Odense klar til at bygge halmvarmeværk

(Landbrug FYN) BIOMASSE: Mens det trækker ud med Elsams etablering af halmfyring på Fynsværket for at opfylde biomasseaftalen af 1993, er Odense Kommune klar med et projekt til et halmfyret fjernvarmeværk. Man mangler blot tilladelse fra Energistyrelsen.

- Vi har indsendt en projektansøgning til Energistyrelsen, hvori vi har opstillet forskellige scenarier med henblik på at bygge et halmfyret varmeværk. En rapport viser klart, at både virksomhedsøkonomisk og samfundsøkonomisk vil et rent varmeværk være den bedste løsning for os. Det siger Odense Kommunes fjernvarmechef, Per Rimmen, som Landbrug FYN har talt med i anledning af, at det jysk-fynske energisamarbejde, Elsam, stadig ikke har levet op til biomassehandlingsplanens krav om at reducere CO2-udslippet fra energiproduktionen ved at erstatte en vis mængde kul og olie med halm og træflis som basis for produktionen af el og varme. Elsam mangler endnu at anvende 150.000 tons halm om året, før biomasseaftalen er opfyldt. Sidste år blev der indgået en aftale mellem Elsam, Odense Kommune og Danske Halmleverandører om, at en blok på Fynsværket skulle udbygges til fyring med 100.000 tons halm om året. En aftale, som Elsam imidlertid senere har droppet med henvisning til, at man ønskede en samlet aftale om fjernvarmeprisen i Århus og Odense.

Ifølge Elsams produktionsbevilling skulle der inden udgangen af 2004 have været etableret kapacitet til årlig afbrænding af de manglende 150.000 tons halm. Imidlertid tilbød Elsam i et brev til Energistyrelsen den 27. december 2004 at etablere afbrænding af 60.000 tons halm og 40.000 tons træ på kraftvarmeværkerne i Ensted, Studstrup og Herning. Da en sådan løsning ikke opfylder biomassehandlingsplanen, har Energistyrelsen meddelt Elsam, at pligten til at etablere halmanlæg ikke kan erstattes af anlæg til afbrænding af andre brændsler. Energistyrelsen har derfor anmodet Elsam om senest fredag den 18. februar (altså i fredags, red.) at fremsende et konkret forslag til opfyldelse af pålægget og dermed af biomassehandlingsplanen. Hvorvidt det er sket, forelå der ikke oplysning om ved redaktionens slutning fredag formiddag.

- Da Elsam har sagt nej til aftalen med os, ansøger vi nu om at få lov til at lave et halmfyret varmeværk, oplyser Odenses fjernvarmechef, Per Rimmen. - Forberedelserne kører i højeste gear. Blandt andet har en delegation med rådmand Søren Møller i spidsen været i Pamplona i Spanien for at se et succesfuldt halmfyret elværk efter et tilsvarende koncept som det varmeværk, vi ønsker at bygge i Odense. - I vores oplæg peger vi på, at vi kan lave et halmfyret varmeværk uden tilskud, fortsætter Per Rimmen. Økonomien i projektet er baseret på afbrænding af 100.000 tons halm om året, men vi vil designe værket til at kunne tage 150.000 tons. - Det vil koste ca. 150 millioner kroner at bygge værket, som efter planen skal ligge ude omkring Fynsværket, så det kan kobles på vores eksisterende ledningsnet. Økonomien i projektet er så god, at vi over en 10-årig periode vil kunne nedsætte vores i forvejen lave fjernvarmepris, og investeringen vil kunne tilbagebetales på tre til fem år.

- Vores ansøgning ligger for øjeblikket i Energistyrelsen, og hvad angår det tekniske, er projektet så langt fremme, at vi er klar til at stikke spaden i jorden så snart, vi har de fornødne tilladelser, siger Per Rimmen. - Inden da er der dog et par politiske hurdler, som skal overvindes. For det første siger lovgivningen, at kraftværkerne har koncession, og at produktionen på basis af biomasse skal være en kombi-produktion af både kraft og varme. - For det andet betaler vi tre gange den rene fjernvarmepris i afgift, fordi den varme, vi får leveret fra Fynsværket, er produceret på kul. Derimod er der ikke afgift på anvendelse af halm til varmeproduktion. Derfor er det nødvendigt, at staten vil afstå fra denne afgift, for at vi kan få tilladelse til at lave et rent varmeværk til halmfyring.

- Elsam har ikke opfyldt biomasseaftalen, som de selv har skrevet under på i 1993, og hvor der endnu mangler at blive etableret kapacitet til afbrænding af 150.000 tons halm om året til energiproduktion - for at reducere udledningen af CO2. Endvidere har Elsam ikke levet op til den aftale, som Elsam, Odense Kommune og Danske Halmleverandører indgik sidste år, og som gik ud på at betragte biomasseaftalen som opfyldt, hvis der blev etableret afbrænding af 100.000 tons halm om året på Fynsværket. Det siger Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard, Flemløse, der nævner, at erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) klart har givet udtryk for, at såfremt Elsam ikke senest fredag den 18. februar (efter afslutningen af redaktionen af dette nummer af Landbrug FYN, red.) til Energistyrelsen har leveret en plan for, hvordan man vil skabe kapacitet til at afbrænde de resterende 150.000 tons halm, vil han overveje en politianmeldelse af Elsam.

- Den nyeste udvikling er, at Odense Kommune har lavet et projekt for opførelse af et halmfyret fjernvarmeværk, fortæller Hans Stougaard. Fra halmleverandørside har vi tilbudt at gå med ind i projektet, men kommunen satser på at bygge og drive værket selv, og det er jo også udmærket. - Jeg ved, at ledelsen af Odense Kommunes fjernvarmeforsyning har haft møder med Energistyrelsen for at få lov til at bygge et halmvarmeværk. Problemet er, at varmeplanloven skal ændres, før de kan få lov at lave et rent varmeværk. Men når Elsam har vist sig så tunge at danse med, så mener jeg, at politikerne godt kunne give de fornødne tilladelser, understreger Hans Stougaard.

Læs også