Marselisborgskovene skal omlægges til urørt skov

Forligspartierne bag »Budget 2019« i Aarhus Kommune har fået Teknik og Miljø-afdelingen til at undersøge mulighederne for at omlægge Marselisborgskovene til urørt skov, såkaldt vildskov. Mange har givet deres mening til kende og valget er faldet på scenarie 2b, som kommunen nu vil arbejde videre med.

Teknik og Miljø-afdelingen i Aarhus Kommune har undersøgt mulighederne for at omlægge Marselisborgskovene til uberørt skov.

Undersøgelsen har omfattet i alt cirka 600 hektar i Marselisborgskovene afgrænset ved Oddervej mod nord, til og med Fløjstrup Skov mod syd. Arealet er ejet af Aarhus Kommune og Moesgaard Museum, som ejer omkring 70 hektar af skovene.

Her har en række mennesker været med i inddragelsesprocessen, blandt andet lodsejere, borgere, brugergrupper og naturvidenskabelige interessenter.

Baggrunden er, at man ønsker at omlægge skovene til uberørt skov for at fremme biodiversiteten uden kommerciel skovdrift og uden at gå på kompromis med friluftslivet.

Kommunen vil arbejde videre med scenarie 2

Undersøgelsen kom frem til tre mulige scenarier for Marselisborgskovene for at højne naturindholdet og biodiversiteten. Og her har kommunen valgt at arbejde videre med scenarie 2b.

Et scenarie, hvor man vælger at stoppe træproduktionen og lave flere tiltag for at opnå en bedre biodiversitet og mere varieret skovnatur.

Skoven skal inddeles i zoner, hvor biodiversitet og friluftsliv er afgørende, men ikke udelukker hinanden.

De mere belastende rekreative aktiviteter kan flyttes og placeres i de dele af skoven, hvor benyttelsen ikke belaster sårbar natur. 

Man har valgt at efterfølge ideen om at indsætte græssende dyr i dele af området, hvor man vurderer at gevinsten er størst under hensyntagen til den intensive rekreative anvendelse af skoven.

- For eksempel kan udbredelsens af hegning og græsning mindskes eller øges for at imødekomme friluftsliv eller biodiversitet eller implementeres på langt sigt, når der ved hjælp af de øvrige virkemidler er skabt fx fødegrundlag til dyrene, skriver kommunen.

teba

Marselisborgskovene

VILDSKOV Marselisborgskovene forvaltes i dag med udgangspunkt i Skovudviklingsplan 2010-2020. Det bærende element i planen er at sikre balancen mellem benyttelse og beskyttelse af skovene ved en aktiv forvaltning af friluftslivet og en aktiv forvaltning af bevoksningerne. De højstammede bøgeskove, som ses mange steder i Marselisborgsskovene, er opstået på baggrund af århundreders påvirkning fra en skovdrift, som har vekslet i intensitet, men som dog generelt har været relativt ekstensiv. Den skovdrift, der sker i dag gennem udtynding og fældninger, har primært til hensigt at fastholde et varieret skovbillede med blandet løvskov, sikre naturværdierne og understøtte naturtyperne i Natura 2000-udpegningen. Træer fældes også for at sikre tilgængeligheden for eksempel langs de gennemgående veje, ligesom der fældes træer af hensyn til bevaring og synlighed af kulturhistoriske spor i skovene. 

(Aarhus Kommune)

Moesgaard Vildskov bliver en realitet

VILDSKOV Budgetaftale er på plads og Aarhus Kommune har nu vedtaget at arbejde videre med scenarie 2b, hvor man ønsker at omlægge dele af Marselisborgskovene til vildskov med afgræsning.

Moesgaard Vildskov og Teknik og Miljø har i samråd med borgere og organisationer med mere og i forlængelse af sidste års budget udarbejdet et oplæg om »Moesgaard Vildskov« – Scenarier for mere urørt skov. Forligspartierne ønsker at der sker en omlægning, så naturindhold og biodiversitet højnes – med respekt for fritidsbrugerne.

Der afsættes derfor en reserve på 1,4 millioner kroner i 2022 fra anlægsbufferen til anlægget og 1,2 millioner kroner årligt til drift fra 2023 til gennemførelse af en omlægning med udgangspunkt i oplæggets scenarie 2b, som lægger op til omlægning til Vildskov, som er udformet sådan, at det ikke begrænser fritidsbrug. Forslaget er tilpasset til en budgetramme, som er reduceret med 50 procent.

(Budgetaftale for 2020 med overslagsårene 2021-2023)

Moesgaard Museum bakker op

VILDSKOV Teknik og Miljøudvalget i Aarhus Kommune har undersøgt mulighederne for at omlægge Marselisborgskovene til urørt skov. I den forbindelse har Moesgaard Museum indsendt et skriftligt partsindlæg, da de ejer omkring 70 hektar ud af de 600 hektar som undersøgelsen har indbefattet.

De skriver:

Moesgaard Museum bakker op om en samlet plan for skovarealerne syd for Aarhus, så de naturmæssige og kulturhistoriske værdier fortsat øges, samtidig med at den rekreative og kulturelle brug kan rummes. Dog opfatter museet rewilding, hvor skoven så vidt muligt hegnes under ét sammenhængende hegn med udsætning af store græssere, som værende uforeneligt med museets langsigtede visioner og strategier, da det efter museets mening ikke tager balanceret hensyn til sikring og formidling af de kulturhistoriske spor, museets virke og den rekreative og kulturelle brug af landskabet. 

Det er Moesgaard Museums holdning, at der i stedet skal arbejdes med en mere differentieret/zoneret tilgang til landskabet. Da museets nuværende indtjening som følge af skovdriften balancerer økonomisk med udgifterne til vedligeholdelsen af stier og rekreative faciliteter, forudsætter museet kompensation for et eventuelt indtjeningstab.

Ovenstående påvirker mulighederne for at omlægge Marselisborgskovene til urørt skov og indgår i Teknik og Miljøs videre arbejde. 

teba

Læs også