge- og realkreditinstitutter i Danmark på over 325 mia. kr. Det svarer til mere end 15 gange erhvervets gennemsnitlige bruttofaktorindkomst i perioden 2000-09.

Nationalbanken konstaterer, at landbrugets gæld overvejende er variabelt forrentet, og renten på den samlede gæld faldt fra 5,5 pct. i 2008 til 5,0 pct. i 2009. For 2010 venter Fødevareøkonomisk Institut en gennemsnitsrente på 3,6 pct.

- Desuden har landbrugets likviditet været bedre, end regnskaberne umiddelbart giver udtryk for. Det skyldes, at regnskabsresultaterne indeholder afskrivninger, som ikke belaster likviditeten, hedder det i rapporten.

Følsomme
Nationalbankens stresstest viser, at de større danske pengeinstitutter generelt er godt rustet til den forventede økonomiske udvikling frem mod 2012. Enkelte institutter kan dog få problemer med at overholde det lovmæssige solvenskrav.

- Følsomhedsberegninger viser, at problemerne kan blive mere udbredte, hvis tabene på de særligt udsatte brancher; landbrug, bygge- og anlægsvirksomhed samt ejendomsadministration mv. stiger markant, svarende til niveauerne i begyndelsen af 1990'erne, hedder det i rapporten.

- En særskilt følsomhedsanalyse på brancherne landbrug, ejendomsadministration mv. samt bygge- og anlægsvirksomhed viser, at såfremt nedskrivningsprocenterne igennem tre år når et niveau svarende til begyndelsen af 1990'erne, vil en del pengeinstitutter få problemer med at overholde lovens solvenskrav, fremgår det.

Læs også