70 øre pr kg til svineproducenterne

EFFEKTIVT LANDBRUG: 1,2 milliarder kroner til Danish Crowns andelshavere. Omkostningsreduktion og internationalisering præger årets resultat.

70 øre/kg til svineandelshaverne, 60 øre/kg til soandelshaverne og 80 øre/kg til kreaturandelshaverne – det er årets restbetaling i Danish Crown, som det i dag blev indstillet af selskabet repræsentantskab. Samlet udloddes der hermed over 1,21 milliarder kroner til andelshaverne, heraf 1,15 milliarder til svineandelshaverne.

Danish Crown’s årsregnskab er præget af fremgang på flere områder. Omsætningen er steget fra 40 til 44 milliarder kroner, det primære driftsresultat er øget med 7% til 1,66 milliarder kroner, og nettoresultatet er steget med 4% til 1,26 milliarder kroner i 2003/04.

Samtidigt er den løbende afregning for andelshavernes leverancer 7% over sidste års niveau på svinesiden, mens kreatursiden i gennemsnit ligger godt 1% over sidste års niveau.

Stigningen i selskabets omsætning skyldes dels de højere kødpriser i regnskabsåret, dels øget aktivitet fra tilkøbte virksomheder. Endvidere indgår en uge ekstra i regnskabsåret.

- Fremgangen i koncernens omsætning og indtjening er naturligvis et sundhedstegn for virksomheden. Men endnu mere væsentligt er det at konstatere, at der i årets løb er sket en styrkelse af vor konkurrencedygtighed i Danish Crown, hvilket er af afgørende betydning i en situation, hvor den internationale konkurrence på kødområdet aldrig har været skarpere end nu, siger Danish Crown’s formand Niels Mikkelsen.

- Den nødvendige styrkelse af konkurrencedygtigheden lader sig ikke gennemføre uden en øget internationalisering af virksomheden, og derfor er det vigtigt at fremhæve, at der netop på dette område er taget nogle meget store skridt i årets løb – især i UK, Tyskland og Polen. Skridt, som samtidigt betyder en markant fremgang i vor forædlingsstrategi. Hermed står Danish Crown i en betydeligt stærkere strategisk situation nu end ved årets begyndelse.

Svinepriserne er steget i år – specielt i årets anden halvdel. Det var også helt nødvendigt på baggrund af et utilfredsstillende lavt niveau i sidste regnskabsår. Det har været en hård periode for vore andelshavere, og vi er trods det forbedrede prisniveau nødt til at indstille os på, at den skrappe globale konkurrence er kommet for at blive. Derfor er det helt afgørende, at vi styrker vort internationale afsætnings- og forædlingsapparat i Danish Crown som det er sket i år, siger Niels Mikkelsen.

Administrerende direktør Kjeld Johannesen oplyser, at det i år er lykkedes at realisere omkostningsbesparelser på over 200 mio. kroner i moderselskabet, hvor slagtning og udskæring af det ferske kød er placeret.

- Det danske samfund har et højt omkostningsniveau, og vi kan som internationalt baseret virksomhed ikke bare lade stå til i forhold til den danske omkostningsudvikling. Derfor har vi taget fat på markante besparelser både i den danske og udenlandske produktion. Det er en simpel nødvendighed, hvis vi vil bevare vor internationale position. Samtidigt har vi ført en stram noteringspolitik, således at hovedparten af besparelserne er udbetalt over den løbende notering i året, siger Kjeld Johannesen.

- Også i forædlingssektoren er der bl.a. på grund af discountsektorens fremmarch en forstærket priskonkurrence, hvilket i år rammer koncernens danske forædlingsaktiviteter på indtjeningen. Vi har også på dette område taget kraftigt fat på internationalisering og omkostningsreduktion, men denne proces har sine omkostninger, før resultaterne viser sig, hvorfor bidraget fra koncernens samlede forædlingssektor i år er lavere end forventet. Til gengæld har vore datterselskaber i handelssektoren bidraget godt til årets indtjening.

- Vi har investeret kraftigt i år – både i tilkøb og i nyt slagteri i Danmark. Dette har vi kunnet gøre uden at belaste den løbende indtjening og restbetaling til vore andelshavere. Samtidigt har vi øget koncernens soliditet ved det samarbejde med den finansielle sektor, som i år er etableret i form af ansvarlig lånekapital til virksomheden. Det er et godt bidrag til at sikre, at vi kan realisere den langsigtede målsætning for selskabet uden at sætte den kortsigtede indtjening over styr, siger Kjeld Johannesen.

I det nye regnskabsår forventes bortset fra sæsonmæssige udsving ikke store ændringer i svinekødspriserne, dog meget afhængigt af udviklingen i den europæiske og globale svinekødsproduktion, som synes at pege i forskellige retninger. På oksekødsområdet ventes de nye EU-ordninger at reducere det europæiske udbud med prisstigninger til følge. Danish Crown venter et uændret årsresultat, idet øget indtjening primært udbetales over noteringen.

Danish Crown-koncernen er en af Danmarks største virksomheder, og verdens største kødeksportør. Virksomheden ejes af 18.300 danske landmænd og beskæftiger ved årets udgang ca. 26.700 ansatte medarbejdere i ind- og udland. Knap 90% af virksomhedens omsætning hidrører fra salg i udlandet.

Læs også