Virksomhedsordningen - en stor fordel for landmænd

(LANDBRUG SYD) Det er tid for selvangivelsen. Selvstændige erhvervsdrivende skal i selvangivelsen foretage et valg mellem flere forskellige beskatningsformer.

Virksomhedsskatteordningen er et supplement til personskattelovens almindelige regler. Den kan benyttes af personligt drevne virksomheder, herunder også udlejning af fast ejendom.

Formålet med virksomhedsordningen er, at personligt drevne virksomheder skattemæssigt bliver ligestillet med selskaber, dvs. aktieselskaber og anpartsselskaber.

En af fordelene ved at benytte virksomhedsordningen er muligheden for at trække virksomhedens renteudgifter fra i den personlige indkomst. Det benytter rigtig mange landmænd sig af. I forhold til f.eks. håndværksvirksomheder har landbrug ofte en stor anlægskapital og en del gæld. Og i den situation sparer det mange skattekroner at kunne trække renteudgifterne fra i den personlige indkomst.

Hvis der hæves mindre i virksomheden end overskuddet, kan det beløb, der ikke hæves, vælges beskattet til 30 procent, samme procent som selskaber betaler i skat. I virksomhedsordningen er de 30 procent en a conto skat.

Resten af skatten kommer, når beløbet i et senere år endeligt beskattes. Et selskab betaler 30 procent i endelig skat. Men for at få restbeløbet ud til privat brug beskattes det én gang til, enten som løn fra selskabet, eller som udbytte fra selskabet.

Endelig, hvis virksomheden giver overskud og har positiv egenkapital i virksomhedsordningen (kapitalafkast), kan en del eller hele overskuddet beskattes som kapitalindkomst, dvs. uden ni procent AM/SP bidrag.

På det skattemæssige område giver virksomhedsordningen forhold, der minder om dem, selskaber har. Det gælder ikke på det juridiske område, hvor selskabers hæftelse er begrænset til egenkapitalen. I personligt drevne virksomheder, herunder I/S’er, hæfter ejeren/ejerne personligt og solidarisk.

Et aktieselskab eller anpartsselskab er en selvstændig juridisk enhed. Hvis selskabet giver underskud, er underskuddet indkapslet i selskabet og kan ikke modregnes i ejerens eller denne ægtefælles øvrige indkomst. Det bliver inde i selskabet og kan gemmes, til der kommer overskud.

I den personligt ejede virksomhed kan underskud fra virksomheden direkte modregnes i ejerens eller ægtefællens løn. På den måde får mange ægtefæller deres løn udbetalt på et frikort, når det er dårlige tider i erhvervet. Det ville ikke være muligt, hvis virksomheden lå i et selskab.

For at bruge virksomhedsordningen skal regnskabet opfylde nogle ekstra betingelser. Det gælder særligt adskillelsen mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien. Herunder overførsel mellem de to økonomier. Det kaldes hævning og indskud i virksomhedsordningen.

Når kassekreditten betaler private udgifter, personlig skat, indskud på pensionsordning m.v. er det hævning i virksomhedsordningen. Hvis hævningerne er større end overskuddet, bliver man afskåret fra at bruge opsparingsordningen og lade noget af indkomsten beskatte med 30 procent.

Kapitalafkastordningen er en forenklet virksomhedsordning, der giver mulighed for at opnå de fleste af virksomhedsordningens fordele, men på en administrativt langt enklere måde. Den benyttes især af mindre virksomheder og f.eks. udlejningsejendomme med meget enkel bogføring.

De fleste landmænd har størst fordel af at benytte virksomhedsordningen. I sjældne tilfælde, f.eks. hvis der er stor rentekorrektion, kan det være bedre at benytte kapitalafkastordningen. Det kræver opmærksomhed fra virksomhedens revisor at sikre, at den mest optimale beskatningsform vælges.

Læs også