Positiv dialog om drikkevand

(LANDBRUG FYN) Landbruget og vandværkerne har en fælles interesse i at passe på drikkevandet. Det fremgik af et nyligt afholdt møde på LandboFyn.

Der var rent drikkevand på bordet - ikke blot i glassene, men også på dagsordenen - da LandboFyns bestyrelse havde inviteret repræsentanter for de 105 vandværker i foreningens område til et møde på LandboFyn i Vissenbjerg forleden.

Godt 50 vandværksformænd og bestyrelsesmedlemmer var mødt op tillige med landboforeningens bestyrelse. Resultatet blev en livlig debat og en positiv dialog om en af vore allervigtigste ressourcer, nemlig drikkevandet, der er en livsbetingelse for både mennesker og dyr.

- Vi har længe luftet en ide om at invitere de lokale vandværker til en snak. For at få en alliancepartner med hvem vi har fælles interesse i at have rent vand. Og for helt overordnet at få slået fast, at man ikke nødvendigvis er modstandere, fordi man repræsenterer henholdsvis landbruget og vandværkerne.

Det siger LandboFyns formand, gårdejer Torben Bang, Ørsbjerg, som fortæller, at man på mødet blandt andet drøftede de planlagte 300 meter gødnings- og sprøjtefri zoner uden om vandboringer. Torben Bang peger på, at vandværkerne ikke syntes, at 300 meter zoner nødvendigvis er nogen særlig god ide. Til dato har vandværkerne i området ikke fundet kemikalier, der stammer fra landbruget.

- Der er rent vand under landbrugsjorden, fastslår LandboFyns direktør, Dorit Greve. På mødet orienterede vi vandværkernes bestyrelser om landbrug, husdyr, udbringning af gødning og nedsivning af kvælstof. Og vi fremlagde de procedurer, der er for at opnå miljøgodkendelse.

På mødet fortalte civilingeniør Steve Ulf Hansen, Fyns Amts Miljø- og Arealafdeling, om grundvandets strømninger i jorden samt om indsatsplaner for områder, hvor der er problemer med nitrat. Han oplyste blandt andet, at frem til 2012 skal hele Fyn være undersøgt med henblik på, hvilke indsatsplaner, der skal laves for at sikre drikkevandet.

- Der var lidt diskussion om, hvem der skal betale for planerne, som blandt andet kan omfatte mere brak og flere grønne marker, siger Dorit Greve. De kroner, det koster at få rent vand, skal på den ene eller anden måde betales af vandforbrugerne. Og vandværkerne og landbruget har en fælles interesse i at gøre det bedst og billigst for begge parter.

- Også de meget omtalte produktionsudvidelser og overskridelser af den tilladte produktion blev diskuteret, påpeger Torben Bang. Et spørgsmål gik blandt andet på, om man kan stole på den udmeldte reduktion af kvælstofudvaskningen med 48 procent, når Fyns Amt siger, at reduktionen kun er på 20 procent.

- Det er forskellige ting, man taler om, fastslår Torben Bang. Men formålet med mødet var at få en dialog, og vi kunne konstatere en fælles interesse i at se på, hvordan man skal dække omkostningerne ved indsatsplanerne. Ligesom der også var enighed om at lave langsigtede løsninger.

- Vi var enige om, at vandet under byerne ikke kan bruges som drikkevand, indskyder Dorit Greve. Vandet skal hentes uden for byerne, hvis det skal være rent. Områderne afhænger af de geologiske forhold.

Torben Bang oplyser, at De fynske Landboforeninger sammen med en lang række andre organisationer - blandt andre De fynske Vandværker - er repræsenteret i et »koordinationsforum«, som skal rådgive Fyns Amt i opgaven med at kortlægge grundvandet i indsatsområder. Indsatsplanerne er resultatet af kortlægningen. De viser, hvor og hvordan der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvandet mod forurening.

- Så vidt jeg ved, er LandboFyn det første sted på Fyn, hvor man har afholdt et sådant møde med vandværkerne, siger Torben Bang. Vi vil gerne have en dialog med organisationerne i området. For eksempel har vi haft dialogmøder med Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer samt med repræsentanter for teknik- og miljøudvalgene i alle kommunerne i foreningens område. Det er vigtigt, at vi får talt sammen - og får »sat ansigt« på hinanden.

- Jeg kan ikke sige noget negativt om mødet på LandboFyn. Landboforeningen havde indkaldt til mødet, og det finder jeg meget positivt, siger salgschef Ove Petersen, Verninge, der deltog i mødet i sin egenskab af næstformand i organisationen De fynske Vandværker.

- På mødet blev der blandt andet talt om ting, der kan samarbejdes om i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at der fremover vil være nogle problemer, som vi skal kunne løse i fællesskab. Det er vi fra vandværkernes side meget positive overfor, understreger Ove Petersen.

- Der blev talt en hel del om regler, blandt andet de foreslåede 300 meter zoner uden om vandboringer, hvor der ikke må gødes eller sprøjtes. Dem er vi noget forbeholdne over for. Et areal med en radius på 300 meter er godt 26 ha, og med de 5-600 boringer, der er på Fyn, så bliver der ikke meget jord tilovers, hvis det bliver gennemført.

- Det er alt for bombastisk, mener Ove Petersen. Nogle steder vil zonen måske skulle være 400 meter, og andre steder vil det være nok med de 10 meter, som gælder i øjeblikket.

- Lad os nu først se Fyns Amts kortlægning af grundvandsressourcerne og de indsatsplaner, der skal laves. I sidste ende er der jo kun vandforbrugerne til at betale. Men til at finansiere disse indsatsplaner, der kommer ud af dette, overvejer Fyns Amt at lave en form for vandfond, siger Ove Petersen.

Læs også