Åbner op for millioner til nye kvægstalde

Den 4. september åbnede Landbrugsstyrelsen for ansøgninger om tilskud til nye stalde og tilbygning til eksisterende stalde. Ordningen er alene gældende for malkekvæg og/eller slagtekalve.
Som de foregående år, beregnes tilskuddet ud fra standardomkostninger, fastsat af Landbrugsstyrelsen.

Modsat tidligere år, søges der i år ud fra antallet af kvadratmeter staldareal og ikke som tidligere ud fra antallet af pladser.

Ordningen åbner op for muligheden for at søge 20 procent i tilskud, der beregnes på baggrund af bruttoarealet i de ansøgte stalde. Bruttoarealet er defineret som hele staldens areal minus servicefaciliteter og foderlade.

Ansøgningerne prioriteres efter omkostningseffektiviteten (miljøeffekt i forhold til investering, red.). Landbrugsstyrelsen har gjort det klart, at standardomkostningen til etablering af stalde er 2.200 kroner pr. kvadratmeter for malkekvæg og 2.400 kroner pr. kvadratmeter for slagtekalve. Standardomkostninger til malkeudstyr er ligeledes fastsat i forhold til bruttoarealet – for eksempel 810 kroner pr. kvadratmeter for en konventionel malkestald.

Har sigte mod ammoniakreduktion

Nyt i denne ordning er også, at der skal søges tilskud til mindst en ammoniakreducerende teknologi til stalden. Det kan være gylleforsuring, teltoverdækning af gyllebeholder, installering af fasefodring baseret på mælkemåling eller overvågning af brunst, sygdomme og drøvtygning.

Landbrugsstyrelsen har fastsat standardpriser på de enkelte teknologier og Aarhus Universitet har beregnet standardmiljøeffekten på dem, samt forskellige kombinationer af teknologierne.

Kan blive bedre ratet i banken

Den beregnede miljøeffekt for teknologierne er større, hvis de vælges sammen med en sengebåsestald med fast drænet gulv end hvis de vælges sammen med en spaltestald.

Det vil sige, at man som ansøger kan komme til den konklusion, at der er større chancer for tilskud, hvis stalden etableres med fast drænet gulv, da emissionen af klimagasser er mindre. Dermed har man nu som ansøger en unik mulighed for at blive bedre ratet af banken og investorer i forhold til sine lånemuligheder. Det skyldes blandt andet, at man kan skabe en grønnere profil for sig selv, og det er et emne der har samfundets opmærksomhed i forhold til de kommende ESG-krav som fra 2021 vil blive stillet fra bankerne og investorer til landbruget.

Åbent til 30. oktober

I ordningen har Landbrugsstyrelsen også åbnet op for muligheden for at der kan søges om tilskud til plansiloer. Plansiloerne tillægges dog ingen miljømæssig effekt.

Tilsagn gives for en 2-årig periode, fra den dato ansøgningen modtages hos Landbrugsstyrelsen.
Landbrugsstyrelsen stiller ikke krav om at der skal fremsendes en miljøgodkendelse sammen med din ansøgning om tilskud.
Puljen lukker for ansøgninger den 30. oktober 2020.

Ordningen indeholder mange forskellige kombinationsmuligheder i forhold til at udarbejde en ansøgning, det vil derfor være oplagt at mødes og beregne dit projekts omkostningseffektivitet på forskellige kombinationer af sin ansøgning.

 

Puljen fordeler sig således:

• 21 mio. kr. i puljen til stalde til malkekvæg med malkefaciliteter
• 35 mio. kr. i puljen til stalde med malkekvæg uden malkefaciliteter
• 29 mio. kr. til stalde til slagtekalve og/eller småkalve

Ordningen er gældende for både konventionelle landbrug og økologiske landbrug.

Kilde: Karen Feddersen

Læs også