Klager over vandplaner

Landbrug & Fødevarer har på vegne af tre landmænd indgivet en klage over vandplanerne.

Landbrug & Fødevare (L&F) klagede i går kl. præcis 16 over de statslige vandplaner. Der var tale om en  såkaldt tilvejebringelsesklage, som skal afgøres i Natur- og Miljøklagenævnet.

L&F går ind som såkaldt mandatar for tre konkrete medlemmer - og klager på deres vegne - da vi ikke er direkte klageberettiget selv, forklarer Flemming Nør-Pedersen, vand- og naturchef i landbrugsorganisationen.

Ifølge klagen er en række grundlæggende forvaltningsretlige regler og principper  overtrådt -  det gælder forvaltningsloven, proportionalitetsprincippet, officialprincippet og det EU-retlige officialprincip m.v.

Fejlagtig klassificering
Man hæfter sig også ved, at klassifikationen af danske vandløb er fejlagtig og hviler på en urigtig regelanvendelse med en dansk vejledning, der uhjemlet, og på embedsværkets initiativ, medfører overimplementering af Vandrammedirektivet.

- Man må gerne overimplementere, men ikke uden at politikerne beslutter det, pointerer Flemming Nør-Pedersen

Ifølge klagerne finder man den »kosmetiske høring«, som Naturstyrelsen gennemførte på kun fem hverdage i december stridende mod forvaltningsretten. Endelig hæfter man sig ved, at der reelt ikke var tilbud til borgere og virksomheder om at blive hørt.

Læs også