Gyllen varmer staldene op

Med Fødevareministeriets Miljøteknologiordning kan der søges om tilskud til projekter vedrørende nye grønne teknologier på jordbrugsbedrifter.

Formålet med Miljøteknologiordningen under Landdistriktsprogrammet er at reducere miljø- og klimabelastningen fra den primære jordbrugsproduktion. Ordningen fokuserer på fem indsatsområder, der er fastlagt i Grøn Vækst.

Sidste år var der afsat 145 millioner kroner til Miljøteknologiordningen, og i 2011 er der afsat et tilsvarende beløb.

93 millioner af puljen er afsat til »Reduktion af lugtgener samt emission af klimagasser og ammoniak fra husdyrproduktionen«. De samlede tilskudsberettigede udgifter til et projekt skal være mellem 300.000 og 5.000.000 kroner. Tilskuddet er som udgangspunkt 40 procent af de tilskudsberettigede udgifter.

Stor besparelse
Miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen, Centrovice, oplyser, at der fra Centrovice sidste år blev indsendt 24 ansøgninger om tilskud. Indtil nu har en ansøger fået udbetalt tilskud, og en har netop fået sit projekt kontrolleret, så tilskuddet kan udbetales.

Sidstnævnte er Carsten Flædekær, Sønderby ved Ebberup. Han har 680 søer og produktion af 30 kg’s smågrise og tog for cirka et år siden en ny drægtighedsstald på 2.000 m² i brug, som opfylder 2013-kravene om løsgående søer.

Tilskuddet er givet til et anlæg til gyllekøling, som dels reducerer ammoniakemission og lugtgener fra stalden og dels producerer så meget varme, at anlægget dækker 70 procent af opvarmningen af det samlede staldanlæg.

Varmen fra gyllen koncentreres i en varmepumpe, der er så effektiv, at der for hver kW, der forbruges i anlægget, kommer 3,8 kW ud »i den anden ende«. Anlægget har en tilbagebetalingstid på blot 2,4 år, og Carsten Flædekær har i første halvår 2011 i forhold til første halvår 2010 sparet cirka 9.000 liter olie til opvarmning.

Velfungerende anlæg
- Da jeg skulle bygge en ny sostald for at leve op til 2013-kravene, valgte jeg at etablere gyllekøling, siger Carsten Flædekær.

Der blev nedstøbt 2.200 meter slanger i gyllekanalerne. Slangerne fører varmen fra gyllen til en varmepumpe, der leverer varme til at opvarme staldene. Samtidig afkøles gyllen, så ammoniakfordampning og lugtgener reduceres. En yderligere miljøgevinst er mindre olieforbrug og mindre CO2-udledning.

- Jeg er glad for anlægget, der fungerer fint. Jeg ville nok have lavet gyllekøling i alle tilfælde, da reduktionen af ammoniakemission og lugt var en forudsætning for at få tilladelse til at bygge den stald, jeg ville have.

Styr på tingene
En miljøkonsulent fra Centrovice har lavet projektet og de fornødne ansøgninger.

- Der er startet en ny pulje fra 1. juli, fortæller Mette Dyrup Truelsen. Ansøgninger om tilskud fra den nye pulje skal være hos Fødevareministeriet senest 15. september.

- Når man ansøger, skal alle tilskudsberettigede udgifter med - men kun dem! Hvis det samlede beløb på ansøgningen overstiger det tilskudsberettigede beløb med mere end tre procent, nedsættes udbetalingen efter EU-reglerne med forskellen mellem det ansøgte og det tilskudsberettigede beløb.

- Der er styr på tingene, og Carsten Flædekærs projekt er lige blevet kontrolleret, så han kan få udbetalt sit tilskud.

Skattepligtigt
Carsten Flædekærs ansøgning var inde 15. juni 2010, og 3. marts i år fik han tilsagn om tilskud, og som nævnt kan pengene nu udbetales.

Ansøgningsgrundlaget var 342.580 kroner, og tilskuddet på cirka 40 procent andrager i alt 137.000 kroner. Beløbet er skattepligtigt.

Læs også