bannerPos

Den nye ferielov – er din virksomhed klar

Med princippet om samtidighedsferie vil ferieåret fremadrettet gå fra den 1. september til 31. august det følgende år, hvor der fortsat optjenes 2,08 dage for hver måneds ansættelse.

Søren Nørgaard Sørensen

Advokat (L), Partner HjulmandKaptain
15-06-2019 14:47
Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, som betyder, at lønmodtageren kan afholde ferie samtidig med, at den optjenes.

Fra den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Den ændrer på et helt grundlæggende princip i den eksisterende ferielov – nemlig princippet om forskudt ferie.

Efter den eksisterende ferielov optjener lønmodtagere ret til afholdelse af betalt ferie i kalenderåret – også kaldet optjeningsåret. Den optjente ferie kan efterfølgende afholdes fra den 1. maj i året efter optjeningsåret til den 30. april det følgende år.

Princippet om forskudt ferie har betydet, at en lønmodtager, der startede nyt job den 1. januar 2017, eksempelvis først kunne afholde betalt ferie fra den 1. maj 2018, altså 16 måneder efter jobstart.

Med den nye ferielov indføres i stedet samtidighedsferie, som betyder, at lønmodtageren kan afholde ferie samtidig med, at den optjenes. Optjeningsåret er derfor fremover sammenfaldende med ferieåret.

Samtidighedsferie

Med princippet om samtidighedsferie vil ferieåret fremadrettet gå fra den 1. september til 31. august det følgende år, hvor der fortsat optjenes 2,08 dage for hver måneds ansættelse. Ferien kan/skal afholdes i »ferieafholdelsesperioden«, som er ferieåret eller i de 4 efterfølgende måneder, dvs. fra den 1. september til den 31. december det følgende år, i alt 16 måneder. Hertil kommer at lønmodtagere har ret til at afholde mindst 4 ugers ferie i ferieåret, ligesom lønmodtagere har ret til at afholde mindst 3 ugers hovedferie i hovedferieperioden, som ligesom nu også fremadrettet er fra den 1. maj til udgangen af september måned.

Ændringen har den afgørende betydning, at en lønmodtager, der har jobstart den 1. september 2020 optjener 2,08 dage i september måned, som kan afholdes allerede i oktober, altså måneden efter.

Overgangsreglerne – hvordan er det nu med dem?

Indtil ikrafttrædelsen af den nye lov den 1. september 2020, er der indført en overgangsordning, som allerede nu er i gang. Til og med den 31. august 2020 optjenes ferie fortsat efter de nugældende regler. Ferie, som er optjent fra den 1. januar 2019 til og med den 31. august 2019, i alt 16,64 feriedage, afholdes fra den 1. maj 2020 til den 30. september 2020, mens den ferie, der optjenes fra den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020 indefryses. Den ferie, der indefryses, skal indbetales til en nyoprettet fond, Lønmodtagernes Fond for tilgodehavende feriemidler.

Med den nye ferielov indføres samtidighedsferie, som betyder, at lønmodtageren kan afholde ferie samtidig med, at den optjenes. Optjeningsåret er derfor fremover sammenfaldende med ferieåret

Overgangsperioden samt indefrysningen er nødvendig, idet lønmodtageren ved overgangen til den nye ferieordning vil have optjent ferie, som endnu ikke er afholdt, samtidig med at der optjenes ferie efter de nye regler, som kan afholdes løbende i takt med at den optjenes. Det har den betydning, at lønmodtageren vil have op til to års ferie i det første år med samtidighedsferie – hvilket er en retsstilling der hverken er holdbar for arbejdsgiver eller samfundsmæssigt.

Det er arbejdsgiver, der har ansvaret for at indberette den ferie og feriebetaling, som er optjent i den førnævnte periode fra den 1. september 2019 til og med den 31. august 2020. Indberetningen skal ske senest den 31. december 2020. Der skal indberettes for hver enkelt medarbejder og indberetningen skal indeholde oplysning om navn, cpr.nr., det beløb, de tilgodehavende feriepenge er opgjort til, og antallet af opsparede feriedage.

