Åben strid om kvælstofeffekt i naturen

Årtiers fokus på reduceret kvælstofudledning til miljøet har ikke givet de ønskede resultater, fastslår Bæredygtigt Landbrug.

Kvælstoffet er ikke hovedproblemet. Hver gang, vi har reduceret kvælstofudvaskningen, er iltindholdet i vandet faldet, og ålegræssets udbredelse er også. Problemet er fosfor.

Sådan lød den faglige sammenfatning fra Bæredygtigt Landbrugs direktør, Vagn Lundsteen, under første halvdel af konferencen i Fællessalen på Christiansborg i går.

- Vore nabolande anerkender ikke kvælstoffet som hovedsynderen, der er simpelthen ikke et positivt sammenhæng mellem de problemer, der findes i vandmiljøet og kvælstofudvaskningen, lød den faglige konklusion.

Staten skal købe jord
Fra fortidens skurke til fremtidens helte var det spørgsmål, Bæredygtigt Landbrug stillede ved organisationens konference om landbrugets fremtid, hvorunder især landbrugets rolle som naturforvalter blev søgt uddybet.

Første taler ved konferencen var forfatter og tidligere DN-medarbejder Michael Stoltze.

- Jeg ønsker ligesom jer også Grøn Vækst af bordet, men med en nogen anden begrundelse end jer, sagde Michael Stolze og pegede især på, at der gives EU-tilskud til dyrkning af marginale og våde arealer, der ikke kan dyrkes med et ordentligt udbytte.

- Mit forslag er, at staten opkøber jord og lægger det ud til natur. Vi kan forholdsvis hurtigt realisere en målsætning om, at kun 40 procent af Danmarks areal skal dyrkes intensivt, mente han.

Luftbåren kvælstof
På spørgsmålet om mængden og kvaliteten af natur fik Michael Stolze støtte fra uventet kant, idet tidligere industriminister NilsVilhjelm med reference til Vilhjelmudvalgets rapport fra 2002 pegede på, at det luftbårne kvælstof er hovedproblemet.

- Har Bæredygtig Landbrug også en vision for en bæredygtig natur. Jeg er enig i, når man er på dyrkningsfladen, skal man ikke skabe flere restriktioner, men sandheden er desværre, at naturen udenfor har fået det værre, siden vi afleverede vores rapport.

Overfor dette svarede Vagn Lundsteen, at naturen især lider under den stigende tilstedeværelse af miljøfremmede stoffer, der ikke er styr på. Udover fosforproblemet pegede direktøren også på, at den manglende vandløbsvedligeholdelse faktisk fremmer oversvømmelser i byområder, hvilket der heller ikke er styr på.

Vandrammedirektiv for alle
Ved den politiske del af konferencen blev der forsøgt forsoning mellem partiet Venstre og Bæredygtigt Landbrug, som følte sig uretfærdig ramt af miljøminister Karen Ellemanns afbud, som hun begrundede i dagens anden begivenhed, nemlig traktordemonstrationerne i København.

- Som ny politisk ordfører for Venstre har jeg tilladt at invitere mig selv, og jeg er vidende om, at Karen Ellemann har inviteret Bæredygtigt Landbrug til et møde, sagde Ellen Trane Nørby forsonende.

I sit forsvar for Grøn Vækst 2.0 fik Ellen Trane Nørby mere støtte i panelet fra socialdemokraternes Mette Gjerskov, der hyldede flere elementer i både Grøn Vækst og vandplanerne. Hun lod forstå, der venter en Grøn Vækst Ekstra samt et stærkt ønske om at få realiseret vandplanerne hurtigst muligt, hvis hendes fløj kommer til regeringsmagten.

- Uanset om I piver eller hyler, skal vi opfylde EU’s vandrammedirektiv. Hverken den nuværende regering eller en ny vil risikere en sag ved EU-domstolen, som kan blive meget dyrt for Danmark, argumenterede hun.

Åben for faglighed
Ved den efterfølgende diskussion blev dansk landbrugs konkurrencesituation bragt frem af flere tilhørere.

- Vi må kræve ensartede rammevilkår med de lande, vi konkurrer med, lød det fra paneldeltager og folketingskandidat fra Liberal Alliance, Mette Bock.

- Grøn Vækst tager ikke hensyn til landbrugets konkurrencesituation, og alene derfor skal det tages af bordet, fastslog hun under stort bifald.

Modsat dette synspunkt argumenterede Mette Gjerskov til forsamlingens store undren, at Danmark fuldstændig deler rammevilkår med de øvrige EU-lande. Hun hævdede, at det, der måtte udgøre forskellen, alene kan begrundes i Danmarks større kystlinje.

Et tilsagn kunne flere af politikerne dog blive enige om. Findes der ny viden om kvælstofudvaskning og kvælstofpåvirkning af vandmiljøet, bør det undersøges og respekteres.

- Hvis der er noget, der ikke stemmer, og som ikke er fagligt velbegrundet, må I komme frem med det, indbød Ellen Trane Nørby.

- Vi diskuterer det forkerte. De problemer, vi drøfter i dag, har sin oprindelse i landbrugets enorme gæld, fastslog en sjælden, men ikke desto mindre velkendt gæst i landmandsforsamlinger, godsejer Johan Koed Jørgensen, Åkjær ved Horsens.

Læs også