Fødevareministeren overrakte Innovationsprisen 2002

Konkurrencen om Innovationsprisen er udskrevet af Agro Business Park med det formål at rette fokus mod de kommercielle muligheder i jordbrugs- og fødevareforskning samt motivere til innovation i forskningsmiljøerne og skabe nye innovative virksomheder. I år gik innovati-onsprisen til Bjørn Molt Petersen, Jan Tambo og Chrilles C. Zibrandtsen for tre meget for-skellige vinderprojekter.

De tre vinderprojekter

Bjørn Molt Petersen, Afd. for Jordbrugssystemer, Danmarks JordbrugsForskning i Foulum, vandt prisen for projektet ”Sensorsystem til måling af nitrat”. Til måling af nitrat i jorden opstiller projektet et system, der fuldt udviklet kan være økonomisk relevant for den enkelte landmand. Systemet baserer sig på den velkendte sugecelleteknologi, men benytter en nyudviklet mikronitratsensor, en avanceret måleteknik og en mikrocomputer til datalagring. Der-ved kan der foretages nitratmålinger på stedet, og data kan løbende overføres til landmandens computer. Med systemet forventes det, at det bliver muligt på den enkelte bedrift direkte at måle nedsivningen af nitrat.

Jan Tambo fra virksomheden Veng System A/S i Jordrup blev belønnet for projektet ”Infra-rød styring af varme til farestalde”. Jan Tambo har udviklet et varmesystem til smågrise baseret på en almindelig varmekilde og en temperaturmåling via infrarød måling af smågrise-nes overflade, der giver mulighed for energibesparelser og især øget dyrevelfærd. Systemet er nu markedsklart, og der er fortsat mulighed for at videreudvikle systemet. Projektet er et godt eksempel på, at man ved at kombinere kendte teknologier kan opfinde nye produkter til direkte implementering i besætningen.

Det tredje vinderprojekt blev ”Computerprogram til ultrafiltrering af jordbrugsdata ved hjælp af lineær algebra med henblik på estimering af en dynamisk bonitetsvektor” ind-sendt af Chrilles Zibrandtsen fra firmaet Chricozi Consult i Dragør. Projektet er et matematisk computerprogram, der på baggrund af komplicerede matematiske analyser og inddragelse af produktionsdata, meteorologiske data og andre tilgængelige data kan foretage årsagssammenhængsanalyser efter nogle nyudviklede algoritmer, således at man på sigt kan få mere ud af produktionsdata med henblik på præcisionsjordbrug på den enkelte gård.

Det er 2. gang Innovationsprisen er blevet uddelt. De tre vinderprojekter er udpeget af en dommerkomite bestående af fødevareminister Mariann Fischer Boel, Landbrugsraadets præ-sident Peter Gæmelke, adm. direktør i DLG Asbjørn Børsting, direktør i Cormall Peter Han-sen og direktør i Invest Miljø Jens Kampmann.

Læs mere om Innovationsprisen og projekterne på www.agropark.dk

Læs også