I det omfang arbejdsgiver har indberettet tilgodehavende feriepenge til FerieKonto eller en privat feriekasse i henhold til en kollektiv overenskomst, skal indberetning foretages af FerieKonto eller den private feriekasse.

Bestemmer om penge indbetales til fond

Som udgangspunkt skal de opgjorte feriepenge indbetales til fonden, men som arbejdsgiver kan du i stedet vælge at beholde de tilgodehavende feriepenge i virksomheden. Dette skal i så fald meddeles fonden i forbindelse med opgørelse.

Ønsker arbejdsgiver at beholde de tilgodehavende feriepenge i virksomheden, skal arbejdsgiver hvert år senest den 31. august bekræfte overfor fonden, at det fortsat forholder sig sådan. Arbejdsgiver kan dog til enhver tid frivilligt vælge at indbetale en lønmodtagers tilgodehavende feriepenge.

Når man som arbejdsgiver har indberettet lønmodtagers krav på tilgodehavende feriepenge, indtræder fonden i lønmodtagerens krav på tilgodehavende feriemidler, og arbejdsgiver kan herefter alene betale med frigørende virkning til fonden, ligesom lønmodtageren alene kan rette sit krav mod fonden.

Hvis man som arbejdsgiver ikke indberetter inden for den angivne frist, kan fonden pålægge arbejdsgiver at indsende de manglende oplysninger. Undlader arbejdsgiver at indsende de manglende oplysninger, kan fonden pålægge arbejdsgiver at foretage indbetaling af de tilgodehavende feriepenge inden for en frist på 4 uger. Herved mister arbejdsgiver retten til frit at vælge, om beløbet ønskes holdt i virksomheden. 

Hold styr på indbetalinger

Det er derfor vores anbefaling, at man som arbejdsgiver holder nøje styr på såvel beregningen som indberetningen ligesom den første samt de årlige indberetninger.

Udover pålæg om betaling kan Fonden også afvise en indberetning fra arbejdsgiver, hvis det ikke efter påkrav kan dokumenteres at opgørelsen er korrekt.

Efter arbejdsgivers indberetning til fonden underrettes lønmodtageren om de indberettede oplysninger, og lønmodtageren har herefter mulighed for at gøre indsigelse mod opgørelsen. Indsigelse skal ske senest den 30. juni 2025.

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge

Den indefrosne ferie kommer automatisk til udbetaling, når lønmodtageren opnår pensionsalderen eller søger herom f.eks. i forbindelse med førtidspension eller varigt ophold i udlandet.

Det vil altid være fonden, der udbetaler til lønmodtageren.

Hvis du som arbejdsgiver har valgt at beholde pengene i virksomheden, vil fonden efterfølgende foretage en opkrævning til virksomheden. I tilfælde af konkurs i virksomheden vil LG (Lønmodtagerens Garantifond) gå ind og dække beløbet direkte overfor lønmodtageren.

Vær forberedt

Uanset at loven først træder i kraft den 1. september 2020, har loven allerede virkninger fra den 1. september 2019, jf. ovenfor, og det er derfor vigtigt, at du som arbejdsgiver allerede nu forbereder dig på den nye ferielov.

I den forbindelse er det centralt at der sker en opdatering af ansættelseskontrakterne samt eventuelle personalepolitikker. Herudover er det væsentligt at der sker en opdatering af løn- og HR-systemer sådan disse kan håndtere de nye regler korrekt, ligesom de skal kunne beregne korrekt optjent ferie i ferieåret. 

Herudover bør du som arbejdsgiver får et overblik over de nye indberetningsfrister til Feriekonto og Feriepengeinfo, ligesom det naturligvis er yderst relevant, at der laves en opgørelse som ovenfor beskrevet for hver enkelt medarbejder.

Det er tillige vores anbefaling, at der laves et ferieregnskab for hver enkelt medarbejder på månedsbasis på baggrund af samtidighedsprincippet til styring af optjent ferie samt afholdt ferie.

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next