Krisen er ikke forbi

ØKONOMI: Situationen er absolut alvorlig, lød det på Centrovice's økonomimøder i sidste uge.

- Jeg tror fortsat på, at landbruget har en fremtid. Finanskrisen blev udløsende faktor for krisen i landbruget, og udsigterne er markant anderledes end for to år siden. Situationen er absolut alvorlig!

Det sagde rådgivningschef økonomi, Kristian Hedeager Nielsen, Centrovice, i sit afsluttende indlæg på Centrovice's økonomimøder, som mandag, tirsdag og onsdag aften i sidste uge fandt sted henholdsvis i Vissenbjerg, Vissenbjerg og Ringe, og som mandag eftermiddag afholdes i Rise Forsamlingshus på Ærø.

- Fra 1992 til i dag har produktpriserne ligget forholdsvis stabilt, fortsatte rådgivningschefen. På trods af det er priserne på jord og ejendomme steget meget. Gælden i dansk landbrug er for øjeblikket 350 milliarder. Gælden er fordoblet siden 2000 - på trods af at landbrugets samlede produktion stort set er uforandret.

Alle bærer et ansvar
- Landbruget har stor fokus på stordriftsfordele. Mange har haft stor appetit på risiko. Og der har været stor velvilje i den finansielle sektor. Alle bærer således et ansvar for den aktuelle situation, både landmændene, den finansielle sektor og rådgivningssektoren. Det betyder, at vi alle er forpligtet til at få løst den aktuelle situation ved at have fokus på de muligheder, der er.

- Nøgleord for den aktuelle situation er blandt andet S.A.B. og Fionia Bank, faldende jordpriser, ejendomssalg på lavt niveau, lav investeringsaktivitet, pres på indtjeningen, stigende gældsprocent i landbruget.

Kedelig vejrudsigt
- Vi har samlet set fået brudt tendenserne - men niveauet er stadig lavt. For svineproducenterne gælder det, at de, der tjener mindst, har nogle gevaldige underskud. Og det samme er i en vis udstrækning gældende for mælkeproducenterne og planteavlerne. Men der er i alle grupper stor spredning. Nogle tjener penge, men mange har store underskud.

- Det er vigtigt at have lyst, evne og vilje til at drive landbrug. Og at tro på fremtiden. Vi er desværre ikke over det værste endnu! Men på et tidspunkt bliver det solskin igen.

- Den aktuelle »vejrudsigt« er dog kedelig. Den finansielle sektor er begyndt at lave nedskæringer på landbrug. De sætter fokus på rentabilitet og likviditet. Og de forventer at få alle deres penge retur - uanset om ejendommen p.t. er mindre værd end gælden i ejendommen.

Skattereformen
Første indlæg på møderne var ved økonomikonsulent Niels Bebe, som gav en grundig gennemgang af de nye skattelove, ændringerne i den hidtidige lovgivning, »forårspakken« samt en række aktuelle regler, satser og afgifter. Blandt andet er reglerne for frivillig indbetaling af restskat blevet ændret.

Også den meget omdiskuterede multimediebeskatning fik et par ord med på vejen. Blandt andet påpegede Niels bebe, at der bliver samme regler for lønmodtagere og arbejdsgivere med hensyn til beskatning af værdien af fri telefon m.v.

På pensionsområdet er der sket forskellige ændringer. Blandt andet indføres fra 2010 loft på 100.000 kroner på indbetalinger på rateforsikring, ratepension og ophørende livrenter.

Ejendomsmarkedet
Rådgivningschef ejendom & jura, Lars Bach Andersen, Centrovice, gennemgik en række regler i den nye landbrugslov, blandt andet vedrørende handel med ejendomme.

Lars Bach Andersen understregede, at det nye system med digital tinglysning er behæftet med mange børnesygdomme, og at det indtil nu er blevet meget mere besværligt og langvarigt at få tinglyst i forhold til det hidtidige, manuelle system.

Forslaget til ny landbrugslov lægger blandt andet op til en liberalisering af bopælskravet i forbindelse med overtagelse af en landbrugsejendom, ligesom der også er færre krav til uddannelse, arealstørrelse og antal husdyr.

Formuepleje
Formuerådgiver Jørgen Hesselvig, der har mange års erfaring i den finansielle sektor, og som er gået i samarbejde med Centrovice, fortalte om aktier, obligationer og formuepleje i bred forstand..

Han slog kraftigt til lyd for, at man udarbejder en strategi for formuepleje både på kort og langt sigt, og at man på forhånd gør sig klart, hvilken risikoprofil man ønsker - og kan leve med.

- Det er vigtigt at sprede risikoen - både over forskellige sektorer, geografisk og med hensyn til valutaer, understregede Jørgen Hesselvig. Og det er vigtigt at tage en snak med rådgiver eller pengeinstitut - i tide!

Læs også