Store kvælstofkrav udfordrer grovfoderet

Forsøg har påvist grovfodersædskifter, hvor kvælstofudvaskningen kan mindskes. Det blev præsenteret på Plantekongres 2023.

Mange kvægbrug med store grovfoderarealer, især sædskifter med kløvergræs, er udfordret af de øgede krav til mindre udvaskning af kvælstof.

Kravene kan vise sig at være så store, at det ikke længere er foreneligt med landbrugsdrift. Det gælder blandt andet visse egne af Vestjylland, hvor ko-koncentrationen tilmed er markant.

Men alligevel er det muligt mindske kvælstofoverskuddet i sædskiftet. Det viser to firårige lav-emisionsforsøg, som er gennemført ved Esbjerg og Vildbjerg, og som blev præsenteret ved denne uges plantekongres.

17 og 26 kg N-udvaskning

Efter to år med kløvergræs blev forsøgsarealerne ompløjet og udlagt med grønjord og ital. rajgræs, der er oplagt til at optage kvælstof. Og året efter med vårbyg helsæd med kløvergræs som start på en ny græsmark.

- Efter de fire år kunne måles et markant mindre udvaskningsniveau, i størrelsesorden 17 kg N og 26 kg N pr. hektar i henholdsvis Esbjerg og Vildbjerg, kunne professor Jørgen Eriksen fra Aarhus Universitet fortælle tilhørerne ved fremlæggelsen af forsøgsresultatet.

- Derfor har et udvasknings-optimeret kvægsædskifte et potentiale som kvælstof-virkemiddel, tæt på niveauet for brakarealer, konkluderede professoren.

Majs

Ved sessionen kom landskonsulent Martin Mikkelsen, Seges, også ind på majsen, der traditionelt har vanskeligt ved at holde fast i kvælstoffet i jorden i hele vækstperioden.

- Vi har her i 12 forsøg siden 2019 i JB1-jord set på gyllestrategi og efterafgrøder for at mindske udvaskningen uden at gå på kompromis med udbytter og økonomien i den proteinrige afgrøde.

- Forsøgene viser, at øget kvælstofforsyning øger kvælstofudvaskningen, og at der især i majs efter kløvergræs er stor risiko for udvaskning. Til gengæld ligger udvaskning andet år efter kløvergræs på samme niveau som flerårs majsdyrkning, nævnte Martin Mikkelsen og konkluderede af forsøgsmaterialet, at 70 gram råprotein i tørstoffet er den bedste kombination af et stort udbytte og en begrænset udvaskning.

Gyllestrategi

Forsøgene påviste, at gylle udbragt tæt på majssåningen i stedet for i marts har påvirket udbyttet positivt og reduceret udvaskningen. I vækstperioden reducerede gylleudbringning udvaskningen men påvirkede udbyttet.

Placeret gylle under majsrækken gav et stort merudbytte. Endvidere viste forsøgene med nitrifikationshæmmer tilsat forårsudbragt gylle et forbedret udbytte, men ingen reduktion af N-udvaskningen.

- Endelig det påvist, at effektive efterafgrøder i majsen kan reducere kvælstofudvaskningen. Dette er dog afhængig har majsens vækst i det enkelte år, nævnte majsekspert Martin Mikkelsen.

Bæredygtig majsdyrkning

Foreløbige anbefalinger fra 12 forsøg 2019-2022 i JB1-jord:

● Kun 30-40 kg N pr. ha som startgødning/gylle med forfrugt kløvergræs

● Kvælstof tilføres, så der rammes 70 g råprotein pr. kg tørstof

● Gylle udbringes tidligst 1. april og tættest muligt majssåningen

● Gyllemængde efter gylleanalyse og vurderet markeffekt

● Nitrifikationshæmmer tilsættes JB 1 og 3

● En del af kvælstoffet udbringes senest i st. 17

● Ved placering af gylle kan mængden reduceres med 20-30 kg pr. ha

● Ved middel/højt kvælstofniveau sås alm. rajgræs eller en blanding med cikorie i st. 14-15. I majsmarker med lave niveau sås efterafgrøden i st. 15-16. Ved senere såning sås hurtig efterafgrøde, f.eks. ital. rajgræs

Læs også